Search form

Ranehlö 29

Teung Yāköp Nö I Pati Lēpān

1Iṙūöhöröön ngaich Yāköp nö im kinröönngöre, ngaich sölta nö i panam yip kūön aṅ lā chuhöt. 2Ngëcha ngaich angā-aṅ, ngaich meuk ök tö-ūlö mak nö el kahôyö, ngaich, yĕh meuk, lūöi kiteūm nuk sīṅp hulalhaka nö ranghö e; pò cha nö ha-òk nuk sīṅp tö aṅ ök tö-ūlö mak: kiröng ök ihong ikūö ök mak. 3In e nuk sīṅp nö ṙòkhöre nö hamūlö: ngaich chā-a nö pilôngngö ök ihong nö ṙā-ang ikuö ök mak, ngaich ha-òk nuk sīṅp, ngaich ṙātö ök ihong hēk nö i chūökre, nö ikui ök mak. 4Ngaich ngöṙô Yāköp tö cha, Kamëmö, aṅ yih öi yī-ö? Aṅ Haran in, ngö cha-a. 5Ngaich ngöṙô angā-aṅ tö cha, Akahakūö öi tö Lēpān, öp kikōnyö kūön Nāhōr? Akahakūö in, ngö chā-a. 6Ngaich ngöṙô angā-aṅ tö cha, Lööken ap nö in re? Lööken apa, ngö chā-a: ngaich, yĕhmeuk, yih an ngam kūön ò kikānö, ang Rēchöl nö hol tö minë sīṅp. 7Ngaich ngöṙô anga-aṅ, Yĕhmeuk, ṙòngmö marô-òl an ngam tavūöi, öl nö ṙētak nup nuā nö hamūlö: ha-òk minë sīṅp yin, ngaich kuṙòh, kiröönngöre ha-aṅhal u. 8Ngaich ngöṙô chā-a, Ötkô in, hanöngsaha u nö ṙòkhöre nö hamūlö, ane inrē, hanöng saha cha nö pilôngngö ngam ihong nö ikui ngam mak; ngaich möl īhö ha-òk në sīṅp.

9Ṙònghöich ṙô angā-aṅ nö vë-ekūö cha, chalô ngaich Rēchöl nö hol tö nuk sīṅp ök yöngre kikōnyö, pòn angā-aṅ yōm u. 10Ngaich hē Yāköp nö meūkö Rēchöl ök yöng ò kikānö, tö nuk sīṅp Lēpān ök kanônyö ök yöng ò kikānö, haröhtöte ngaich Yāköp, ngaich pilôngngö ök ihong nö ṙā-ang ikui ök mak, ngaich ha-òk nuk sīṅp Lēpān ök kanônyö ök yöng ò kikānö. 11Ngaich Yāköp nö hāmkūö Rēchöl, ngaich pōitô nö ayôṙa, ngaich peuiny. 12Ngaich Yāköp nö vë-enynang Rēchöl, tö ò nö hanöngkisānö ap yöng ò kikōnyö: fal ngaich angā-aṅ nö vë-enynang öp yöngre kikōnyö.

13Ngaich hē Lēpān nö hang vinë-eny Yāköp, ök kūön ök kanānö ò, lökten ò nö faltöre nö chônghörekūö ò, ngaich fūölan, ngaich hāmkūö ò, ngaich kēten ò nö i patīre. Keuheūtnyöre ṙô ngaich angā-aṅ. Nö in Lēpān tö u. 14Ngaich ngöṙô Lēpān tö ò, Kô-en man tangë chu, mahām chu inrē. Ngaich hĕng chumngëṅtö angā-aṅ nö iyöng in ò.

Halanṙen Lēpān Ang Yāköp Tö Kūö Rēchöl Nāṅ Leah

15Ngaich Lēpān nö ngöṙô tö Yāköp, pò meh öm hanöngkisānö chu, lökten hòng më-eṅ hòṅ öt ṙāyu halinṙen chu? Vë-eny nang chu, asuh öp min raneushö meh? 16Nët tak kūön ang Lēpān tö kikānö: Leah ök minë-eny ök maṙöinylö, Rēchöl ök minë-nyö ök manāngö. 17Töfeū-eu mat ök Leah, tövai pöri ang Rēchöl; tö hanghuṙen inrē. 18Hāngenlōn ngaich. Yāköp tö Rēchöl, ngaich ngöṙô angā-aṅ, Hōk̠ chin sat samyeūheu halinṙen meh chöök̠öinytö öp manāngö kūön meh kikānö, ang Rēchöl. 19Ngaich ngöṙô ang Lēpān, Ehtem chin kēten ò in meh, tö chu yēch kēten ò i tahëng tarik: höngngöh man in chu. 20Ngaich sat samyeūheu Yāköp nö chöök̠nyöten Rēchöl nö halinṙen, ngaich anū-ö nöng sā töt ṙōl sumkam nö in ò, pò ngam hanāngenlōn ò tö ò.

21Ngaich ngöṙô Yaköp tö Lēpān, Kētö öp pīhö chu, tön keuheūten nuk sakāmö chu nö ngaich, hòṅ chu in ò. 22Ngaich ang Lēpān nö hamūl yik tarik nö ṙòkhöre aṅ ngam panam, ngaich vī tökiröng nyā-aṅkūö. 23Ngaich angā-aṅ nö kē ök kūönre kikānö ang Leah tö harap, ngaich kēten ò nö in ò; kuhēt hötre ngaich angā-aṅ nö in ò. 24Ngaich Lēpan nö kē tök ma-meukṙenre kikānö ang Silpah nö in Leah ök kūön ò kikānö nö mameukṙen ò. 25Yĕhmeuk, im peuheū ngaich angā-aṅ nö Leah: ngaich ngöṙô angā-aṅ tö Lēpān, Asuh öng angū-ö tī meh tö chu? Röh öich halinṙen meh öich chöök̠nyöten Rēchöl? Kūöyòh öm hachīlngen chu? 26Ngaich ngöṙô ang Lēpān, Öt ngatī in īhö i panamre öi kētö ngam manāngö nö urĕh tö ngam maṙöinylö. 27Hateungngö ngih afta ngòh man yĕh, ngaich min ihö kētö ngam tahëng nö in meh inrē, nö ṙāi alaha meh sat töre samyeūheu halinṙen chu. 28Ngaich ngatī ang Yāköp, nö keuheūtngen ök afta ò: ngaich angā-aṅ nö kēten Rēchöl ök kikānö kūön ò nö pīhö ò inrē. 29Ngaich ang Lēpān nö kēten Pilhah nö in Rēchöl ök kikānö kūön ò, nö mameukṙen ò. 30Kuhēthötre ngaich angā-aṅ nö in Rēchöl, ngaich angā-aṅ nö yahlö hanāngenlōn tö Rēchöl tö re tö Leah, ngaich sat töre samyeūheu angā-aṅ nö halinṙen ò.

Kayôḵnyu Kūön Ang Yāköp

31Ngaich ngam Mā Tēv nö meūkö Leah nö harëchiṙen, löpnyökūö chūök kanūönö ò ngaich Angā-aṅ: öt kūönu pöri ang Rēchöl. 32Pirūkö nyīö ngaich Leah, ngaich kayôk̠nyö kikōnyö nyīö ngaich kaheuk minë-eny ò nö Rūpön; ngaich ngö ṙô angā-aṅ, Pò ngam Mā Tēv nö meuk kanihngen chu, pòn möl min öp pīhö chu nö hāngenlōn tö chu. 33Hēk angā-aṅ nö pirkūkö nyīö, ngaich kayôk̠nyö kikōnyö nyīö, ngaich ngö ṙô, Pò ngam Mā Tēv nö hāngö chu harëchiṙen, lökten An nö kētö kūön chu tö kikōnyö: ngaich kaheuk minë-eny ò nö Simōn. 34Hēk angā-aṅ nö pirūkö nyīö, ngaich kayôk̠nyö nyīö kikōnyö, ngaich ngöṙô, Möl öp min pīhö chu töngamuh nö mūlta nö in chu, pò chu ngaich lūöi tak kayôk̠nyi tö kūön ò tö kikōnyö: lökten ök minë-eny ò nö kaheūkö nö Lēvi. 35Hēk angā-aṅ nö pirūkö nyīö, ngaich kayôk̠nyö kikōnyö nyīö: ngaich ngöṙô angā-aṅ, Hòṅ ha-öiny ngam Mā Tēv chin töngamuh: lökten angā-aṅ nö kaheuk minë-eny ò nö Yūta; ṙāngenre ngaich angā-aṅ nö öt kūönu.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index