Search form

Ranehlö 3

Ahôngen Chöngö Ngòh Tarik

1Ngaich ngam pēch nö tö mötlö milichngen tönë töfënö kalröön aṅ ngam kahôyö minë vahīlö ngam Mā Tēv. Ngöṙô anga-aṅ töngam kikānö, hôṅ, ngöṙô ang ngam Tēv, Uh nan nyā aṅ i në chōn ngam panô-òṅ? 2Ngaich ngam kikānö nö ngöṙô töngam pēch, Kô-òren an nyā ṙòng në chōn ngam panô-òṅ: 3Ṙòng ngam chōn pöri ngam ellōn ngam panô-òṅ, ṙô ngam Tēv nöngö, Uh nan nyā aṅ in ò, uh an rēhĕn min lūölken ò, hòṅ nāṅ ötkapah. 4Ngaich ngam pēch nö ngöṙô töngam kikānö, Öthōḵ nan min kapah. 5Tön akahalōn ngam Tēv ip sakāmö nāṅ nyā aṅ in ò, löpnyörekūömat nā-aṅ min, ngaich nā-aṅ min sā Tēv, akaha kūö tö tölöök tötlöök inrē. 6Ngaich hē ngam kikānö nö meuk tö ök chōn nö tölöök nö nyā-aṅkūö, ane inrē tö ò nö kumchik elmat, tö ngam chōn inrē nö töhòṅ akahatī, kē ṙòng anga-aṅ ngaich nö in ò, ngaich nyā; kē-ĕkūö ök pīhöre anga-aṅ inrē ök in ò, ngaich nyā anga-aṅ. 7Ngaich nuk matchanyöre nö löpnyörekūö, ngaich cha-a nö akahakūö töcha nö lichôi; ngaich cha-a nö chōk rōi fik, ngaich vī ngôngre.

8Ngaich hang ṙô ngam Mā Tēv chā-a nö havöt ël ngam panô-òṅ i unfōvö ngam sakāmö: ngaich ngam tarik tök pīhö ò inrē nö hayunngöre nö ṙā-ang ikūö ngam Mā Tēv nö inuk chōn ngam panô-òṅ. 9Ngaich ngam Mā Tēv nö havëkö ök tarik, nö ngöṙô tö ò, Isuh ömeh? 10Ngaich ngöṙô angā-aṅ: Hangṙô Meh chin taheui el panô-òṅ, ngaich chū-ö pa-ekūö; pòchu lichôi; ngaich hayunngöre chū-ö. 11Ngaich ngöṙô Angā-aṅ, Chīök vamë-eny nang meh tömeh öm lichôi? Ngaich öm nyā aṅ ip chōn ap tinöölô meh töchu öm sōtu nyā? 12Ngaich ngöṙô ngam tarik, Ngam kikānö tökētu tö Meh nö holchu, kē-ĕkūö chu angā-aṅ tö aṅ im chōn, ngaich nyā chū-ö. 13Ngaich ngöṙô ngam Mā Tēv töngam kikānö, Asuh öng ngih falngen meh? Ngaich ngöṙô ngam kikānö, Hachīlö chu ök pēch, ngaich nyā chū-ö.

Ṙô Tö Öt Inkòlò Ngam Tēv

14Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tök pēch, Pò meh ngatī fālen töngih, mötngöre ötkanôlò man tö në töfënö kalröön aṅ ngam kahôyö; lanāntö aichre man ngaich kiröönngöre nyā pinṙōngö tumlat inrē i rô-òtö sakāmö ngam nômö meh: 15Ṙātö kumnyah Chin ihôi meh töngam kikānö, ihôi öp kūön meh inrē tö öp kūön ò inrē: paṙôkö kui man min tö tī ò, ngaich më-eṅ parôkötī tö kulôichröön ò.

16Ngöṙô Angā-aṅ töm kikānö Pōyentī Chin min ṙūölö mīṙivlōn meh ane inrē pinrūkö nyīö, i mirivlōnre man min kayôḵnyö nyīö, ngamlōn meh min inrē höng im pīhö meh, hayöngö meh min angā-aṅ inrē.

17Ngaich in Ātöm Anga-aṅ nö ngöṙô, Pò meh hangṙô ngam pīhöre, ngaich nyā aṅ im chōn ngam tinöölô meh tö Chu Öich ngöṙô. Uh man nyā aṅ in ò: ötkôlò an ngam tumlat töpòkūö meh: i chanëyöre man min nyā-aṅ e i rô-òtö sakāmö meh aṅ;

18Tölòkhu ane inrē min vòk kum e nö in meh; ngaich më-eṅ min nyā në kunchōn aṅ ngam kahôyö;

19Höng vang töhechkūö man min nyā-aṅvkūö, hanöng saha meh havantöre el tumlat; pò meh aṅ e misī kē-ĕ: pò meh pinṙōngö tumlat, ngaich pinṙōngö tumlat më-eṅ havantöre.

20Ngaich ngam tarik nö kaheuk minënyö ök pīhöre nö Ēva; pòn yöng taṙòkhöre anga-aṅ tö-aṅ. 21Ngaich ngam Mā Tēv nö vī inyut Ātöm tök pīhö ò inrē tö uk, ngaich hayūtö cha. Ha-ōnyuvö Nā Ātöm Nāṅ Ēva Nö Ṙa-ang Ël Ök Panò-òṅ.

22Ngaich ngöṙô ngam Mā Tēv, Yĕhmeuk, ngaich an ngam tarik nösā Hī, akahakūö tö tölöök tötlöök inrē; hòṅ ò pöri nö öt silôlö këlre, nö kēḵ aṅ im chōn nômö inrē, nö nyā, ngaich örheūheu nö aṅ: 23Lökten ngam Mā Tēv nö tīnngen ò nö ṙāngö ngam panô-òṅ Ēten, nö ul ngam tumlat ṙeūngö ò nö kē-ĕ. 24Ngaich ahōnyö ngam tarik Anga-aṅ; ṙātö Kerupim Anga-aṅ ngaich nö lā chuhöt ngam panô-òṅ Ēten, ane inrē pinchālökūö ök fël ök tökeuheūtngöre lā kū-ö, nö aṅtö talöökö ök chōn nômö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index