Search form

Ranehlö 30

1Ngaich hē Rēchöl nö meukngenre nö öt kūönu nö in Yāköp, kunyāhaha elmat ngaich Rēchöl tök mëmre; ngaich ngöṙô angā-aṅ tö Yāköp, Kētö kūön chu, hēk hönglūk öich höng kapah. 2Hūlörekūö tanānyö ngaich Yāköp nö in Rēchöl: ngaich ngöṙô angā-aṅ, i chūök ngam Tēv öich kan chū-ö, ngam töt kamë-ekūö meh tö ṙòng aṅ chūök kanūönö? 3Ngaich ngö ṙô angā-aṅ, Yĕh meūkö Pilhah ngam mahalanṙen chu kikānö, kuṙòh chuh in ò; hòṅ ò nö kayôḵnö ikui në kui kinmônö chu, ngaich lökten in ò chū-ö inrē teūngen tö kūönre. 4Ngaich angā-aṅ nö kē ök kikānö mahalanṙenre, ang Pilhah, nö pīhö ò: chuh in ò ngaich Yāköp. 5Pirūkö nyīö ngaich Pilhah, ngaich kayôḵnyö kikōnyö kūön Yāköp. 6Ngaich ngöṙô ang Rēchöl, Kahòkken chu An ngam Tēv, ngaich inrē nö hang ṙô chu, nö kētö kūön chu tö kikōnyö: lökten angā-aṅ nö kaheūkan nö Tën. 7Ngaich hēk ök kikānö mahalanṙen Rēchöl ang Pilhah nö pirūkö nyīö; ngaich kayôḵnyö kikōnyö nyīö, innët maneuk kūön Yāköp. 8Ngaich ngöṙô ang Rēchöl, kalēḵ alaha chin lā-al ap mëmre tirīp, ngaich mihôiṅ: ngaich kaheuk minë-eny ò anga-aṅ nö Naftalī.

9Ngaich hē Leah nö meūköre nö ṙā-ang kinūönöre, kē ök kikānö angā-aṅ mahalanṙenre, ang Silpah, ngaich kēten ò nö pīhö Yāköp. 10Ngaich ök kikānö mahalanṙen Leah, ang Silpah, nö kayôḵnyö kūön Yāköp tö kikōnyö 11Ngaich ngöṙô ang Leah, Möönyen! Ngaich kaheuk minë-eny ò anga-aṅ nö Kāt. 12Ngaich ök kikānö mahalanṙen Leah, ang Silpah, nö kayôḵnyö kikōnyö innët maneuk kūön Yāköp. 13Ngaich ang Leah nö ngöṙô, Ṙāmölōn chin! Pò yip kikānö nyīö min nö havëken chu öich Töṙāmölōn: ngaich kaheuk minë-eny ò anga-aṅ nö Asēr.

14Ngaich kiröönngöre ang Rūpön hē el kanöönyö ṙòng vīt, ngaich kôtökūö nö el panô-òṅ tö ṙòng chōn hanāngen, ngaich kētö u nö ik yöngre kikānö, ang Leah. Ngaich ṙô ang Rēchöl tö Leah, Töich vë-ekūö meh, öm kētö nup ṙòng chōn ap kūön meh kikōnyö, hanāngen; 15Ngaich ngöṙô angā-aṅ tö ò, Tökūönen öng angū-ö ngam kinë-e ap pīhö chu tö meh? Ngaich më-eṅ hòng inrē hòṅ kē nup ṙòng chōn öp kūön chu, hanāngen? Ngaich Rēchöl nö ngöṙô, Lökten ap min nö holtöṙah meh i ngih hatööm, nö ṙāi nup ṙòng chōn ngam kūön meh, hanāngen. 16Chalô ngaich Yāköp tö harap nö ṙā-ang el panô-òṅ, kunyī-inyre ngaich Leah nö höngkūö ò, ngaich ngö ṙô, Um öt yih in chu; tön ngaich tī chin haṙāyö meh tö nuk ṙòng chōn ap kūön chu, hanāngen. Ngaich holtöṙah ò angā-aṅ im hatööm. 17Ngaich hang ṙô Leah ngam Tēv, pirūkö nyīö kikōnyö kūön Yāköp, tinneui maneuk. 18Ngaich Leah nö ngöṙô, kētu ṙāi alaha chin tö ngam Tēv pò chu kētö ngam mahalanṙenre kikānö nö ip pīhö chu: ngaich kaheuk minë-eny ò angā-aṅ nö Isakār. 19Ngaich hēk ang Leah nö pirūkö nyīö, ngaich kayôḵnyö kikōnyö nyīö kūön Yāköp tinfūöl maneuk. 20Ngaich Leah nö ngöṙô, Kē-ĕkūö chu An ngam Tēv tö minchöḵö chu, iyöng in chu öp pīhö chu min nö möl, pò chu ngaich tafūöl maneuk kayôḵnyi tö kūön ò tö kikōnyö: ngaich kaheuk minë-eny ò angā-aṅ nö Sepulön. 21Unôichngöre angā-aṅ nö kayôḵnyö nyīö kikānö, ngaich kaheuk minë-eny ò nö Tainā, 22Köpölōn ngam Tēv tö Rēchöl, ngaich hang ṙô ò ngam Tēv, ngaich löpnyökūö chūök kanūönö ò. 23Ngaich pirūkö nyīö angā-aṅ, ngaich kayôḵnyö nyīö kikōnyö: ngaich ngöṙô, Kēngö sumrōngkūö chu ön ngam Tēv: 24Ngaich kaheuk minë-eny ò angā-aṅ nö Yôsĕf, nö ngöṙô, Ṙuöten chu An ngam Mā Tēv tö tahëng nyīö kikōnyö.

Haṙāiṙôre Yāköp Nö In Lēpān

25Ngaich hē Rēchöl nö keuheūten nö kayôḵnyen Yôsĕf, ang Yāköp nö ngö ṙô tö Lēpān, Tīnngen chu man ngaich, hòṅ chu chuh ip kanahngenre chūökre; ip panam chu inrē. 26Kētö minā pīhö chu, tö më kūön chu inrē, më chööḵnyö chu meukṙen meh. Hökngen chu ngaich kiröönngöre: akahalōn man tö ngam la-en chu öich ngaich meukṙen meh. 27Ngaich ngöṙô Lēpān tö ò, Ngöh man yĕh sin yē meh hòṅ aṙē-ĕlōn tö chu: tön akahalōn chin tö ngam Mā Tēv nö hakôlò chu tö pòkūö meh. 28Ngaich ngöṙô angā-aṅ, yĕh kamngu ṙô man tö raneushöre in chu, ngaich kētö e chū-ö min. 29Ngaich ngöṙô angā-aṅ tö ò, Akahalōn man tö inlahen chu halinṙen meh, tö inlahen minë nuā, pököre inrē nö in chu. 30Tö u nö töng kūönen misī urēhĕkūö yanīhi chu, ngaich pön chö nö ṙūöhölre nö pōyen; hakôlöng ṙô man tö ngam Mā Tēv ip töng kū-ö chu: yĕh pöchö, ĕhē öich min chū-ö ngaich meukṙen kanahngenre tö patī? 31Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Suāp min tī chu in meh? Ngaich Yāköp nö ngöṙô, Uh man kahëtu in chu: yē meh min hōḵ ngatī ti in chu tö e, ngaich hēk chū-ö min ha-aṅhaṅl në pököre meh, aṅten u inrē. 32Lök i nup pököre meh chin min tötaheui, keuheūtngöre min nö kē-ĕyö nö ṙā-ang in u nup töpatohköre alaha, takong inrē, ṙòkhöre nup töhuṙing i nup sīṅp, nup takong, töpatohköre alaha inrē i nup pököre: anū-ö nup tö ngatī min raneushö chu. 33Hòṅ ngam lanöökö chu min nö ṙënngô chu nö sanap ṙô nö unôich, yē meh mīnö lökalaha rineushö chu, ngam mi-ikūö meh: ṙòkhöre nup töt patohköre alaha nup töt takong inrē i nup pököre, nup töhuring inrē i nup sīṅp, tö ulāyi min yĕn kôti nö in chu. 34Ngaich Lēpān nö ngöṙô, Yĕh meuk, ngaich chin hōḵo e nö sā ṙô meh. 35Ngaich angā-aṅ nö kēngö nuk kōiny pököre hē e nuk tö kurānöre kaha, takong inrē, ṙòkhöre inrē nuk kun pököre tö patōho kaha, takong inrē, ṙòkhöre nuk tö ishoh in u, ṙòkhöre inrē nuk töhuṙing i nuk sīṅp; kētu ngaich anū-ö nö eltī yik kūön ò kikōnyö; 36Kiröönngöre ngaich angā-aṅ nö; lūöi sumkam rôvat hôi tö Yāköp; ngaich ang Yāköp nö hā-aṅhaṅl nuk chööḵṙen pököre Lēpān.

37Ngaich ang Yāköp nö kē tinkungre tö tufömngöre pòplör, almöm inrē, ane inrē chōn plēn, ngaich leūichngö nuk tö-isoh uk u, ngaich hameuknyu nuk töisoh alaha nuk tinkung. 38Saptö u angā-aṅ ngaich nuk töleūchi uk nö ikūö nuk pököre nö el ök talöökö mak ël nuk tökachāvu i chūök nuk pököre nö yih nö òk; kūönu ellōn ngaich anū-ö yĕn yih nö òk. 39Ngaich nuk pököre nö kūönu ellōn nö kamlö nö i nuk tinkung, röichnyö tökurānö kāha ngaich anū-ö, töpatoh, takong inrē. 40Ngaich ang Yāköp nö haköhngen nuk kun pököre, ngaich havöötökūö nuk kun pököre nö kū-ö tö nuk tökurānö kāha nö i nuk töhuṙing inrē pököre Lēpān nö ṙòkhöre; haköhngen nuk chehenre angā-aṅ tö nuk pököre Lēpān. 41Ngaich yē öp töng töngë-eṅ alaha pököre nö kūönu ellōn, ngaich Yāköp nö ṙātö nuk tinkung nö ikūö nuk pököre nö el talöökö mak; pòn hōḵtu nö kūönu ellōn nö kamtö i nuk tinkung; 42Ngaich yē nup pököre nö öt kalē alaha, öt chaphöt u angā-aṅ: lökten nuk töt kalē-en nö chehen Lēpān, ngaich nuk tö kalē-en nö chehen Yāköp. 43Ngaich ngam tarik nö pōihölṙen nö ṙūöhölre, kiröngen pököre, kikānö mahalanṙen, kikōnyö mahalanṙen, ūṅt, köttö inrē.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index