Search form

Ranehlö 31

Falngöre Yāköp Tö Lēpān

1Ngaich angā-aṅ nö hang ṙô yik kikōnyö kūön Lēpān, nö ngöṙô, Keuheūtlöre tī öp Yāköp nö kēngö nup chehen öp yöng hī höng i nup chehen ap yöng hī; ap nö teūngen tö kanôlòre. 2Ngaich ang Yāköp nö hatīönkö arëkūö Lēpān, ngaich meūkö e nö öt sāre ik lā urĕh nö lā in ò. 3Ngaich ngöṙô ngam Mā Tēv tö Yāköp, Havantöre man i panam yip yöngre, ip hanöngkisānö meh; holtöṙah meh Chin min. 4Ngaich ang Yāköp nö tīnngö mahavëten nā Rēchöl nā Leah nö el kahôyö nö i nuk pököre ò, 5Ngaich ngöṙô tö cha, Meuk arëkūö öp yöng nā chin kikōnyö, öt sāre öp tö lā urĕh nö lā in chu; holtöṙah chu pöri ngam Tēv öp yöng chu. 6Akahalōn yin yī-ö tö chu holtö kumlēḵre halinṙen öp yöng nā kikōnyö. 7Ngaich öp yöng nā kikōnyö nö hachīlngen chu, söm heuh nö haṙīkö raneushö chu; öt halöngten ò pöri ngam Tēv nö chökhutī tö chu. 8Yĕn ngöṙô öre angā-aṅ, Nup töpatohköre kaha nup raneushö meh; ngaich ṙòkhöre nup pököre nö rööichnyö töpatohköre kāha: ngaich yĕn ngöṙô öre angā-aṅ, Nup tökurānö kāha nup min raneushö meh; ngaich ṙòkhöre nup pököre nö rööichnyö tö kurānö kāha. 9Ngatī tī An ngam Tēv nö kēngö në pököre öp yöng nā kikōnyö, ngaich kētö u nö in chu. 10Ngaich ip hē në pököre nö kūönu ellōn, ngaich môklökūöre chū-ö, ngaich meuk öp heūvö, ane inrē meuk öp kōiny pököre tökurānö kāha, töpatohköre kāha, tököinyö insōhoh kāha nö tisòklöre nö i uk öp pököre. 11Ngaich ngöṙô öp ma-aṅhānga ngam Tēv tö chu nö i heūvö, Yāköp; Ihih chini, ngaich ngö chū-ö. 12Ngaich ngöṙô anga-aṅ, Môklökūöre man, Yĕh meuk, ṙòkhöre nun minë kōiny pököre nö kurānö kāha, patohköre kāha, köinyö insohoh kāha inrē, minë tumsòklöre nö i uk minë pököre: pò chu meuk nup tī Lēpān tö meh nö ṙòkhöre. 13Chū-ö chin Tēv aṅ Pētĕl, i chūök meh hacham alaha ap machööḵlö ihong, i chūök meh chūöku ṙô kilēḵngôre: in Chu: yĕh chōholre man ngaich, kē-ĕngre ṙāngö ngih panam, havantöre ip panam chūök finötnyö meh. 14Ngaich Rēchöl nā Leah nö sapṙô ò nö ngöṙô, Ōtre minchöḵö aivö āyö, hēk nup amin ai i patī ap yöng ai kikōnyö? 15Röh ai vö ṙung kaheuktu tö ò ai höng aṅ tahëng? Tön ngaich öp yih nö inyihngen ai, ngaich nö keuheūt takô inrē tö nuk rupīö ai. 16Ṙòkhöre nuk kanôlò nuk kahëngö ngam Tēv nö ip kikōnyö yöng ai, nö kanôlò ai, kanôlò vē kūön ai inrē: yĕh ngaich kētöre man ip töng ṙô ngam Tēv tö meh.

17Chōholre ngaich Yāköp ngaich ha-ūichlö yik kikōnyö kūönre tö nak pīhö ò inrē nö i uk nuk ūṅt; 18Kēngö nuk pököre inrē angā-aṅ nö ṙòkhöre, ṙòkhöre inrē nuk inlānen ò nuk hamūllö ò, nö i Patanarām; nö chuh in Isāk ök kikōnyö yöng ò ip panam Kanā-an. 19Kiröönngöre ang Lēpān nö i kinmööpö nuk sīṅp: ngaich ang Rēchöl nö ulāingö ök insā tarik ök me-el patī ök kikōnyö yöng ò. 20Öt akahairit Yāköp tö Lēpān ök aṅ Sirīa, nö ulāingöritre, pò ò nö öt vë-eny nang ò töre nö afalngöre. 21Kumtö nuk inlānenre angā-aṅ nö ṙòkhöre nö afalngöre: chōholre angā-aṅ ngaich, ngaich havāngngö kui öp Tahël, ngaich hachip kū-öre nö kū-ö tö öp rông Kilīöt.

Lūngörit Yāköp Ang Lēpān

22Im linūöi sumkam angū-ö nö eūka nö in Lēpān tö Yāköp nö afalngöre. 23Ngaich ngôṅ yik hanöngkisānöre angā-aṅ nö hol ò, ngaich sat sumkam röön nö lūḵ an; kôḵlö ngaich nö in ò nö ikui öp rôngö kilīöt. 24Ngaich ngam Tēv nö yihtöre nö in Lēpān ök aṅ Sirīa, tö hatööm, nö i heūvö, ngaich ngöṙô tö ò, Haṙēmngenre man, um vë-ekūö Yāköp tö tölöök hēk tö chōich.

25Söllö ngaich Lēpān nö in Yāköp. Vītö inrūkuire ang Yāköp nö ikui ngam rôngö: vītö inrūkuire Lēpān tö yik hol ò nö ikui ap rôngö Kilīöt. 26Ngaich Lēpān nö ngöṙô tö Yāköp, Suāp lāinyngen meh öm höng ulāingöritre tö chu, öm kēngö minā kūön chu kikānö nö töhakövö nö pôḵ ngam sanët meh? 27Kūöyòh öm afalngöre höng ulāingöritre, ulāingen chu inrē; öt ṙô-òv öm in chu hòṅ chu, öre tīnngörit meh holtö ṙanāmölōn, tinkökö inrē, holtö trömpet, hāp inrē? 28Ngaich öt halöngten chu hāmkūö më kūönre kikōnyö, kikānö inrē? Kulō-ovṙen mana. 29Mihôiṅ ön ngih kël chu nö chökhutī tö meh: vë-evkūö pöri chū-ö vahë tö hatööm tö ngam Tēv öp yöng meh nö ngöṙô, Haṙēmngenre man um vë-ekūö Yāköp tö tölöök hēk töchōich. 30Yĕh tö ngaich man öre kirööngöre, pò meh paṙūtalōn tö patī ap yöngre, ngaich kūöyòh öm ulāingen minë tēv chu? 31Ngaich sapṙô Lēpān, Yāköp nö ngöṙô, Pò re chin pa-ekūö: ngaich öich ngöṙô, Hòṅ meh öt kilöönö chu kē minā kūönre kikānö. 32Öp chūök meh kôtökūö tö nup tēv meh, öt aṅ min angā-aṅ, ikūö yip holre man yĕh akah öp chëhenre in chu, ngaich, kē-ĕ e më-eṅ, Pò Yāköp nö öt akahalōn tö Rēchöl nö ulāingen u.

33Kuhēthötre ngaich Lēpān nö el inrūkui Yāköp, el inrūkui Leah, el inrūkui nak mahalanṙen kikānö inrē; ngaich öt kôtökūö angā-aṅ tö u. Kunyī-inyre angā-aṅ nö ṙā-ang el in rūkui Leah, ngaich kuhēthötre nö el inrūkui Rēchöl. 34Rēchöl ök kamë nuk insā tarik, ngaich chaphöt u nö ël chūök chehen ūṅt, ngaich ūichngöre nö ikui u. Ngaich ang Lēpān nö ṙēpkö ël nuk inrūkui nö ṙòkhöre, öt kôtökūö pöri tö u. 35Ngaich ngöṙô angā-aṅ tök yöngre kikōnyö, Mā chu, uh man līn, tö chu ötkô söklöre ikūö meh; pò chu ṙònghöichṙen īnu tö inlahen kikānö. Chöh ngaich angā-aṅ, öt kôtö kūö pöri tönuk insā tarik.

36Ngaich ang Yāköp nö tainy, ngaich hūḵkö elnang Lēpān: ngöṙô ang Yāköp nö sapṙô Lēpān Asuāp fālen chu? Asuāp tökööl chu, töp lökten meh haṙāchöre öm lūḵu chu? 37Kūöyòh öm keuheūt ṙēp minë chehen chu, suāp kanôtökūö meh nö in u nö ṙòkhöre, öp chehen aṅ patī meh? Ṙātö e ihih ikūö vē hol chu ikūö më hol meh inrē, hòṅ cha nö i hôi nö kahòkken hā ai nët taka. 38Nët anāi samyeūheu chin in meh; nuk kan sīṅp meh, kan pököre inrē öt rööich ṙāvat tö kūönre, ötrēhĕn chin kā kōiny kūön pököre meh. 39Nup tö panyeny tökūö nup aṅ el inchōn tö tainy öt kētu tö chu nö in meh; chū-ö töyëḵngen; pôm löknyö eltī chu ṙô havë-a, yĕn pòrô nö tö-ulāyiṙen tö sakāmö hēk ulāyi tö hatööm. 40Ngatī inlahen chū-ö keuheūt tökūö ngam ṙanāchö tö sakāmö, laneūchö inrē tö hatööm; falngöre ngam inṙôhòh nö ṙā-ang i në mat chu. 41Nët anāi nun në samyeūheu chu i patī meh; chööḵnyö tö minā kūön meh kikānö, fënsīön samyeūheu öich halinṙen meh, tafūöl samyeūheu inrē chööḵnyö tö minë pököre: ngaich më-eṅ söm heuh haṙīngö raneushö chu. 42Yĕn öt in chu öre ngam Tēv öp yöng chu, ngam Tēv Aprahām, ngam pinhe-eṅkūö tö Isāk inrē, kô-òngvahtī man öre töngamuh tīnngen chu höng chanlööpṙen. Meuk kanihngen chu An ngam Tēv, la-en nö kël chu inrē, ngaich vëken meh vahë tö hatööm.

Kinlēḵngô I Hôi Yāköp Nāṅ Lēpān

43Ngaich Lēpān nö sapṙô Yāköp nö ngöṙô, Kūön chu yin më nyīö kikānö, kūön chu inrē më nyīö, pököre chu minë pököre, ṙòkhöre minë tömeūkö tö meh: suh kanô-òṅ pökeh töngamuh i vē kayôḵnyö cha nyīö? 44Yĕh tā-a, töi vī kinlēngô, tö chu tö meh inrē; hökngen e pöchö nö vamë-eny i hôi chu tö meh. 45Kē ihong ngaich ang Yāköp ngaich asöklö e nö machööḵlö. 46Ngaich ngöṙô Yāköp tö yik holre, Hamūl ihong yin; kē ihong chā-a ngaich, ngaich afônglö u: ngaich chā-a nö nyā nö umuh i nuk töfônghak ihong. 47Ngaich Lēpān nö kaheūkö e nö Yēkarsahatutā ngam tö ngöh, (Töfônghaka mameuk:) kaheūkö pöri angū-ö tö Yāköp nö Kalīt. 48Ngaich Lēpān nö ngöṙô, Mameuk ön ngih tö fônghak ihong töngamuh i hôi chu tö meh. Lökten öp mine-eny e nö kaheūkö nö Kalīt; 49Mispā inrē, pòn ngöṙô angā-aṅ, Ihôi an ngam Mā Tēv nö aṅten chu tö meh inrē, yē hā ötkö in höö. 50Yē meh min hakihten minā kūön chu kikānö, yē meh min inrē kē pīhöre nö hol cha, öt tarīku hol an; yĕhmeuk, ngam Tēv An mameuk i hôi chu tö meh inrē.

51Ngaich Lēpān nö ngöṙô tö Yāköp, Yĕhmeuk në ihong tö fônghaka, yĕhmeuk ngam ihong machööḵlö inrē, ngam asöklö chu i hôi chu tö meh. 52Mameuk ön ngih töfônghaka ihong, mameuk inrē ngòh machööḵlö ihong, tö chu min öt havāngngö kui ngih töfông öich chuh in meh, më-eṅ inrē öt havāngngö kui ngòh machööḵlö öm chuh in chu, öm hòṅ chökhuṙen. 53Ihôi hā an nö akah, ngam Tēv Aprahām, Tēv Nāhōr, Tēv ök yöng cha inrē. Ngaich ang Yāköp nö chūöku ṙô nö kilēngôre lökten i pinhë-eṅkūöre tök yöngre Isāk. 54Ngaich Yāköp nö kētö tökētu nö ikui ngam rôngö, ngaich havëtö yik holre nö nyā: nyā cha-a ngaich, ngaich hĕng mitööm nö höngngöh nö ikui ngam rôngö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index