Search form

Ranehlö 32

Halēnkö Mineukkūö Isô Ang Yāköp

1Kiröönngöre ngaich Yāköp, ngaich yik ma-aṅhānga ngam Tēv nö meukkūö ò. 2Ngaich ngöṙô Yāköp hē ò nö meūkö cha, Aṅ im Tēv yin vē tömaṙôngö: ngaich kaheuk minë-eny ök chūök angā-aṅ nö Mahanēm. (Ngam tö ngöh, Nët kiteūm.)

3Ngaich ang Yāköp nö tīnngö ma-aṅhānga nö urēhĕkūö ò nö in Isô ök mëm ò, nö ip panam Sēir, ip panô-òṅ i Ētöm. 4Ngöṙô angā-aṅ nö tölrô cha, Ngöṙô pöchö töp mā chu, Isô, Ngöṙô öp kūön alaha meh Yāköp, Iyöng in Lēpān chin, ngaich söl ing töngamuh öich höng umuh: 5Nū-aṅvö chin, köttö, pököre inrē, kikōnyö mahalanṙen, kikānö mahalanṙen inrē: ngaich öich tīnngö vamë-eny nang meh öm mā chu, pò chu hòṅ aṙētu ikūö meh.

6Havan ngaich yik ma-aṅhānga nö in Yāköp, ngaich ngöṙô Sölta in ip mëm meh ang Isô, ihih öp inrē angā-aṅ nö meukkūö meh, fënòng yip tarik hol ò. 7Ngaich ang Yāköp nö pōyen pinhë-eṅkūö, kanihngen inrē: ngaich angā-aṅ nö harēv yik tarikre, yik mī-in ò, tö nuk tömūlhaka pököre nö i mihëṙö u, tö nuk ūṅt, nö nët kiteūm; 8Ngaich ngöṙô angā-aṅ yē Isô min nö yih nö löö ip töhĕng kiteūm, ngaich fëlngö e, ngaich öp tahëng kiteūm min tö ōtre nö ötkô-òngvah.

9Ngaich Yāköp nö ngöṙô, Ō Tēv, öp yöng chu inrē Isāk, Ō Mā Tēv, më-eṅ tö ngöṙô, tö chu, Havantöre man ip panam meh, i makalaha meh inrē, Hakôlò meh Chin min: 10Ötkanô-òṅvö chin höng rahëichvat tö nup töpōyen neūkölōn, nup hameuktö Meh i ngòh kūön alaha Meh; pò chu yih ngaich havāngngö kui Yôtön öich holtö vē tarikre; ngaich chin pöri öich nët kiteūm. 11Vë-ekūö Meh chin, Öm ṙānyen chu, ṙā-ang eltī öp mëm chu, ṙā-ang eltī Isô: tön pa-ekūö chin tö ò, hòṅ ò nö öt yih min nö fëlngen chu, töm yöngnyiö nö holtö më kūönre. 12Ngaich Më-eṅ tö ngöṙô, Kô-en Chin min hakôlò meh, ngaich vīlö ap kūön meh nö sā kuyāyö ngam mai, nö töt kanṙeūken tö ṙôngöre.

13Ngaich im hatööm angā-aṅ nö iyöng umuh; ngaich kē nuk aṅ in re angā-aṅ nö raneushö öp mëm ò Isô; 14Nëtòng nuk kan pököre, nët anāi kōiny, nëtòng nuk kan sīṅp, nët anāi nuk kōiny, 15Lūöi anāi nuk töaṅhanv teh ūṅt tö nuk kūön u inrē, fën anāi kan nuā, söm nòng kōiny, nët anāi kan köttö, sömnòng kūön. 16Ngaich kētö u angā-aṅ nö eltī yik mahalanṙenre, kö hĕng kiteūm; ngöṙô angā-aṅ tö yik mahalanṙenre, Havāngngöre yin urēhĕkūö chu, hôyutī pöichö tö töhĕng kiteūm. 17Ngaich tölṙô ök mū-urĕh angā-aṅ nö ngöṙô, Yē öp mëm chu pöchö Isô nö meukkūö meh, ngaich hatönö meh, nö ngöṙô, Kūön chīö öm më-eṅ? Chuh yih öm më-eṅ? Chehen chīö ön minë urēhĕkūö meh? 18Ngöṙô pömchö, Chehen Yāköp nun öp kūön alaha meh; raneushö öp mā chu nun Isô nö söömtu: yĕhmeuk, ihih öp angā-aṅ inrē unôichrit ih. 19Ngaich anga-aṅ inrē nö tölṙô ök innëtö, linūöyö, ṙòkhöre yik mū-unôichrit nuk kiteūm, nö ngöṙô; Ngöṙô pöichö min vë-ekūö Isô yē yīö kôtökūö tö ò; 20Ngöṙô min yī-ö, Ihih öpkòl kūön alaha meh Yāköp unôichrit ih. Pòn ngöṙô angā-aṅ, Halāman chin min aṅtī tö në raneushö në mū-urĕhĕkūö chu, unôich chū-ö min meukkūö ò; lohten min angā-aṅ nö hōḵen chu. 21Lökten nuk raneushö nö havāngi nö urĕh tö ò: ngaich höngngöh angā-aṅ töm hatööm nö i yik holre.

Tirīp Yāköp Nö I Pëniĕl

22Chōholre ngaich angā-aṅ töm hatööm, ngaich ngôṅ nak pīhöre, tö nak kikānö mahalanṙen ò, tö yik tö kahuksīön tak kūön ò, havāngöre nö lökngö i Yāpök. 23Ngaich ngô-òṅ cha angā-aṅ, ngaich tīnngen cha nö havāngngö ap mak töhëm, havāngi inrē nuk chehen ò. 24Ṙā-ai ang Yāköp nöng hĕngtit töṙah; ngaich hĕng tak ök tarik umuh lā-al ò nö tirīp hanöngsaha minlīlö ngam peuheū. 25Ngaich hē Ò nö meūköre nö ötkô nö lā-al ò, lūölkö el katòh takeun ò ngaich angā-aṅ; ngaich ök el katòh takeun Yāköp nö nyūtöre i saha Ò nö tirīpan. 26Ngaich ngöṙô Angā-aṅ, Hökngen chu ngaich, tön ngaich ön nö hòṅ peuheū. Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Hö-ö chin hòṅ hökngen Meh kiröönngöre, yē Meh öt hòṅ hakôlò chu. 27Ngaich ngöṙô Angā-aṅ tö ò, Chīö ap minë-eny meh? Yāköp, ngaich ngöṙô angā-aṅ. 28Ngaich ngöṙô Angā-aṅ, Öt ngöhören an ngam minë-eny meh nö Yāköp, Israĕl pöri: pò meh kanô-òṅvö im Tēv i tarik inrē, ngaich mihôiṅ. 29Ngaich Yāköp nö hatönan, nö ngöṙô, Vë-ekūö Meh chin, vë-eny nang chu Man töp minë-eny Meh. Ngaich ngöṙô Angā-aṅ kūöyòh ö hòṅ hatön mine-eny chu? Hakôlò ò ngaich Anga-aṅ nö umuh. 30Ngaich ang Yāköp nö kaheuk minë-eny ök chūökö nö Penīĕl: pò chu kôta mat meukkūö ngam Tēv, ngaich aṙēlöng ngih nômö chu. 31Meutlö ngaich ngam tavūöi nö ikui ò hē ò nö havāngngöre nö i Penuel, ngaich ök takeun ò nö karīpa. 32Lökten yin vē kūön Israĕl söl ing töngamuh, nö öt kāḵ lanūötlö ip kūö takeun, öp lamöklö el katòh takeun; pòn lūölka el katòh takeun Yāköp nö ip lanūötlö kūö takeun.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index