Search form

Ranehlö 33

Meukkūö Isô Ang Yāköp

1Môklökūöre ngaich Yāköp ngaich ngëcha, ngaich meūkö Isô nö yih, fënòng yik tarik hol ò, Ngaich harēv yik nyīö angā-aṅ in Leah, in Rēchöl inrē, i nak tönët tak kikānö mahalanṙen ò inrē. 2Ngaich angā-aṅ nö lākūö tī tö nak mahalanṙen ò kikānö, tö yik kūön cha inrē, lā unôich hēḵ Leah tö kūönre, lā unôich takô nā Rēchöl nā Yôsĕf. 3Ngaich angā-aṅ nö havāngngöre nö urēhĕkūö cha, ngaich afukngöre nö el tumlat sat heuh, hanöng saha ò nö röhta nö ik mëmre.

4Faltöre ngaich Isô nö höngkūö ò, ngaich fūölan, fāhalre nö i likeun ò, ngaich hāmkūö ò: ngaich peuiny chā-a. 5Môklökūöre ngaich angā-aṅ, ngaich meuk yik kikānö tö yik nyīö inrē; ngaich ngörô, Achīö aich vē hol meh? Ngaich ngörô angā-aṅ, Nyīö yin kahëtö ngam Tēv nö aṙē-ĕlōn nö i ngòh kūön alaha meh. 6Haröhtöre ngaich nak kikānö mahalanṙen tö yik kūön cha inrē, ngaich sōntöre chā-a. 7Haröhtöre inrē ang Leah tö yik kūön ò, ngaich sōntöre chā-a: unôich Yôsĕf nö haröhtöre, Rēchöl inrē, ngaich sōntöre chā-a. 8Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Asuh lōn öm tö nuk umū-aṅ tökateūmaṙen nuk tömeūkö tö chu? Ngaich ngöṙô anga-aṅ, Hinôten chu inṙētu ikūö ngam mā chu. 9Ngaich ngöṙô ang Isô, Tööḵngen chin ngaich; kö kāhëmö, hökngen nup in re man nö chehen meh. 10Ngaich Yāköp nö ngöṙô, Hö-ö, vë-ekūö meh chin, yē chu ngaich töngamuh aheukhuvö ikūö meh, yĕh ngaich kē minë raneushö eltī chu: tön ngaich chin yih meukkūö meh, sā mat öp töhĕngtak öre nö meukkūö ngam Tēv, ngaich yih më-eṅ ṙamölōn in chu. 11Vë-ekūö meh chin, kē minë raneushö kumṙen chu; tön pōihöl mirēlōn An ngam Tēv nö in chu, ngaich tööḵngen chū-ö inrē. Ngaich līpan angā-aṅ ngaich kē-ĕ u angā-aṅ.

12Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Tā-a tai ngaich im kinröönngöre tā-a tai ngaich inrē töich urēhĕkūö meh chū-ö. 13Ngaich ngöṙô angā-aṅ tö ò, Mā chu, akahalōn man tö vē nyīö nö ayal, tö në pököre inrē in chu nö hapō kūönre; ngaich yē cha nö yāharöön nö ha-ōṙö u i töhĕng sakāmö, ṙòkngöre vah min minë pököre nö kapah. 14Vë-ekūö meh chin, më-eṅ mā chu, urĕh man yĕh havāngngöre tö ngòh kūön alahare; töich höng hiṙeūtkö röönre chū-ö, sā rô-òl vāngö në pököre nö urēhĕkūö chu, sā rô-òl vāngö vē nyīö inrē, hanöng saha yanihih chu im mā chu i Sē-ir.

15Ngaich ngöṙô ang Isô, Hökngen chu man yĕh ṙāngö yip rēvre tarik chu nö in meh. Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Suh hinôtö e? Hökngen chu yĕḵ teūngen tö neūkölōn i kūö ngam mā chu. 16Havantöre ngaich Isô nö el talöököre nö chuh Sē-ir hē e. 17Ngaich ang Yāköp nö chuh Sökōt, ngaich vīlö patīre, vīlö talīkö nuk nuāre inrē: lökten ök minë-eny öp panam nö kaheūkö nö Sökōt.

18Ngaich ang Yāköp nö im panam Sikem nö im kumchikṙen, ngam mi ip panam Kanā-an, hē ò nö yih nö ṙā-ang Patanarām; ngaich iyöng lakūö ngam panam. 19Ngaich havah ök taṙeu angā-aṅ; ik chūök ò nö vītö nuk inrūkuire nö ṙā-ang eltī ök kūön Hamôr, ök kikōnyö yöng Sikem, nö hĕnghöt ṙòng tö rupīö. 20In e ngaich angā-aṅ nö vīlö ök tahāklö, ngaich kaheūkö e nö Eleohē-Israĕl.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index