Search form

Ranehlö 34

Kinlöönö Tainā

1Ngaich ang Tainā ök kikānö kūön Leah, ök kayôḵnyö ò nö kūön Yāköp, kiröönngöre nö ngëichkö yik kikānö kūön aṅ ngam panam. 2Ngaich ang Sikem ök kikōnyö kūön Hamôr ök aṅ Hivāit, ök mākūö ngam panam, nö meūkan; ngaich kē an angā-aṅ, hulalngöre ngaich nö in ò, ngaich miṙēngen ò. 3Ngaich ök ellōn ò nö lakukköiny nö ik kikānö kūön Yāköp ang Tainā, hāngenlōn angā-aṅ ngaich tö ngam kikānö, ṙô pinlööngölōn ngam kikānö ngaich. 4Ngaich Sikem nö vë-ekūö ök kikōnyö yöngre ang Hamôr, nö ngöṙô, Kē ngòh kikānö man nö pīhö chu. 5Hāngan ngaich ang Yāköp nö hachōichngen ök kikānö kūön ò ang Tainā: el kahôyö yik kūön ò kikōnyö nö i nuk pököre; höng öt ṙô-òvö Yāköp hanöng saha cha nö yih. 6Ngaich chuh in Yāköp ang Hamôr ök kikōnyö yöng Sikem nö vë-ekūö ò. 7Yih ngaich yik kikōnyö kūön Yāköp nö ṙā-ang elkahôyö hē cha nö hāngö e: ngaich yik tarik nö haṙivö ellōn, tainy chā-a inrē, pò ò nö kumlōngen Israĕl nö hulalhaka nö holtörah ök kikānö kūön Yāköp; ngam inlahen tö-uh öre.

8Ngaich vë-ekūö cha Hamôr nö ngöṙô, Hāngenlōn öp kikōnyö kūön chu Sikem töp kūön yīö kikānö: vë-ekūö yīö chin öi kēten ò nö pīhö ò. 9Ngaich yī-ö hapīhö tö aṅ in ih: kētö yip kūön yīö kikānö in ih, ngaich kē yip kūön ih yī-ö kikānö. 10Ngaich iyöng in ih yī-ö, inyih inrē in e, in e yī-ö inrē kē aminre. 11Ngaich Sikem nö ngöṙô tök kikōnyö yöng ò tö yik kanônyö ò inrē, Yĕh töich sòk aṙētu tö yīö, yē nup töng ṙô yīö in chu, kē-ĕti chū-ö min. 12Vë-ekūö chu tö nup raneushö ngam töpīhuvö inrē, ngaich chū-ö min kē-ĕti sā ṙô yīö in chu: kētö ngam kikānö pöri nö pīhö chu.

13Ngaich yik kikōnyö kūön Yāköp nö sapṙô nā Sikem nā Hamôr ök kikōnyö yöng ò, nö milichngen, nö ngöṙô, Pò ò nö ngaich nö hachōichngen Tainā ök kanānö cha: 14Ngaich ngöṙô tö cha, Öthalöngten e in nö ngatī, öi kētö kanānöre nö i töt tunyīnyi; pòn sinrōngkūö angū-ö nö in ih: 15Höng hōḵ öre yī-ö tö ngih: yē yīö öi hòṅ sā ih, nö ṙòkhöre yip kikōnyö yīö nö tunyīnyi; 16Möl īhö min kētö vē kūönre kikānö in yīö, ngaich kē yip kūön yīö kikānö īhö inrē, ngaich iyöng in yīö īhö min, ngaich ayī-ö min töhĕng öi tarik. 17Ngaich yē yīö öthòṅ hang ṙô ih, öi tunyīnyi; ngaich kē ngam kūönre īhö min kikānö, öi kirööngöre ngaich.

18Ṙamölōn ngaich Hamôr tö ṙô cha, Sikem inrē ök kikōnyö kūön Hamôr. 19Ngaich ök ṙāl tarik nö öt ahāṅkenre tö e, pòn kuchīkölōn nö ik kikānö kūön Yāköp: ngaich angā-aṅ inrē nö tö mötlö ineū-euṅ tö yip taṙòkhöre aṅ patī ök yöng ò kikōnyö. 20Ngaich ang Hamôr ök kikōnyö kūön ò inrē Sikem nö yihtöre nö ikūö inkūp ök panam, ngaich vë-ekūö yik tarik aṅ ngam panam, nö ngöṙô, 21Töṙēm yin vē tarik nö in hī; lökten hökngen cha tā-a nö iyöng ing panam; inyih nö in e inrē; yĕhmeuk, kiröng ön ngih panam; kô-òre tī tö cha; ta-a, töi kē yip kikānö kūön cha nö pīhö hī, ngaich ayī-ö tā-a inrē kē-ĕkūö cha tö yip kūönre kikānö. 22Höng angū-ö an min lökten yip tarik nö hōḵ nö iyöng in hī, öi hĕng öi tarik, yē hī ayī-ö ṙòkhöre öi kikōnyö öi tunyīnyi, sā cha chā-a nö tunyīnyi. 23Röh nup min pököre cha, chehen cha inrē, tö nup töṙeūla in cha nö ṙòkhöre nö chehen hī? Tā-a töi höng hōḵo lōn cha, ngaich iyöng in hī min chā-a. 24Hāngôṅ ngaich nā Hamôr nā Sikem ök kikōnyö kūön ò tö yik taṙòkhöre kumnyī-inyre nö ikūö inkūp ök panam ò; ṙòkhöre ngaich yik kikōnyö nö tunyīnyi, ṙòkhöre yik kumnyī-inyre nö ikūö inkūp ök panam ò.

25Ngaich im linūöi sumkam hē cha nö chök, nët tak nak kūön Yāköp kikōnyö, nā Simōn nā Lēvī, kö kē sanëtre chā-a, yih ngaich nö im panam nöng ök akahtuṙen, ngaich fëlngö yik kikōnyö nö ṙòkhöre. 26Fëlngen Hamôr chā-a, Sikem inrē ök kikōnyö kūön ò, nö aṅtī tö sanët, ngaich kē-ĕ Tainā nö ṙā-ang el patī Sikem, ngaich kiröönngöre. 27Ngaich yik kikōnyö kūön Yāköp nö yih nö i yik tö fëli, halëlngö ök panam ngaich, pò cha nö hachōichngen ök kanānö cha. 28Kē nuk pököre chā-a, nuā, köttö inrē, nuk töng ël ök panam inrē, nuk el kahôyö inrē; 29Ṙòkhöre nuk kanôlò cha, ṙòkhöre yik tökūönö kūön cha, inrē, nö kē-ĕ tö cha nö töhakövö, halëli inrē nuk taṙòkhöre el patī. 30Ngaich ngöṙô Yāköp tö nā Simōn nā Lēvī, Kihngen chin tö tī nā, vītu chin tö nā inngeūtö i vē aṅkūö ngih panam, i vē aṅ Kanā-an, aṅ Perisāit inrē: ngaich chū-ö töng öt ṙōl tak, hamūlöre cha-a min ngaich nö lā-al chu, ngaich fëlngen chu; keuheūtngörevah min chū-ö ngaich, chū-ö, vē aṅ patī chu inrē. 31Ngaich ngöṙô chā-a, Höng hökiṙen ṙöng angā-aṅ nö im kanānö ih nöng sā tīre tömī-inyihköre kikānö?

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index