Search form

Ranehlö 35

Hakòlò Yāköp Ngam Tēv Nö I Pētěl

1Ngaich ngam Tēv nö ngöṙô tö Yāköp, Chōholre, kuṙòh, chuh Pētĕl, ngaich iyöng in e: vīlö tahāklö ngam Tēv in e, ngam tömeūkö tö meh hē meh afalngöre tö Isô öp mëm meh. 2Ngaich ngöṙô Yāköp tö yik aṅ patīre, tö yik taṙòkhöre inrē mi-in ò, Kēngö nup insātēv yin nup mi-in yīö, ahëtlöre, haṙī-il hilāre inrē: 3Tā-a töi chōholre, öi chuh Pētĕl, hòṅ chu in e vīlö tahāklö ngam Tēv, ngam samapṙô chu hē el kanihngen chu, ngam holtöṙah chu inrē el talöökö chu kiröönngöre. 4Ngaich achā-a nö keuhēuttöre tī tö nuk insātēv nö in Yāköp nuk më-eltī cha, nuk i nang cha inrē kinlölnang; hayunngö u ngaich Yāköp nö i rööntö ök ōk ök i Sikem.

5Kiröön chā-a ngaich: ngaich ikui minë panam ök yöng pinhë-eṅkūö; nuk mahavīlen cha, hö-ö pöri cha-a nö lūḵ yik kikōnyö kūön Yāköp. 6Sölta ngaich Yāköp nö i Lus ngam panam Kanā-an, (angū-ö ön Pētĕl), ṙòkhöre chā-a tö yik hol ò tarik. 7Ngaich in e angā-aṅ nö vīlö tahāklö, ngaich kaheuk ngam chūökö nö, Elpētĕl: pòn in e ngam Tēv nö hameuktu nö in ò, hē ò nö afalngöre tök mëmre. 8Kapah ngaich ang Tipōra ök amôyö Repëka, lāpi ngaich nö lataṙeū tö Pētĕl el katòh ök ōk: ngaich kaheūkö minë-eny angū-ö nö Alonpakut.

9Ngaich ngam Tēv nö meūkö tö Yāköp nö hēk, hē ò nö yih nö ṙā-ang Patanarām, hakôlò ò inrē. 10Ngaich ngam Tēv nö ngöṙô tö ò, Yāköp an ngam minë-eny meh: öt ngöhören an ngam minë-eny meh Yāköp nö havëka min, Israĕl pöri min ngam minë-nyö meh. 11Ngaich ngöṙô ngam Tēv tö ò, Chū-ö Chin Tēv Tökeuheūttöre chöngö: mikūönlö man mikūönlö man yēḵ ṙūhölre ṙôken inrē: löklen in meh yip min pumnāmö tarik, manūlö pumnāmö tarik inrē, löknyö i ṙat meh min inrē nö yih yip rācha. 12Ngaich ngih panam inrē kahëtö Chu in nā Aprahām nā Isāk, kētö e Chin in meh, ip kūön meh inrē unôichrit meh ngih panam nö kētu tö Chu. 13Ngaich ngam Tēv nö yônlö nö ṙā-ang in ò im chūök Ò nö vë-ekūö ò. 14Asöklö ihong machööḵlö ngaich Yāköp i chūök Ò nö vë-ekūö ò, hĕng ök ihong machööḵlö: vōktö kui ò ngaich angā-aṅ tö-ôkö tökētu, vōktö tavī-i inrē nö i kui ò. 15Ngaich Yāköp nö kaheuk minë-eny ök chūökö i chūök ngam Tēv nö vë-ekūö ò, nö Pētĕl.

Kinpaha Rēchöl

16Kiröönngöre cha-a ngaich nö ṙā-ang Pētĕl; ṙòngmö marôvat chā-a tö Efrāt: paṙēlaṙen ngaich Rēchöl, ngaich kihngen angā-aṅ nö kayôḵ. 17Ngaich ik hē ò nö kihngen nö kayôḵ, ngöṙô ök lamāich tö ò, Um pa-ekūö, tön kūönu man tö tahëng kikōnyö. 18Ngaich ik hē chanūhu ök nômö ò, (pòn kapah angā-aṅ) nö kaheuk minë-eny ò nö Penōni: ngaich pöri ök kikōnyö yöng ò nö kaheūkan nö Penyamin. 19Kapah ngaich Rēchöl, ngaich lāpi nö el talöökö chamuh Efrāt, (Angū-ö ap Petlihem). 20Ngaich asöklö kui mitīlö Yāköp nö ikui anūlö ò: angū-ö ap kui mitīlö ikui anūlö Rēchöl ing töngamuh sakāmö. 21Kiröönngöre ngaich Israĕl, ngaich vītö inrūkuire nö lāmuh tö kaha Ētör.

Yik Kikōnyö Kūön Yāköp

(1 Kinṙöt 2.1-2)

22Ngaich hē Israĕl nö iyöng im panam, ang Rūpön nö hulalngöre nö ik kikānö hayōmken ök yöng ò: hāngö e ngaich ang Israĕl. Nët sīön tak yik kikōnyö kūön Yāköp: 23Kikōnyö kūön Leah; Rūpön, lanòh Yāköp Simōn, Lēvī, Yūtā, Isakār, Sëpulön inrē: 24Kikōnyö kūön Rēchöl, Yôsĕf, Penyamin inrē: 25Kikōnyö kūön Pilhah, ök kikānö mahalanṙen Rēchöl; Tën, Naftalī inrē: 26Kikōnyö kūön Silpah ök kikānö mahalanṙen Leah; Kāt Asēr inrē: cha-a yin vē kikōnyö kūön Yāköp, vē tö kayôḵnyu nö i Patanarām.

Kinpaha Isāk

27Yih ngaich Yāköp nö in Isāk ök yöng ò nö i Mamrī, i Kiriātarpā (angū-ö öp Hepròn), i chūök nā Aprahām nā Isāk nö rahëichtaṙen nö iyöng. 28Hēngòng hëvhöre anāi nuk samyeūheu Isāk. 29Ṙā-ang unhôṅmöre ngaich Isāk, ngaich kapah, hamūltu ngaich nö i yik tarikre, köiny, sööḵngö inrē tö sakāmöre: ngaich nak kikōnyö kūön ò nā Isô, Yāköp inrē nö lāpngen ò.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index