Search form

Ranehlö 37

Yôsĕf Tö Yik Mëm Ò

1Ngaich ang Yāköp nö iyöng im panam, ngam chūök ök yöng ò kikōnyö nö rahëichtaṙen nö iyöng, im panam Kanā-aṅ. 2Vē yin tumkölchap Yāköp. Sat sīön höiny samyeūheu ang Yôsĕf nö ha-aṅhaṅl nuk pököre nö i yik mëmre, ṙāl tarik angā-aṅ nö hol yik kikōnyö kūön Pilhah, kikōnyö kūön Silpah inrē, pīhö ök yöng ò kikōnyö: ngaich ang Yôsĕf nö eūkö töchōich inlahen cha nö ik kikōnyö yöngre. 3Töhāngenlōn ök Israĕl tö Yôsĕf mötlö tö yik kūön ò nö ṙòkhöre, pò ò nö kūön ò nö köiny; ngaich angā-aṅ nö vī tö-aṙū-uti inyut ò tömirūnö mat. 4Ngaich yik mëm ò nö meuk ök yöng cha nö hāngenlōn tö ò nö mötlö tö yik mëm ò nö ṙòkhöre; kunyāha elmat cha-a ngaich tö ò, ngaich ötkô nö vë-ekūö ò.

5Heūv ngaich ang Yôsĕf, ngaich vë-eny e nö i yik mëmre: ngaich chā-a nö ṙūhölre kumnyah elmat tö ò. 6Ngöṙô angā-aṅ tö cha vë-ekūö yīö chin, hangihtöre yin tö ngih heūvö aheūv chu: 7Yĕhmeuk, tö hī lang öi nyëk kūö nup rōi sāiny öi el panô-òṅ, ngaich meūkö ök rōi sāiny nyahëk chu nö chōholre, chiphakaṙen ngaich nö sökhaka, ngaich, yĕhmeuk, nup nyahëk yīö rōi sāiny nö yihtöre nö havīṙöre, ngaich afukngöre nö salām ök nyahëk chu rōi sāiny. 8Ngaich yik mëm ò nö ngöṙô tö ò, kô-en öm kan min hayöngö ih? Hēk kô-en hòng öm mā lātulöng tö ih? Ṙūhölre kumnyah elmat ngaich chā-a tö ò, tökūö nuk heūvö ò, kūö nuk ṙô ò inrē. 9Tahëng ök heūvö ò tö hēktöre, ngaich vë-eny u angā-aṅ nö in yik mëmre, nö ngöṙô, Yĕh meuk, heūv heūvö chin, hēk; ngaich, yĕh meuk, ngam tavūöi, chingëṅt, kahuk sīön nup taneūsömat inrē afukngöre nö salāmö chu. 10Vë-eny e angā-aṅ nö ik yöngre kikōnyö, in yik mëmre inrē: ngaich ök yöng ò kikōnyö nö vëken ò, nö ngöṙô tö ò, Asuh öng ngih heūvö aheūv meh? Kô-en öich min chū-ö, tö ngòh kikānö yöng meh inrē tö vē mëm meh inrē, öi yihtöre min in meh öi afukngöre el tumlat salāmö meh? 11Kunyāha elmat yik mëm ò nö ngaich; ngaich pöri ök yöng ò kikōnyö nö haköpngö ngam ṙô nö ellōnre.

Havāhayö Ang Yôsĕf Ngaich Kē-ĕyö Nö Chuh Aikup

12Ngaich yik mëm ò nö kiröönngöre nö chuh Sikem nö ha-aṅlö nuk pököre ök yöng cha. 13Ngaich ngöṙô Israĕl tö Yôsĕf, Röh yip mëm meh nö i Sikem nö ha-aṅlö nup pököre? Tā-a, töich tīnngen meh in cha. Ngaich ngöṙô angā-aṅ tö ò, Ihih chini. 14Ngaich ngöṙô angā-aṅ tö ò, Kuṙòh chöhkö yip mëmre man yĕn lööken, yĕn lööken inrē nup pököre; ngaich vë-eny nang chu pömchö hēk. Tīnngen ò angā-aṅ ngaich nö lök el achāṙö i Hepròn, sölta ngaich angā-aṅ nö i Sikem. 15Ngaich hĕngtak ök tarik tö kôtökūö tö ò, ngaich, yĕhmeuk, höng alēṙa angā-aṅ nö el kahôyö: ngaich ök tarik nö hatönan, nö ngörô, Suāp chahöh meh? 16Ngaich angā-aṅ nö ngöṙô, Chöh yip mëmre chin; vë-ekūö meh chin yen, vë-eny nang chu tö chūök cha nö ha-aṅhaṅl nup pököre. 17Ngaich ngöṙô ök tarik, Ngaich yik nö ṙā-ang hih; tön hang ṙô cha chin nö ngö ṙô, Tā-a töi chuh Tōtān. Ngaich ang Yôsĕf nö tömkörit yik mëmre, ngaich kôtökūö tö cha nö i Tōtān. 18Ngaich meūkan chā-a nö marôvat, ngaich urēhĕkūö ò nö röhta nö in cha, halēn ellōnre chā-a ngaich nö lā-al ò nö fëlngen ò. 19Ngöṙô chā-a tö höö, Yĕhmeuk, yih ön ngòh yōm heūvö. 20Yĕh tā-a, lökten, töi fëlngen ò, ngaich sukten ò nö ël në tö-ūlö, ngaich ngöṙô min ayī-ö, Kā-ayö ök tö nup töṙeūla tötlöök: ngaich min ayī-ö meuk lāinyngen nup heūvö ò. 21Hāngö e ngaich Rūpön, ngaich hòṅ ṙānyen ò nö ṙā-ang eltī cha; nö ngö ṙô, Tā-a, uh in kē öp nômö ò. 22Ngaich Rūpön nö ngöṙô tö cha, Un kitaknyu mahām; sukten ò ël ngih tö-ūlö ngih elinchōnngö; uh pöri ṙātö eltīre in ò: pò ò nö hòṅ ṙānyen ò nö ṙā-ang eltī cha, nö havanten ò nö ik yöng ò kikōnyö. 23Ngaich ngö inlahen, hē Yôsĕf nö yih nö i yik mëmre, ngaich cha-a nö luhngö ök inyut Yôsĕf, ök inyut tömirūnö mat i alaha ò; 24Kē an cha-a ngaich, ngaich sukten ò në ël ök tö-ūlö: öt aṅhaṅvö ök tö-ūlö, öt mākuvö ël e.

25Uichngöre chā-a ngaich nö nyā: chingôṅhòṅlkūöre chā-a ngaich, nö ngëcha, ngaich yĕhmeuk, hĕng kiteūm nö kiröönngöre nö yih nö ṙā-ang Kilīöt, yik aṅ Ismael, nö holtö nuk ūṅtre kumtö tötahūsa, pām, mūr inrē, kiröönngöre nö kumtö u nö chuh Aikup. 26Ngaich Yūtā nö ngöṙô tö yik hanöngkisānöre, Suāp kanôlò hī min yĕi fëlngö ngam kahëmre, ngaich hayunngö mahām ò. 27Tā-a, töi inyihngen ò i yip aṅ Ismael, un hökiṙen në eltī hī nö ikui ò; tön kahëm hī ana: alaha hī. Ngaich yik hanöng kisānö ò nö hang ṙô ò. 28Ngaich lök umuh yik aṅ Mitiā inrē, mi-inyih; tūöklen Yôsĕf chā-a ngaich nö ṙā-ang ël ök tö-ūlö, ngaich inyihngen Yôsĕf nö i yik aṅ Ismael nö nëthöt anāi tö rupīö. Ngaich chā-a nö kēten ò nö i Aikup. 29Havantöre ngaich Rūpön nö ik tö-ūlö, ngaich, yĕh meuk, öt ël ök tö-ūlö ang Yôsĕf; tikaichngö inyutre ngaich angā-aṅ. 30Havantöre ngaich angā-aṅ nö i yik hanöngkisānöre, ngaich ngöṙô, Hö-övö ök nyīö; ngaich chū-ö, sitih kū-ö öichvö min? 31Ngaich kē ök inyut Yôsĕf chā-a ngaich hĕng nòng kumpah tö kōiny pököre, ngaich sumtö ök inyut nö ël ök mahām; 32Ngaich chā-a nö söömngö ök inyut tömirūnömat, ngaich kētö e nö ik kikōnyö yöng cha; nö ngöṙô, Kôtökūö in tö ngih: akaha e yĕn inyut ök kūön meh kikōnyö, yĕn rö-ö. 33Akahakūö angā-aṅ ngaich tö e, ngaich ngöṙô, Inyut ök kūön chu ön kikōnyö; kā-ayö ök nö ngaich tö tötlöök töṙeūla; öthōḵ ök Yôsĕf nö ngaich nö öt panyeny. 34Tikaichngö inyutre ngaich ang Yāköp, ngaich fūmlöṙatre tö sāk, ngaich ṙōl sumkam nö sanòkngö ök kikōnyö kūönre. 35Ṙòkhöre ngaich yik kūön ò kikōnyö, kikānö inrē nö chōholre nö haṙamlōn ò; sōḵ pöri angā-aṅ nö haṙāmölōn; ngöṙô angā-aṅ, Pò chu i miṙivlōnre tök kūönre kikōnyö öich hòṅ chuh el anūlö. Ngaich ök kikōnyö yöng ò nö peūnyan. 36Ngaich yik aṅ Mitiā nö inyihngen ò nö i Aikup in Pòtiför, ök mā nö in Fërō, yöngkūö yik amahati.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index