Search form

Ranehlö 38

Yūtā Nāṅ Tēmār

1Ngaich ngö inlahen hē e tö Yūtö nö kiröönngöre nö ṙā-ang i yik hanöngkisānöre, ngaich kāntöre nö ik tö hĕngtak aṅ Atulam, ök tö Hirā minënyi. 2Ngaich meuk ök umuh Yūtā hĕngtak kikānö kūön aṅ Kanā-an ök tö Su-ā minënyi; kē an ngaich angā-aṅ, ngaich kuhēthötre nö in ò. 3Pirūkö nyīö ngaich angā-aṅ, ngaich kayôḵnyö kikōnyö nyīö; kaheuk minë-eny ò ngaich angā-aṅ nö Er. 4Hēk angā-aṅ nö pirūkö nyīö, ngaich kayôḵnyö kikōnyö nyīö; kaheuk minë-eny ò ngaich angā-aṅ nö Onan. 5Ngaich hēk angā-aṅ nö kayôḵnyö kikōnyö nyīö, kaheuk minë-eny ò ngaich nö Sĕla: i Kesip angā-aṅ hē ò nö kayôḵnyen ò. 6Ngaich Yūtā nö kē pīhö Er ök lanòh ò, Tēmar ök minë-eny ò. 7Ngaich Er ök lanòh Yūtā, nö tötlöök nö ikūö ngam Mā Tēv; ngaich ngam Mā Tēv nö fëlngen ò. 8Ngaich ngöṙô Yūtā tö Onan, Kuhēthötre man ip pīhö ök mëm re, öm hateungngö la-en pamīhöre in ò, hakūöntö kūön öp mëmre. 9Akahalōn ang Onan tö öp nyīö nö öt kūön ò min; ngaich ngö inlahen, hē ò nö kuhēthötre nö ik pīhö ök mëmre, höng pitā-ang angā-aṅ nö el tumlat, pòn sōḵ nö kētö kūön ök mëmre. 10Ngaich ngam inlahen ò nö töchōich nö ikūö ngam Mā Tēv: fëlngen ò Angā-aṅ ngaich inrē. 11Ngaich ngöṙô Yūtā tö Tēmar, ök kankūön ò, i patī ap kikōnyö man yöngre ngöhöre höng tafīsösi, hanöngsaha Sĕla öp kikōnyö kūön chu nö pōyö: pòn ngöṙô anga-aṅ, Hòn öt kapah ang inrē nö sā nak hanöngkisānöre. Kiröönngöre ngaich Tēmar ngaich iyöng patī öp yöngre kikōnyö.

12Ngaich ik ṙētak, kapah ngaich ök kūön Su-ā, ök pīhö Yūtā; ngaich ang Yūtā nö haṙāmölōn, ngaich chuh i yip kammöp sanôi sīṅp nö i Timnā, angā-aṅ tök hol ò Hirā, ök aṅ Atulam. 13Ngaich vënyu angū-ö nö in Tēmār nö ngö yĕhmeuk, Chuh Timnā öp yöng pīhö meh nö kamöp sanôi sīṅp. 14Luhngö nuk hilāre ngaich angā-aṅ nö tafīösi, ngaich kahulkuire, vöönöre inrē ūichngöre ngaich nö ikūö inkūp, i Enēm ök i taseū talöökö chamuh Timnā; pòn meūkö Sĕla angā-aṅ ngaich nö pōyö; ngaich hö-ö anga-aṅ nö kētu nö pīhö ò. 15Hē Yūtā nö meūkan, ngaich angā-aṅ nö mi-inyihköre nö kikānö tölōn ò; pò ò nö kahulngökūöre. 16Kāntöre angā-aṅ ngaich nö in ò nö el talöökö, ngaich ngöṙô, Vë-ekūö meh chin, kuṙòh, hökhöt chu kuhēthötre in meh: pòn öt akahakūö angā-aṅ tö ò nö kan kūön ò. Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Suāp min tī meh in chu, hòṅ meh kuhēthötre in chu? 17Ngaich ngöṙô anga-aṅ, Söömtö kun pököre chin min hĕng nòng aṅ i nup tömūl pököre. Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Hōḵ ömeh kētö minkahngö kinlēḵngô in chu hanöngsaha tī meh söömten ò? 18Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Suāp min minkahngö kinlēḵngô tī chu in meh? Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Ngam minkahngö meh, tökuvaha meh inrē tö ngam tinkung inrē eltī meh. Ngaich kētö u angā-aṅ nö in ò, kuhēthötre ngaich anga-aṅ nö in ò, ngaich pirūkö nyīö anga-aṅ tö tī ò. 19Choholre ngaich ök kikānö, ngaich kiröönngöre, ṙòngngö ök kinṙulkuire ngaich angā-aṅ, ngaich kafanlönre tö nuk hilāre nö tafīösi.

20Ngaich Yūtā nö söömtö nuk kun pököre nö löktö eltī ök holre aṅ Atulam, nö kē nuk minkahngö kinlēḵngô nö ṙā-ang eltī ök kikānö: hö-ö pöri angā-aṅ nö kôtökūö tö ò; 21Ngaich hatön yik tarik angā-aṅ aṅ panam ò, nö ngöṙô, Isuh ök mi-inyihköre kikānö, ök mi-i Enēm i taseū talöökö? Ngaich ngöṙô chā-a, Öt mi-inyihkörevö kikānö ihih. 22Havantöre angā-aṅ ngaich nö in Yūtā, ngaich ngöṙô, Ötkôtökūö chin tö ò; ngaich inrē yip tarik aṅ muh nö ngöṙô, Öt mi-inyihkörevö kikānö ihih. 23Ngaich ngöṙô Yūtā, Hökngen ò nö kē-ĕ e nö in re, hòṅ hī öt sirōngkūö: yĕh meuk, söömtö ngòh chin kun pököre, ngaich rö-ö më-eṅ kôtökūö tö ò.

24Ngaich ngö inlahen, lohten nö lūöi chumngëṅtö unôich, tö e nö vënyu nö in Yūtā nö ngö, Inyihköre apa kan kūön meh Tēmar; yĕh meuk, ngaich ap yih inrē nö lökten i innyihköre nö kūönu. Ngaich Yūtā nö ngöṙô, Kēten ò nö haṙāpi. 25Ngaich hē ò nö kētu, söömtö ṙô ngaich angā-aṅ nö ik yöng pīhöre, nö ngöṙô, Kūönu chin tö tī öp tarik tö chëhevṙen tö në: ngaich ngöṙô angā-aṅ, Vë-ekūö meh chin, akaha u, chehen chīö önu, ngam minkahngö, tö minë tökuvaha, tö ngam tinkung inrē. 26Akahakūö ngaich Yūtā tö u, ngaich ngöṙô, Mötlö chanīpö an ngam kikānö tö chu; pò chu öt kēten ò nö in Sĕla öp kikōnyö kūön chu. Öt hēk angā-aṅ ngaich nö akahakūö tö ò.

27Ngaich ngö inlahen, ik hē ò nö kayôḵ, yĕh meuk, tumnëtö nak el chūök kanūönö ò. 28Ngaich ngö inlahen, hē ò nö kayôḵ, hĕngtak ök kumlòknyö këlre: ngaich ök lamāich nö kē ök kël ò ngaich nyëktö töngāṅv ta-iö, nö ngöṙô, Ngòh ön mu-urĕhnyi. 29Ngaich ngö inlahen, ik saha ò nö tūökhöt këlre, yĕhmeuk, ök kahëm ò nö meutnyi: ngaich ngöṙô ök lamāich. Kūöyòh öm vī löknyö tinlungnyöre? Lökten ök minë-eny ò nö kaheūkö nö Pērĕs. 30Unôich ngaich ök mëm ò nö talōköiny, ök tö-aṅhaṅv kël tö töngāṅv ta-īö: ngaich kaheūkö minë-eny anga-aṅ nö Sēra.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index