Search form

Ranehlö 39

Yôsĕf Tök Pihö Pòtiför

1Kētu ngaich Yôsĕf nö i Aikup; ngaich Pòtiför ök mā nö in Fërō, ök yöngkūö yik amāhati, aṅ Aikup; havahan nö ṙā-ang elti yik aṅ Ismael, yik tö kumten ò nö umuh. 2In Yôsĕf ngam Mā Tēv, tökôlô ngaich angā-aṅ nö tarik; i patī ök yöngṙenre ngaich angā-aṅ ök aṅ Aikup. 3Ngaich ök yöngṙen nö meuk ngam Mā Tēv nö in ò, ngaich ngam Mā Tēv nö vīten nup taṙòkhöre inlānen ò nö kôlô nö elti ò. 4Aheukhuvö ngaich Yôsĕf nö ikūö ò, ngaich angā-aṅ nö meukṙen ò: ngaich vīlen ò: ngaich vīlen ò angā-aṅ nö mameukkö ök patī ò, ngaich ṙòkhöre nuk chëhen ò nö kētu nö elti ò. 5Ngaich ngö inlahen, hēten tök hē ò nö vīlen ò nö meukkö ök patī ò, ikui nup taṙòkhöre inrē chehen ò, pòkūö Yôsĕf ngam Mā Tēv nö hakôlò ngam patī ngam aṅ Aikup; ikui nup chehen ò nö ṙòkhöre inrē ngam inkôlò aṅ im Mā Tēv, el patī, el panô-òṅ inrē. 6Ṙā-ang nup taṙòkhöre angā-aṅ chehenre nö eltī Yôsĕf; öt akahakūö angā-aṅ tö nup yô-òv in ò, höng öp nyā-aṅ tö nyā-aṅ tö ò. Vai ök inrē Yôsĕf, tö-aheukhuvö inrē. 7Ngaich ngö inlahen unôichrit në, ök pīhö ök yöngṙen ò nöng mathanga tö Yôsĕf; ngöṙô angā-aṅ, Ṙōlngöre in chu. 8Sōḵ pöri angā-aṅ, ngaich ngöṙô tök pīhö ök yöngṙen re tö nup in ò el ngam patī, ngaich angā-aṅ inrē nö ṙātö nup taṙòkhöre chehen nö eltī ò; 9Öt hĕng tak tökiröng tö chu nö el ngih patī; ötrēhĕn angā-aṅ nö hanyatnguvö nö in chu, höng më-eṅ, pò meh me-eṅ pīhö ò: sitih kanô-òṅ öich la-evṙen tö ngih tökiröng ötlanöökö, tökööl inrē nö im Tēv? 10Ngaich ngö inlahen, i saha ôn kaheuk sakāmö nö vë-ekūö Yôsĕf, öthang ṙô ò angā-aṅ, nö ṙōlngöre nö in ò, hēk nö holtöṙah ò. 11Ngaich ngö inlahen, ing töngamuh, kuhēthötre angā-aṅ nö el ngam patī nö la-evṙen tö la-enre; ngaich öthĕngtit tak yik tarik ngam patī nö umuh nö ël e. 12Ik hilā ò tī angā-aṅ nö kē an, nö ngöṙô, Ṙōlngöre in chu: ṙa-ang ök hilāre ngaich angā-aṅ nö eltī ò, ngaich falngöre, ngaich kônyi nö el kahôyö. 13Ngaich ngö inlahen, hē ò nö meūkan nö ṙāngö ök hilā nö eltī ò, ngaich falngöre; 14Havëtö yik tarik ngaich angā-aṅ yik aṅ ngam patī ò, ngaich vë-ekūö cha nö ngöṙô, Yĕhmeuk, kēhĕt Hiprū öp nö in hī, nö mahayëngen hī; kuhēthötre ök taheui nö in chu nö ṙōlngöre nö in chu, ngaich pōitô chū-ö hūḵa; 15Ngaich ngö inlahen hē ò nö hang ṙôktô chu öich hūḵa, ayôṙa inrē, ṙā-ang ngam hilāre ngaich angā-aṅ nö ranghen chu, falngöre ngaich, ngaich kônyi nö el kahôyö. 16Ṙā tök hilā ò angā-aṅ ngaich nö ranghen ò, hanöngsaha yanīhih öp yöngṙen ò nö i patī. 17Ngaich vë-ekūö ò angā-aṅ nö sā në ṙô, nö ngöṙô, Kuhēthötre öp taheui nö in chu nö hòṅ hayëḵngen chu, öp kahëtö meh in hī Hiprū, mahalanṙen: 18Ngaich ngö inlahen, isaha chu pōitô hūḵa ayôṙa inrē, ngaich ṙāngöm hilāre angā-aṅ nö ranghen chu, falnyöre ngaich.

19Ngaich ngö inlahen, hē ngam yöngṙen ò nö hang ṙô ngam pīhöre tö minë ṙô, minë ṙô ò nö in ò, nö ngöṙô, Ngö inlahen tī ök taheui mahalaṙen meh tö chu; hūlöre kūö tanānyö ngaich angā-aṅ, 20Ngaich ök yöngṙen Yôsĕf nö kē an, ngaich chaphöt ò nö el kinlōngö, i chūök yip tökē-ĕ tö ngam rācha nö nyëki: el kinlōngö ngaich angā-aṅ nö umuh. 21Holtöṙah Yôsĕf pöri ngam Mā Tēv, hameuktö neūkölōn inrē nö in ò, kētö neukhö ò inrē nö ikūö ök yōm ngam kinlōngö. 22Ngaich ök yōm ngam kinlōngö nö kētö eltī Yôsĕf tö yik tökē-ĕ nö ṙòkhöre, yik më-el ngam kinlōngö; ane inrē nup töng la-en cha nö umuh, angā-aṅ töla-evṙen tö e. 23Öt ngahëichkuvö tö yô-òv ngam yōm kinlōngö tö nup el katòh eltīre; pò ngam Mā Tēv nö holtöṙah ò; kôlò tī ngam Mā Tēv tö e, öp töng vahīṙen ò.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index