Search form

Ranehlö 4

Kēn Nāṅ Āpēl

1Ngaich ngam tarik nö akahakūö tök pīhöre Ēva; pirūkö nyīö ngaich anga-aṅ, ngaich kayôḵnyen Kēn, ngaich ngö ṙô. Teūngen chin tö tarik hĕng tak i hinòlṙenre tö ngam Mā Tēv. 2Hēk anga-aṅ nö kayôḵnyö ök kahëm ò Āpēl. Ngaich Āpēl nö yōm pököre amul tumlat pöri ang Kēn. 3Ngaich uhē-ĕren ök ṙētak tö Kēn nö kēḵtö ṙòng chōn aṅ ngam tumlat nö tökētu nö i ngam Mā Tēv. 4Āpēl inrē kēḵtö nuk lanòh anga-aṅ i nuk pököre ò tö nup tösangöö u inrē. Ngaich ngam Mā Tēv nö hōḵ tö Āpēl tök kahëtö ò inrē: 5Hö-ö pöri Anga-aṅ nö hōḵ tö Kēn tök kahëtö ò inrē. Ngaich tainy ang Kēn ngaich anga-aṅ nö līnö kūö. 6Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Kēn, Kūöyòh öm tainy? Kūÿòh öng ngam kūö meh nö līn? 7Yē meh vī tölöök, öt hōḵovö öm öre? Ngaich yē meh vī tötlöök, hulalhakaṙen ngam tökööl nö i kūö inkūp: ngaich më-eṅ min lōn ò, ngaich hayöngö ò min më-eṅ.

8Ngaich Kēn nö vë-eny nang Āpēl ök kahëm ò. Ngaich hē cha nö el kahôyö, chōholre ngaich ang Kēn nö lā-al Āpēl ök kahëm ò, ngaich fëlngen ò. 9Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Kēn, Isuh ap kahëm meh Āpēl? Ngaich ngö ṙô anga-aṅ, Öt akahalōn chin: chū-ö öich mahayōm ap kahëmre? 10Ngaich ngö ṙô Anga-aṅ, Asuh ap tī meh taheui? Löklö el tumlat ṙô ap mahām ap kahëm meh nö peuinyhökūö Chu. 11Ngaich man yih töngamuh rūtiṙen töt kôlò ṙā-ang i kūö ngam tumlat, ngam lumvā-ainykūöre nö kēḵ mahām ök kahëm meh nö ṙā-ang eltī meh. 12Yē meh ul ngam tumlat, ngaich öt kēḵĕkūö meh angū-ö min tö kumlēḵre; töng apāṙa man min, ane inrē töt kamnguvö öm ing tumlat. 13Ngaich ngö ṙô Kēn tö ngam Mā Tēv, Kiröng an ngam inṙeikö chu tö kanô-òṅ chu keun. 14Yĕh meuk, ngaich Man töngamuh ahōnyen chu ṙā-ang i kūö ngam tumlat; ane inrē nyatngö chū-ö min tö ngam kūö Meh; ane inrē chū-ö min töng apāṙa töt kamnguvö inrē ing tumlat; ngaich min öp töng kôḵtökūö tö chu nö famëlngen chu. 15Ngaich ngam Mā Tēv nö ngö ṙô tö ò; Lökten öp famëlngen Kēn, sat van sat tūmö nup öt kanôlò min nö kēḵĕ nö in ò. Ngaich ngam Mā Tēv nö vītö minkahngö Kēn, hòn öt fëlö tö öp töng kôḵtökūö min tö ò. 16Ngaich kiröönngöre Kēn nö ṙā-ang i kūö ngam Mā Tēv, ngaich iyöng ik panam Nòt, lā chuhöt Ēten.

Mikuönö Naṅ Kēn

17Ngaich Kēn nö akahakūö tök pīhöre; ngaich pirūkö nyīö anga-aṅ, ngaich kayôḵnyen Ēnòk: ngaich vīlö elpanam anga-aṅ hĕng, ngaich kaheuk minënyö ök elpanam, nö sā minë-eny ök kūön ò kikōnyö, Ēnòk. 18Ngaich fötnyu Irat nö kūön Ēnòk: ngaich Irat nö hakūönten Mahuya-el: ngaich Mahuya-el nö hakūönten Matusa-el: ngaich Matusa-el nö hakūönten Lamek. 19Kēḵ pīhöre ngaich Lamek nët tak: Āta minënyi ök hĕng tak, Silla minënyi ök tahëng. 20Ngaich Āta nö kayôḵnyen Yapòl, angā-aṅ ök kikōnyö yöng vē mi-iyöng el inrūkui, tönū-aṅvö inrē. 21Yupòl minënyi ök kahëm ò: anga-aṅ ök kikōnyö yöng vē kamëken ranöng, fanöö inrē. 22Ngaich Silla anga-aṅ inrē, kayôḵnyen Tupòlkēn, ök ramöm aṅtī ṙinātö mās, vët inrē: Nē-amā ök kanānö Tupòkēn.

23Ngaich ngö ṙô Lamek tö

nak pīhöre:

Ātā, Sillā inrē hang ṙô chu: Nā-aṅ pīhö Lamek, hangihtöre

tö ṙô chu:

Tön fëlngö tarik chin hĕng

tak, pòn hanyahken chu

Hĕng tak tö-ayal tarik pòn

pumṙôkö chu:

24Yē kēn nö sat van sat

invāhal, kô-en Lamek nö

sat van sat anāi.

Set Nāṅ Ēnòs

25Akahakūö hēk Ātöm tök pīhöre; ngaich kayôknyö kikōnyö angā-aṅ nyīö, ngaich kaheuk minënyö ò nö Set: ngö ṙô anga-aṅ, Pò ngam Tēv nö kēḵtö kūön chu tö tahëng, ṙënngen Āpēl; pò Kēn nö fëlngen ò. 26In Sët inrē, kikōnyö ök nyīö kūön ò tökayôḵnyu; ngaich kaheuk minënyö ò angā-aṅ nö Enòs: möl ngaich tarik nö havëkö minë-eny ngam Mā Tēv.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index