Search form

Ranehlö 40

Vë-eny Manah Heūvö Ök Töhakövö Ang Yôsĕf

1Ngaich ngö inlahen unôichrit në, ök yōm nyā-aṅkūö ök rācha aṅ Aikūp tök vamī rôti inrē in ò nö fāluṙen nö ik rācha aṅ Aikup. 2Ngaich Fërō nö līn nö i nak tö nët tak tö minā-aṅv nö in ò, ik yöngkūö yōm nyā-aṅkūö, ik yöngkūö yik vamī rôtī inrē. 3Chaphöt cha angā-aṅ ngaich nö latuhēt nö el patī ök yöngṙen yik amahati, el kinlōngö, i chūök Yôsĕf nö nyëki. 4Ngaich ök yöngṙen yik amahati nö tölṙô Yôsĕf nö hayōmö cha, meukṙen cha inrē anga-aṅ: el kinlōngö chā-a nö rĕhrô-òten. 5Nëtre taka chā-a ngaich nö heūv heūvö, kö heūvöre nö hĕng tak, nö hĕng mitööm, kö asā manahre nuk heūvö cha, ök yöngṙen yōm nyā-aṅ kūö ök rācha aṅ Aikup, tök vamī rôti inrē, nak tönyëki nö el kinlōngö. 6Ngaich yihtöre Yôsĕf nö in cha tö peuheū, ngaich meūkö cha, ngaich, yĕh meuk, ūnökūö chā-a. 7Ngaich angā-aṅ nö hatön nak töminā-aṅv nö in Fërō nak hol ò nö latuhēt nö el patī ök yöngṙen ò, nö ngöṙô, Kūöyòh ana ū-unglōn mineūkö tö taheui? 8Ngaich ngöṙô chā-a tö ò, Heūv heūvö an, ngaich öthĕng tak tökô nö vë-eny manah e. Ngaich Yôsĕf nö ngörô tö cha, Röh ön në manah nö aṅ im Tēv? Vë-ekūö nā chin, yĕn vë-eny e in chu.

9Ngaich ök yöngkūö yōm nyā-aṅkūö nö vë-eny heūvöre nö in Yôsĕf, nö ngöṙô, Ip heūvö chu, yĕhmeuk, hĕng māṅ öp vāin ikūö chu; 10Lūöi nup pak ip vāin: ngaich sā töhòṅ môlnyi ṙòng angā-aṅ, pöpnyöre kūö ngaich nup ṙòng ò; ngaich nup chūök mat u nö ṙônguvö tö tököiny angkūr: 11Eltī chu ngaich ökchūök kūö Fërō nö òk; ngaich kē nuk angkūr chū-ö, kicheūichnyö u ngaich nö ël ök chūök òk Ferō, ngaich chū-ö kētö öp chūök òk nö eltī Fërō. 12Ngaich Yôsĕf nö ngöṙô tö ò, ngih ön manah e: tölūöi sumkam nun minë tölūöi pak; 13El tölūöitöre sumkam öp min Fërō nö hachohlö kui meh, ngaich havanten meh min ip la-en meh: ngaich min më-eṅ kētö öp chūök òk nö eltī Fërō, sāre öm lā-urĕh, hē meh yōm nyā-aṅkūö ò. 14Köpölōn pömchö tö chu yē e min nö ngaich nö lööken nö in meh, hameuktö miṙēlōnre in chu, kakken chu in Fërō, kēnyen chu ṙā-ang el ngih patī: 15Tön kô-en chin töng ulāyi ṙā-ang panam yip Hiprū, ihih chin inrē öt fāluṙen töp löktenre el ngih kinlōngö.

16Hē ngam yöngkūö vamī rôtī nö meuk ngam manah e nö löök, ngöṙô angā-aṅ ngaich tö Yôsĕf, Heūv chin chū-ö inrē, ngaich, yĕhmeuk, Lūöi nup kuvôkö tö-isoh rôtī elkui chu: 17Ngaich ël öp lātulöng takô kuvôkö nup tö kahūlö nyā-aṅkūö Fërō nö keuheūttöre mihëṅṙö, ngaich nup chehechōn nöng nyā-aṅ u nö el kuvôkö nö elkui chu. 18Ngaich ngöṙô Yôsĕf nö sapṙô ò, Ngih ön manah e: Tölūöi sumkam nun minë tölūöi kuvôkö: 19El tölūöitöre sumkam öp min Fërō nö hachohlö kui meh, nup chehechōn nö kāḵ alaha meh nö ṙā-ang in meh, ngaich min nö ṙā-ang in meh ngaich kilōllen meh i rōi chōn.

20Ngaich ngö inlahen, im linūöi sumkam, ngam sakāmö finötnyö Fërō, tö ò nö vī nyā-aṅkūö yik tarikre nö ṙòkhöre: ngaich hachohlö kui ök yöngkūö yōm nyā-aṅkūö angā-aṅ, ök yöng kūö vamī rôtī inrē nö i yik tarik ò. 21Havantu ngaich ngam yöngkūö yōm nyā-aṅkūö; nö hēk nö i inyōmö nyā-aṅkūö; ngaich anga-aṅ nö kētö ök chūök òk nö eltī Fërō: 22Kiseutngö ök yöngkūö vamī rôtī pöri angā-aṅ: sā ṙô Yôsĕf nö vë-eny manah nö in cha. 23Hö-ö pöri ök yöngkūö yōm nyā-aṅkūö nö köpölōn tö Yôsĕp, höng vaichngen ò pöri.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index