Search form

Ranehlö 42

Chuh Aikup Yik Mëm Yôsĕf Nö Havah Nya-aṅkūö

1Ngaich meuk ang Yāköp tö nuk sāiny nö i Aikup, ngaich ngöṙô angā-aṅ tö yik kuönre kikōnyö, kūöyòh öi höngkö hatīönkökūö höö? 2Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Yĕhmeuk, hang sāiny chin nö i Aikup: chuh in e yin kuṙòh, in e havah nyā-aṅkūö hī; hòṅ hī aṅ, öi öt kapah. 3Ngaich yik tösöm tak mëm Yôsĕf nö kiröönngöre nö havah sāiny nö i Aikup. 4Hö-ö pöri Penyamin, kahëm Yôsĕf, nö tīni tö Yāköp nö hol yik mëmre; pòn ngöṙô angā-aṅ, Hòn öt amahaiṙen ang min nö palā-aiṙen nö i kanihngen. 5Ngaich yik kikōnyö kūön Israĕl nö yih nö in yik yamih nö havah: pò ngam inyāchö nö kalēḵ nö im panam Kanā-an.

6Angā-aṅ ök Yôsĕf mahayöng ngam panam; angā-aṅ mi-inyihikūö yik tarik nö ṙòkhöre aṅ ngam panam: yih ngaich yik tarik nö ṙòkhöre aṅ ngam panam: yih ngaich yik mëm Yôsĕf, afukngöre ngaich nö in ò nö afātngöre nö el tumlat. 7Meuk yik mëmre ngaich Yôsĕf, ngaich akahakūö tö cha, tohlö inlahenre pöri angā-aṅ nö in cha, kësô inrē nö vë-ekūö cha; ngaich ngöṙô tö cha, Ṙamā-ang yih öi yī-ö? Ngaich ngöṙô chā-a, Ṙā-ang ap panam in Kanā-an, mahavah nyā-aṅkūö. 8Akahakūö ang Yôsĕf tö yik mëmre, hö-ö pöri chā-a nö akahakūö tö ò. 9Fē-ĕlre ngaich Yôsĕf tö nuk heūvöre nö heūvö cha, ngaich ngöṙô tö cha, Mahayun yin; yamih yin ngëichkö ötkanôlò ngih panam. 10Ngaich ngöṙô cha-a tö ò, Mā, hö-övö, mahavah nyā-aṅkūö yin vē kūön alaha meh nö yih. 11Ṙòkhöre in īhö kūön töng hĕngtak; tökô-en in öi tarik, rö-ö yin vē kūön alaha meh nö mahayun. 12Ngaich ngöṙô angā-aṅ tö cha, Rö-ö, yih yin öi ngamëichkö ötkanôlò ngih panam. 13Ngaich ngöṙô chā-a, Tönët sīön maneuk yin vē kūön alaha meh, nö kūön töng hĕng taka tarik ip panam Kanā-an; ngaich, yĕhmeuk, ip yöngre öp manāngö takô töngamuh, ngaich hĕngtak ök törö-ö. 14Ngaich Yôsĕf nö ngöṙô, tö cha, Lökten ṙô chin vë-ekūö yīö, öich ngöṙô, mahayun yin: 15Hòṅ kalaha kanô-en yin min: lökten im nômö Fërō yin min öt kiröönngöre ṙā-ang hih, höng yih öp manāngö kahëm yīö nö ihih. 16Hĕngtak tahīnngö yin tö aṅ in re, hökngen ò nö kē-ĕre ök kahëm yīö, ngaich nyëki yī-ö min ihih, hòṅ yīö kalaha kanô-òṅ ṙô, yĕn kanô-envö in yīö: yĕn rö-ö lökten i nômö Fërō yin kô-en öi mahayun. 17Ngaich angā-aṅ nö chaphöt cha nö ṙòkhöre nö lātuhēt, lūöi sumkam.

18Ngaich Yôsĕf nö ngöṙô tö cha im linūöi sumkam, Ngaich chö, ha-aṅhare, tön pa-ekūö chin tö ngam Tēv: 19Yē yīö tökô-en tarik, hĕngtak ahökngen yin tö hanöngkisānöre nö nyëki nö el öp kinlōngö yīö patī: kiröönngöre pöri yī-ö kuṙòh kumtö sāiny öp inyāchö i patī yīö: 20Ngaich kētö öp manāngö kahëm yīö in chu; hòṅ nup ṙô yīö min nö hakôtuṙen, ngaich öt kapah yī-ö. Ngaich ngatī chā-a. 21Ngaich ngöṙô chā-a tö höö, Kô-en in köölö fālen ik hanöngkisānö hī, pò hī meuk kanihngen ellōn ò, hē ò nö vë-ekūö hī nö hòṅ aṙētu ṙô, ngaich rö-ö ayī-ö hang; lökten ön ngih kanihngen nö yih nö ikui hī. 22Ngaich sapṙô cha Rūpön, nö ngöṙô, Öt vë-ekūö yīö öich chū-ö öich ngöṙô, Uh yin köölö fālen im nyīö; ngaich rö-ö yī-ö hòṅ hang? Yĕhmeuk, lökten ap mahām ò inrē nö havëka. 23Öt akahalōn chā-a tö Yôsĕf nö akaha elnang tö ṙô cha; pò cha nöng vamënyu ṙô nö in höö. 24Havööngökūöre ngaich angā-aṅ nö ṙā-ang in cha, ngaich peuiny; ngaich havantöre nö in cha, ngaich vë-ekūö cha, ngaich kē-ĕ Sīmōn nö ṙā-ang in cha, ngaich nyëkan nö ikūö cha.

Havan Kanā-an Yik Mëm Yôsĕf

25Ngaich Yôsĕf nö tölṙô intööḵlö nuk chūök kum cha tö sāiny, invantö nuk rupīö cha inrē nö el sāk cha, kinëtö nyā-aṅkūö cha inrē nö el talöökö: ngaich ngatī inlinken chā-a. 26Hakeunlö nuk köttöre ngaich chā-a tö sāiny, ngaich kiröönngöre nö ṙā-ang umuh. 27Ngaich hĕngtak tö cha lamöpnyökūö sākre nö kētö nyā-aṅkūö ök köttö ò nö ël ök chūök sanökngö, meuk nuk rupīö re angā-aṅ ngaich; ngaich, yĕh meuk, höng ikūö ök sāk ò anū-ö. 28Ngaich ngöṙô angā-aṅ tö yik hanöngkisānöre, Höng havantu nun në rupīö chu, yĕh meuk, höng ikūö ngam sāk chu nun: ngaich chā-a nö kapahare ellōn, kö havöötökūöre nö in höö, chā-a, nöng kichëyöre, nö ngöṙô, Asuh öng ngih tī ngam Tēv nö in hī?

29Yih chā-a ngaich nö ik kikōnyö yöngre Yāköp, nö ip panam Kanā-an, ngaich vë-eny nang ò tö nuk lāinyngenre nö ṙòkhöre, nö ngöṙô, 30Kësô öp tarik nö vë-ekūö ih, öp mākūö öp panam, ngaich in höng mahayun öp panam tö ṙô ò. 31Ngaich ngöṙô īhö tö ò, Tökô-en in öi tarik, rö-ö in mahayun: 32Nët sīön tak in hanöngkisānöre, kūön öp yöngre öi kikōnyö, hĕng taka ök töhö-övö, ip kikōnyö yöng ih töngamuh öp manāngö takô ip panam Kanā-an. 33Ngaich öp tarik, öp mākūö öp panam, nö ngöṙô tö ih, Ngih lökten chin min akahalōn tö yīö tökô-en öi tarik; hĕngtak ṙahāngö yin tö hanöng kisānöre in chu, ngaich kē kumre yī-ö tö sāiny ip inyāchö i patī yīö, ngaich kuṙòh, kiröönngöre: 34Kētö öp manāngö kahëm yīö in chu: ngaich möl min chu-ö akahalōn tö yīö öi tarik: ngatī chū-ö min ṙānyö öp hanöng kisānö yīö, ngaich yī-ö min havah i ngih panam.

35Ngaich ngö inlahen hē cha nö hōngnyö aṅ nuk sākre, ngaich, yĕhmeuk, höngkö ikūö nuk sāk yik tarik nuk inyul rupīö cha, ngaich hē cha tök yöng cha inrē nö meuk minë inyul rupīö, pa-ekūö chā-a ngaich. 36Ngaich ök yöng cha Yāköp nö ngöṙô tö cha. Miṙivilōn chin tö yīö tö vē kūönre: hö-övö ök yih Yôsĕf, hö-övö inrē Simōn, ngaich yī-ö hòṅ kēngen Penyamin: ṙòkhöre nun nöng in chu. 37Ngaich vë-ekūö ök yöngre Rūpön, nö ngöṙô, Fëlngö nap kūön chu kikōnyö, yē chu öt kēten ò in meh: kēten ò eltī chu, ngaich chū-ö min hēk kēten ò in meh. 38Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Hö-ö öp kūön chu nö kiröönngöre nö in yīö, pò ök hanöng kisānö ò nö kapah, ngaich nöng angā-aṅ tītö: yĕn palā-aiṙen min angā-aṅ nö el talöökö, ip tinlöökö yīö, ngaich yī-ö min kētö në pakūkui chu, hol tö miṙivlōn nö el anūlö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index