Search form

Ranehlö 44

Chatngen ök Kōp

1Ngaich angā-aṅ nö tölṙô ök yōm chehen aṅ patī ò nö ngöṙô, Hatööḵlö minë sāk më tarik tö nyā-aṅkūö, ip tölngö kanô-òṅ cha nö keun, kö chaphöt rupīö öp töhĕng tak nö ikūö öp sāk ò. 2Chaphöt ap kōp chu, ap rupīö, ikūö sāk öp manāngö, tönup rupīö ò inrē ṙāi sāiny. Ngaich ngatī angā-aṅ nö sā ṙô Yôsĕf nö ṙô-òv. 3I hanetlö ngam peuheū, tīnirit ngaich yik tarik, chā-a tönuk köttö cha inrē. 4Ngaich hē cha nö ngaich nö el kahôyö tö ök el panam, öölu nö marôvat, ngaich ngöṙô Yôsĕf tök yōm chehenre, Chōholre, fachūlörit yip tarik; yē meh pöchö kôlö in cha, ngöṙô tö cha, Kūöyòh öyih aṅti tö tötlöök reushö tölöök? 5Röh öng ngih nö chūök kūö öp mā chu nö òk, ngam tökô-en nö chôngö alaha tö ò? Chōchö la-en yin ngaich öi ngatī.

6Kôlö ngaich angā-aṅ nö in cha, ngaich vë-ekūö cha tö u anū-ö ṙô. 7Ngaich ngöṙô chā-a tö ò, Kūöyòh ang ngam rācha nö ṙô tö në tö ngati? Sōtö tö ngatī An ngam Tēv nö la-en vē kūön alaha meh: 8Yĕhmeuk, tönuk rupīö, nö kētu tö ih nö hēk nö in meh, nö ṙā-ang ap panam Kanā-an, nuk kanôtökūö ih nö elkūö nuk sāk: ngaich sitih inlahen īhö hēk ulāingö rupīö hēk humlum, el patī ngam mā meh? 9Ip chūök kanôtö e nö i vē kūön alaha meh, hökngen ò nö kapah, ngaich īhö min inrē: töhakövö tarik ip mā ih. 10Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Hökngen e yēḵ inrē nö sā minë ṙô meh: angā-aṅ öp chūök e nö kôti töhakövö min angā-aṅ nö tarik chu; ngaich yī-ö min öt vinëkuvö. 11Kurāten chā-a ngaich, ngaich kö ṙātö nuk sākre më tarik nö el tumlat, kö löpnyukūö ngaich nuk sāk cha. 12Chöh ngaich angā-aṅ, löktökūö ik maṙöinylö, ik manāngö sanökngötī angā-aṅ: kôti ngaich ök kōp nö el sāk Penyamin. 13Tikaichngö hilāre chā-a ngaich, kö hakeunlö nuk köttöre ngaich më tarik, ngaich havantöre nö el panam.

14Ngaich Yūtā töyik hanöngkisānö ò yih nö i patī Yôsĕf; ṙòngmö umuh angā-aṅ: ngaich chā-a nö afukngöre nö ikūö ò nö el tumlat. 15Ngaich Yôsĕf nö ngöṙô tö cha, Asuh öng ngih tö ngaich la-en yīö? Öt akahalōn öyih tö chu öich tarik tökô chòng alaha? 16Ngaich Yūtā nö ngöṙô, Sitih ṙô öi min i ngam mā chu? Suh ap min ṙô ih? Hēk sitih inlahen öi min laklöre? Kôtökūö An ngam Tēv tö kanöölö i vē kūön alaha meh: yĕhmeuk, ngaich in töhakövö tarik ngam mā chu īhö nyöre, angā-aṅ inrē öp tö-aṅhaṅv eltī tö ngam kōp nö kôti. 17Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Sōten chu An ngam Tēv öich ngatī; töhakövö öp min nö tarik angā-aṅ öp tö-aṅhaṅv eltī tö ngam kōp nö kôti; yī-ö pöri, chuh ip yöngre yin ngaich kiröönngöre im kumchikṙen.

Havëkö Inṙēlö Penyamīn Ang Yūta

18Yihtöre ngaich Yūtā nö haröhtöre nö in ò, ngaich ngöṙô Ō mā chu, vë-ekūö meh chin, hökngen ngòh kūön alaha meh nö hĕng höiny milôhòh nö el nang ngam mā chu, ane inrē un hūlökūö ngam lanīnö meh nö i ngòh kūön alaha meh: tön höng sā Fërō man më-eṅ. 19Mā, hatön vē kūön alahare man fömngöre, öm ngöṙô, Yöngu öyih tö kikōnyö, hēk kahëmu öyih? 20Ngaich ngöṙô īhö tö ngam mā chu, Yöngu in tö kikōnyö, tököiny nö tarik, hĕngtak inrē öp nyīö kūön kanöönyö ò, kun kūöṅnö, kapah ök mëm ò, höng angā-aṅ tītö öp tö-ōtre nö kūön ök yöngre kikānö, ngaich öp kikōnyö yöng ò nö hāngenlōn tö ò. 21Ngaich ngöṙô më-eṅ tö vē kūön alahare, kēten ò in chu, hòṅ në mat chu nö meūkan. 22Ngaich ngöṙô īhö tö ngam mā chu, Ötkô ap ṙāl tarik nö ṙāngö ap yöngre kikōnyö: yē ò nö ṙāngö ap yöngre, kapah min öp yöng ò, 23Ngaich ngöṙô më-eṅ tö vē kūön alahare, Yĕn öt yih öp kahëm yīö nö in yīö, öt meukkūö chu yī-ö min. 24Ngaich hē ih yih ip kūön alaha meh öp yöng chu, vë-eny nang ò īhö ngaich tö në ṙô ngam mā chu. 25Ngaich ngöṙô ap yöng ih kikōnyö, Kiröönngöre yin hēk rahëichyen havah tö nyā-aṅkūö hī. 26Ngaich ngöṙô īhö, Ötkô in kiröönngöre: yē öp manāngö kahëm ih nö öt in ih, ngaich möl īhö kiröönngöre: tön öt meukkūö öp tarik in nyin, höng in ih öp manāngö kahëm ih. 27Ngaich öp kūön alaha meh yöng ih kikōnyö, nö ngöṙô. Akahalōn tök pīhö chu nö nët maneuk kayôḵnyi tö kikōnyö kūön chu: 28Kiröönngöre ök hĕng tak nö ṙāngen chu, ngaich ngöṙô chū-ö, Kô-en ök nö chiṙësi nö panyeny; hēngen tö e chū-ö ngaich öt meūkan: 29Ngaich yē yīö kē ngòh inrē ṙā-ang in chu, ngaich palā-aiṙen min angā-aṅ, ngaich yī-ö min kētö në pakūkui chu, holtö miṙivlōn nö el anūlö. 30Lökten, hē chu yih ip kūön alaha meh ap kikōnyö yöng chu, ngaich öt īnu īhö tö ngam ṙāl tarik; pò ap nômö ò nö kapòktöre nö i nômö ngam nyīö; 31Ngaich min angū-ö, yĕn meuk ngam nyīö min angā-aṅ, nö öt in ih, ngaich kapah min angā-aṅ: ngaich vē kūön alaha meh min nö kētö pakūkui ap kūön alaha meh ap yöng ih, holtö miṙivlōn nö el anūlö. 32Pò ngòh kūön alaha meh nö kinṙötngö ngam nyīö nö ip yöng chu kikōnyö, öich ngöṙô, Yē chu öt kēten ò in meh, ngaich chū-ö min töhachökö töp yöngre kikōnyö, tö-urāngen. 33Yĕh lökten, vë-ekūö meh chin, hökngen ngòh kūön alaha meh nöng ngöh nö tarik töhakövö im mā chu, ṙënngen ngam nyīö; ngaich hökngen ngam nyīö nö kiröönngöre nö in yip mëmre. 34Sitih kinröönngöre ṙöng öich chū-ö min chuh ip yöngre kikōnyö, ngaich rö-ö ngam nyīö nö in chu? Ngaich meuk öp töchōich chū-ö min yamih nö i kui öp yöng chu kikōnyö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index