Search form

Ranehlö 45

Mikahtö kūö yik mëm re ang Yôsĕf tore

1Ngaich Yôsĕf nö ötkô nö ma-inngenre nö ikūö cha nö ṙòkhöre yik samökhaka nö in ò, ngaich ngöṙô angā-aṅ, Tölṙô më tarik nö kiröönngöre nö ṙā-ang in chu. Ngaich öthĕng tittak tarik tösökhaka nö in ò, isaha Yôsĕf nö mikahtökūö yik mëmre töre. 2Pōitô ngaich angā-aṅ nö peuiny: ngaich hang yik aṅ Aikup: aṅ patī Fërō inrē. 3Ngaich ngöṙô Yôsĕf tö yik mëmre, Yôsĕf chin kòl chū-ö ṙòngmö aṅ ap yöng chu kikōnyö? Ngaich yik mëm ò nö ötkô nö sapṙô ò pò cha nö pa-ekūö nö ikūö ò.

4Ngaich Yôsĕf nö ngöṙô tö yik mëmre, Ta-ih, haröhtöre in chu, vë-ekūö yīö chin. Haröhtöre chā-a ngaich. Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Yôsĕf chin kòl chū-ö kahëm yīö, tö-inyīhiyö tö yīö i Aikup. 5Uh yin ngaich haṙīvölōn, ui rēhĕn līn in re tö pò yīö i nyihngen chu ihih: tön urēhĕkūö yīö chin tīntu tö ngam Tēv öich maha-aṅ nômö. 6Pòn ngaich nö nët samyeūheu ngam inyāchö nö im panam: ngaich ōttöre nup tö taneui töre samyeūheu, ip hē u min nö ötrēhĕn nö pôtu, ötrĕhĕn nö kanöönyu ṙòng. 7Urēhĕkūö yīö chin tīntu tö ngam Tēv, öich ha-aṅha yīö, yī-ö chööḵṙen ing panam, hayöölen yīö inrē öi aṅ, lökten i yöng ṙinānyö. 8Lökten yin öi rö-ö yī-ö tamīnten chu ihih, tön ngam Tēv: ngaich Angā-aṅ nö vīlen chu kikōnyö yöng Fërō, ngaich mā taṙòkhöre i patī ò, ane inrē mahayöng taṙòkhöre ing panam Aikup. 9Ka-eūyen yin, chuh ip yöng chu kikōnyö ngöṙô tö ò, Ngöṙô öp kūön meh Yôsĕf, Vīten chu An ngam Tēv mā taṙòkhöre i Aikup tā-a yih man in chu: un ngöh: 10Ngaich më-eṅ min iyöng im panam Kōsen, öm röhta in chu, më-eṅ, yip kūön meh inrē, yip kūön yip kūön meh inrē, tö nup pököre meh, nuā, ṙòkhöre nup töng in meh: 11Ngaich in e chū-ö min harūkö meh; taneuitöre samyeūheu nup inyāchö; hòṅ meh öt i yanāchö, më-eṅ, yip aṅ patī meh, ṙòkhöre nup töng mi-in meh inrē. 12Ngaich, yĕhmeuk, meuk nun minë mat meh, tö minë mat ngam kahëm chu inrē Penyamin, tö e nö ngam elvāng chu vamë-eṅkūö meh. 13Ngaich vë-eny nang ap yöng chu yī-ö min tö kanôlò chu i Aikup, ṙòkhöre nup maheuṅk yīö inrē; ngaich ka-eūyen öi kēten öp yöng chu ihih. 14Afahalre angā-aṅ ngaich nö i likeun Penyamin; ngaich peuiny; peuiny inrē Penyamin nö i neūyö ò. 15Hāmkūö yik mëmre angā-aṅ ngaich nö ṙòkhöre, ngaich peuiny nö in cha: unôichrit e möl yik mëm ò nö vë-ekūö ò.

16Ngaich hangnyu hol angū-ö nö i pati Fërō, nö ngö öp ṙô, Yih yip mëm Yôsĕf: ngaich ang Fërō nö ṙāmölōn tö e, yik kūön alaha ò inrē. 17Ngaich Fërō nö ngöṙô tö Yôsĕf, Ngöṙô man tö yip mëmre, Ngö inlahen yin; hakeunlö nup chehechōnre yin kiröönngöre ngaich, yih ip panam Kanā-an; 18Kē ap yöng yīö yip aṅ patī yīö inrē, ngaich yih in chu: ngaich kē-ĕkūö yīö chū-ö min tö kanôlò ngih panam Aikup, ngaich yī-ö min nyā tanë-eṅ ngam panam. 19Ngaich man töölöṙô, ngatī inlahen yēḵ ngaich; kē inröl yip tökūöṅnö, pīhö yīö, kētö ap yöng yīö kikōnyö inrē, ngaich yih. 20Un afēka nup chehen yīö, tön kanôlò yīö nun nö ṙòkhöre në ing panam Aikup.

21Ngaich ngatī yik kūön Israĕl: ngaich Yôsĕf nö kētö inröl nö in cha, sā chöngö Fërō, kētö nyā-aṅkūö cha inrē nö el talöökö. 22Kö kē-ĕkūö yik tarik angā-aṅ nö ṙòkhöre tö hilā; in Penyamin tī pöri angā-aṅ nö lūöyòng tī tö rupīö, taneui hilā inrē. 23Në sahöömtö ò nö ik yöng ò kikōnyö; söm nòng köttö, kumtö nuk chehen aṅ Aikup, söm nòng inrē nuk kan köttö, kum tö sāiny, ane inrē nyā-aṅkūö öp yöng ò nö el talöökö. 24Ngaich angā-aṅ nö tīnngö yik mëmre, ngaich ngaich chā-a: ngaich ngöṙô angā-aṅ tö cha, Yĕh meuk, ui lā-alkūöre el talöökö. 25Kiröönngöre chā-a ngaich nö ṙā-ang Aikup, ngaich yih nö ip panam Kanā-an nö ik yöngre Yāköp. 26Ngaich vë-eny nang ò chā-a, nö ngöṙô, Ṙòngmö aṅ ap Yôsĕf, angā-aṅ ap mahayöng ap panam Aikup nö ṙòkhöre. Ngaich Yāköp nö sangūli ellōn, öt ṙātö ellōnre tö ṙô cha. 27Keuheūtnyôre ngaich chā-a nö in ò tö nuk ṙô Yôsĕf, nuk ṙô ò nö in cha: ngaich hē ò nö meuk nuk inröl sahöömtö Yôsĕf, chūök ò, ngaich ök yöng cha Yāköp nö keūlöre ellōn; 28Ngaich Israĕl nö ngöṙô, Ngöh tölngö ngaich; ṙòngmö aṅ ap kūön chu Yôsĕf: hòṅ kiröönngöre chin meūkan, urēhĕkūöre kapah.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index