Search form

Ranehlö 46

Chuh Aikup Ang Yāköp Tö Yik Kūön Ò

1Keuheūtlöre kum ngaich Israĕl tö nuk chehenre, ngaich kiröönngöre nö im kinröönngöre, sölta ngaich nö i Pīrsipa, ngaich kētö tökētu nö im Tēv ök yöng ò Isak. 2Ngaich ngam Tēv nö vë-ekūö Israĕl nö i heūvö tö hatööm, nö ngöṙô, Yāköp, Yāköp, ngaich ngöṙô angā-aṅ, Ihih chini. 3Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Chū-ö chin Tēv, Öich Tēv ök yöng meh: uh man pa-ekuö chuh Aikup; tön in e Chin min vīlen meh tökiröng pumnāmö tarik: 4In meh Chin min chuh Aikup; ngaich kô-en inrē min Öich kēten meh hēk: ngaich Yôsēf min inrē nö ṙātö eltīre nö i mat meh. 5Chōholre ngaich Yāköp nö ṙā-ang Pīrsipa: ngaich yik kūön Israĕl nö kumten Yāköp ök yöng cha kikōnyö, tö yik tökūöṅnö, tö yik pīhö cha, nö el nuk inröl, nuk sahöömtö Fërō nö chūök ò. 6Kē nuk nuā re chā-a ngaich, tö nuk chehen cha, nuk taneūngen cha nö ip panam Kanā-an, ngaich yih nö i Aikup, Yāköp, hol ò yik kūön ò nö ṙòkhöre inrē. 7Yik kūön ò kikōnyö, yik kūön yik kūön ò kikōnyö inrē nö hol ò, yik kūön ò kikānö, yik kūön yik kūön ò kikānö inrē, ṙòkhöre inrē yik kūön.

8Në nun minënyö yik kūön Israĕl, yik yamih nö i Aikup, Yāköp, tö yik kikōnyö kūön ò: Rūpön, lanòh Yāköp, 9Kikōnyö kūön Rūpön; Hanòk, Palu, Hesròn, Karmi inrē. 10Kikōnyö kūön Simōn; Yemuel, Yamin, Ohat, Yakin, Sohar, Sa-ul inrē, kikōnyö kūön ök kikānö aṅ Kanā-an. 11Kikōnyö kūön Lēvī, Kersòn, Kōhat, Merari inrē. 12Kikōnyö kūön Yūtā; Er, Onan, Sēla, Peres, Sēra: kapah pöri nā Er nā Onan nö i Kanā-an. Ngaich nā kikōnyö kūön Peres, Hasròn, Hamul inrē. 13Kikōnyö kūön Isakar, Tola, Puah, Iyop, Simron. 14Kikōnyö kūön Sepulön; Seret, Elon, Yalil inrē. 15Chā-a yin vē kikōnyö kūön Leah kayôḵnyö ò nö kūön Yāköp nö i Patanaram, holten Tainā ök kikānö kūön ò: ṙòkhöre yik kūön ò, kikōnyö, kikānö inrē, nö lūöi anāi lūöi tak. 16Kikōnyö kūön Kāt; Sifion, Haki, Suni, Espon, Eri, Aroti, Areli inrē. 17Kikōnyö kūön Asēr; Imna, Isva, Isvi Peria, Sērah ök kanānö cha: kikōnyö kūön Peria; Hīpör, Malkiel inrē. 18Chā-a yin vē kikōnyö kūön Silpah, ök kahëtö Lēpān nö in Leah ök kikānö kūön ò, achā-a kayôḵnyö ò nö kūön Yāköp, tafūöl sīön taka. 19Kikōnyö kūön Rēchel, ök pīhö Yāköp; Yôsĕf, Penyamin inrē. 20Ngaich in panam Aikup, fötnyu nö kūön Yôsĕf, Manasē, Ifrēm inrē, kayôḵnyö Asanat ök kikānö kūön Pòtifer ök kūön kūönṙô aṅ On kūön ò. 21Kikōnyö kūön Penyamin, Pela, Pechör, Aspel, Kira, Nianam, Ehi, Ros, Mupim, Hupim, At inrē. 22Chā-a yin vē kikōnyö kūön Rēchöl, tö kayôḵnyu nö kūön Yāköp: ṙòkhöre nö fën sīön taka. 23Kikōnyö kūön Tën, Husim. 24Kikōnyö kūön Naftalī; Yasil; Kuni, Yesar, Silem inrē. 25Chā-a yin vē kikōnyö kūön Pilhah, ök kahëtö Lēpān nö in Rēchöl, ök kikānö kūön ò, ngaich achā-a vē kayôḵnyö ò nö kūön Yāköp: ṙòkhöre nö sat tak. 26Ṙòkhöre yik hol Yāköp nö yih nö i Aikup, yik lamöknyö in ò, holre tö yik pīhö yik kūön Yāköp, ṙòkhöre nö tafūöl anāi tafūöl tumtaka; 27Kikōnyö kūön Yôsĕf; tökayôḵnyu nö kūön ò nö i Aikup; nët taka: ṙòkhöre yik tarik aṅ patī Yāköp, yik yamih nö i Aikup, nö sat anāi.

I yöng Aikup Ang Yāköp Tö Yik Kūön Ò

28Ngaich angā-aṅ nö tīnngen Yūtā nö urĕh tö ò nö in Yôsĕf, nö urĕhtö ò nö hachōtö talöökö nö i Kōsen; sölta chā-a ngaich nö ip panam Kōsen. 29Halēn inrölre ngaich Yôsĕf, ngaich kiröönngöre nö höngkūö ök yöngre kikōnyö Israĕl, nö i Kōsen; hameuktöre ngaich angā-aṅ nö in ò; fahlöre ngaich nö i neūyö ò, ngaich marô-òtô nö peuiny nö i neūyö ò. 30Ngaich ngöṙô Israĕl tö Yôsĕf, Yĕh ngaich hökngen chu kapah, sā chu ngaich meuk kūö meh, öm ṙòngmö aṅ. 31Ngaich Yôsĕf nö ngöṙô tö yik mëmre, tö yik aṅ patī ök yöng ò inrē, Hòṅ ngaich chin, öich vë-eny nang Fërō inrē, öich ngöṙô min tö ò, Yih yip nö ngaich nö in chu hanöngkisānö chu, aṅ patī ap yöng chu inrē, yip mi-i Kanā-an; 32Yōm pököre yik tarik, pò cha nö mahayōm nuā; ngaich yip nö kumtö nup nuāre, pököre cha inrē, ṙòkhöre nup töng chehen cha inrē. 33Ngaich mīnö, yē Fërō nö havëten yīö min, nö ngöṙô min, Asuh öp töchöngṙen la-en yīö? 34Ngaich ngöṙô pöichö min, Yōm pököre yin vē kūön alaha meh, hēten tö nyinī-öṅre, söl ing töngamuh, īhö nyöre tö yik yöng ih inrē: hòṅ yīö iyöng ip panam Kōsen; tön sinòkkūö vē aṅ Aikup yin vē yōm pököre.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index