Search form

Ranehlö 47

1Chuh in Fërō ngaich Yôsĕf, ngaich ngöṙô, Ngaich ap yöng chu kikōnyö, tö yip hanöngkisānö chu inrē nö yih nö ṙā-ang ip panam Kanā-an, tö nup nuā cha, pököre cha, nup töng chehen cha inrē nö ṙòkhöre, yĕh meuk. Ngaich yip nö ip panam Kōsen. 2Ngaich taneui tak ngahôṅ angā-aṅ tö tarik aṅ i yik hanöngkisānö ò, ngaich kēten cha nö in Fërō. 3Ngaich Fërō nö ngöṙô tö yik hanöngkisānö ò, Asuh ap töchöngṙen la-en yīö? Ngaich ngö ṙô chā-a, tö Fërō, Yōmpököre yin vē kūön alaha meh, īhö nyöre tö yik yöng ih inrē. 4Ngaich ngöṙô chā-a tö Fërō, Yih in i ngih panam öi töhòṅ rahëichtaṙen i yöng; pòn öt nyā-aṅvkūö në nuā vē kūön alaha meh; pò ngam inyāchö nö kiröngen nö im panam Kanā-an: angū-ö lökten in vë-ekūö meh, hökngen vē kūön alahare man nö iyöng im panam Kōsen. 5Ngaich Fërō nö vë-ekūö Yôsĕf, nö ngöṙô, Yih ap yöng meh kikōnyö nö in meh, tö yip hanöngkisānö meh inrē: 6Ikūö meh an ngam panam Aikup; iyöngtö ap yöngre man tö yip mëm meh inrē, im tökôlò panam; hökngen cha nö iyöng im panam Kōsen: ngaich yē meh akahalōn tö yip in cha tarik tökeū, ngaich vīlen cha nö yōm në nuā chu.

7Ngaich Yôsĕf nö kēhĕt Yāköp ök yöng ò kikōnyö, asöklen ò nö ikuö Fërō: hakôlò Fërō ngaich Yāköp. 8Ngaich ngöṙô Fërō tö Yāköp, Ām nup sakāmö nup samyeūheu ngam nômö meh? 9Ngaich Yāköp nö ngöṙô tö Fërō, Hēngòng lūöi anāi nun në sakāmö samyeūheu invötö chu: öt pōyen, tötlöök inrē nuk sakāmö samyeūheu nômö chu: öt söllö nun nö i sakāmö samyeūheu nômö yik yöng chu i nuk sakāmö invötö cha. 10Ngaich Yāköp nö hakôlò Fërō, kunyī-inyre ngaich nö ṙā-ang ikūö Fërō. 11Ngaich Yôsĕf nö ṙātö ök yöngre kikōnyö tö yik hanöngkisānö ò inrē, ngaich kē-ĕkūö cha tö amin cha nö im panam Aikup, im tökôlò panam, im panam Ramisis, sā hachöng Fërō. 12Ngaich Yôsĕf nö haruk ök yöngre kikōnyö yik hanöngkisānö ò inrē, ṙòkhöre yik aṅ patī ök yöng ò kikōnyö, tö nyā-aṅkūö, i tumtak cha nö i mupīhöre,

In Yāchö

13Ngaich ṙòkngöre chūök nö öt nyā-aṅvkūö nö im panam; pò ngam inyāchö nö kiröngen, lökngen, ngam panam Aikup tö ngam panam Kanā-an nö aheuk tökūö ngam inyāchö. 14Ngaich Yôsĕf nö hamūl nuk rupīö nö ṙòkhöre nuk mi-ik panam Aikup, ik panam Kanā-an inrē, nuk ṙāi nuk töhavaha sāiny tö cha: ngaich kētö nuk rupīö ang Yôsĕf nö i patī Fërō. 15Ngaich hē nuk rupīö nö ṙòkngöre nö keuheūt, im panam Aikup, im panam Kanā-an inrē, ṙòkhöre ngaich yik aṅ Aikup nö yih nö in Yôsĕf, ngaich ngöṙô, Kētö nyā-aṅkūö ih höng kapah ṙöng öi ikūö meh? Tön ngaich nuk rupīö ih nö keuheūt. 16Ngaich Yôsĕf nö ngöṙô, Kētö ṙô, Kētö nup nuā re yin; ngaich chū-ö min kē-ĕkūö yīö nö ṙāi nup nuā, yĕn keuheūt rupīö. 17Ngaich chā-a nö kētö nuk nuā re nö in Yôsĕf: kētö nyā-aṅkūö cha ngaich Yôsĕf nö inṙënngö kōra, nuā, pököre, köttö inrē: ngaich ha-aṅlen cha angā-aṅ nö inṙënngen nuk nuā cha nö ṙòkhöre im samyeūheu angū-ö. 18Ngaich hē ngam samyeūheu angū-ö nö keuheūt, yihtöre chā-a nö in ò im innët samyeūheu, ngaich ngöṙô tö ò, Öthòṅ hanyathanga in im mā ih tö inlahen nuk rupīö ih nö keuheūt; ngaich nuk nuā ih inrē nö nuā ngam mā ih; öthĕng tit tö-ōtre nö ikūö ngam mā ih, höng në alaha ih, tö në töṙeūla ih inrē: 19Sitih öi min höng kapah, öi höng meūkö tö meh, īhö nyöre tönë taṙeū ih inrē? Havāha ih man tö nyā-aṅkūö, tö në taṙeū ih inrē, ngaich īhö tönë taṙeū ih öi kūön alaha Fërō: kētö kulöl in ih, hòṅ ih aṅ, öi öt kapah, hòṅ ngam panam nö öthöng lëlngö.

20Lökten Yôsĕf nö havah nuk panam Aikup nö ṙòkhöre nö panam Fërō; pò yik aṅ Aikup nö kö inyihngö panô-òṅre, tökūö ngam inyāchö nö kalēḵ nö in cha; ngaich nuk panam nö panam Fërō. 21Ngaich pöri yik tarik, kēten cha angā-aṅ nö i nuk elpanam; löktökūö manā-angkūö öp manā-angkūö Aikup söl ip tahëng manā-angkūö e. 22Höng nuk panam yik kūönṙô töt havāha tö ò; pò yik kūönṙô nö tö minchöö-övö tö Fërō, ngaich nyā nuk minchöö-öre kahëtö Fërō nö in cha; lökten cha nö öt inyihngö panamre. 23Ngaich ngöṙô Yôsĕf tö yik tarik, Yĕhmeuk, ngaich chin havāha yīö töngamuh tö minë panam yīö öi inlanen Fërō: yĕhmeuk, ngih yih kulöl, kulöl yīö, ngaich yin teūich ngam panam. 24Ngaich ngö inlahen min ip hē inmūlö, tö yīö min hĕnghata i tö taneui in Fërō, ngaich fën tit nup kanahngen yīö, nö kulöl ngam panô-òṅ, nyā-aṅkūö yīö inrē, ṙòkhöre yip aṅ patī yīö, nyā-aṅkūö yip kūön yīö inrē. 25Ngaich ngöṙô chā-a, Ngaich in hayöölöngṙen nômö tö meh: hökngen ih yēḵ aheukhuvö ikūö ngam mā ih, ngaich īhö min kūön alaha Fërō. 26Ngaich Yôsĕf nö vī-i e nö chöngö, nö im panam Aikup, söl ing tö ngamuh, tö Fërō nö hĕng vat i tö taneui, höng nup panam yip kūönṙô hangen töt inlanen Fërō.

Manā-aṅ Havëkö Yāköp

27Ngaich Israĕl nö iyöng im panam Aikup, im panam Kōsen; ngaich chā-a nö amīnu nö umuh, kūönuvö, ngaich ṙūölöre ṙôken nö pōyen. 28Sat sīön samyeūheu ang Yāköp nö iyöng im panam Aikup: lökten minë sakāmö samyeūheu Yāköp nö aṅ nö hēngòng fën anāi sat samyeūheu.

29Ngaich röhta ök hē Israĕl nö hòṅ kapah: havëtök kūönre ngaich angā-aṅ Yôsĕf, ngaich ngöṙô tö ò, Yē meh öm aheuk tö chu töngamuh, vë-ekūö meh chin, ṙātö eltīre man el katòh takeun chu, aṙē-ĕlōn pömchö ömkô-en in chu; vë-ekūö meh chin, uh chin lāpi i Aikup: 30Yē chu pöri min haṙòh i yip yöngre kikōnyö: kēnyen chu më-eṅ ṙā-ang Aikup, lāpngen chu ngaich i chūök lināpngö cha. Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Ngaich chin min asā ṙô meh. 31Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Chūökuṙô man kilēḵngôṅre in chu. Ngaich chūöku ṙô anga-aṅ nö kilēḵngôre nö in ò. Ngaich ang Israĕl nö samöllöre nö i sinlāngö ök chūök ò nö haṙòh nö lā kui.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index