Search form

Ranehlö 48

Hakòlò Īfrēm Nāṅ, Manasē Ang Yāköp

1Ngaich ngö inlahen unôichrit në, tö ök töhĕng tak tö ngöṙô Yôsĕf, Yĕhmeuk, vāhav öp yöng meh kikōnyö: ngaich angā-aṅ nö ngôṅ nak kūönre kikōnyö nö hol ò, Manasē, Ifrēm inrē. 2Ngaich hĕngtak ök vamë-eny nang Yāköp, nö ngöṙô, Yĕhmeuk, yih ap kūön meh Yôsĕf nö in meh: ngaich Israĕl nö hangëṅeṅl alahare, ūichlöre ngaich nö el chamam. 3Ngaich Yāköp nö ngöṙô tö Yôsĕf, Meūkö an ngam Tēv tökeuheūttöre chöngö töchu nö i Lus ip panam Kanā-an, ngaich hakôlò chu, 4Ngaich ngöṙô tö chu, Yĕhmeuk, vīlen meh Chin mikūönlö, ṙūölö ṙôken meh inrē, vīlen meh Chin min inrē tömaṙôngö öm tarik; ngaich Chū-ö min kētö ngih panam ip kūön meh, unôichrit meh, nö töt chanūhuvṙen nö amin. 5Ngaich nap töngamuh kūön meh kikōnyö nö chū-ö, nap tökayôḵnyu in meh ing panam Aikup urēhĕkūö yanīhih chu in meh i Aikup; Ifrēm, Manasē inrē, sā Rūpen, simōn inrē nö chū-ö chu min. 6Ngaich ap kūön meh, öp hakūön tö meh unôich tö cha, nö më-eṅ meh min chā-a i nup amin cha. 7Ngaich pöri chū-ö, hē chu yih ṙā-ang Patan, kapah ngaich Rēchöl nö ranghen chu el talöökö im panam Kanā-an, hē ih ṙòngmö marôvat tö Efrāt: ngaich lāpngen ò chū-ö el talöökö Efrāt; (angū-ö ön Petlihem.)

8Ngaich Israĕl nö ngëichkö nak kūön Yôsĕf, ngaich ngöṙô, Chīö aich nā? 9Ngaich Yôsĕf nö ngöṙô tök yöngre, Kikōnyö nan kūön chu, kahëtö ngam Tēv nö in chu ihih. Ngaich ngöṙô angā-aṅ, vë-ekūö meh chin, kēten cha in chu, hòṅ chu hakôlò cha. 10Paṙeūma nuk mat Israĕl tökūö kanöönyö, lökten ò nö ötkô nö meuk. Ngaich anga-aṅ nö haröhten cha nö in ò; hāmkūö cha ngaich angā-aṅ; fūölö cha inrē. 11Ngaich Israĕl nö ngöṙô tö Yôsĕf, Öt lōnu chin tö mineukkūö meh: ngaich, yĕh meuk, halöngten chu An ngam Tēv meuk kūön meh inrē. 12Ngaich Yôsĕf nö kēnyen cha nö ṙā-ang ihôi nuk kinmônö ò; ngaich fātngöre angā-aṅ nö el tumlat, 13Ngaich ang Yôsĕf nö kē-ĕ cha nö nëtre taka, lahāmö ò ang Ifrēm ngaich lā tavē Israĕl, lātavē ò ang Manasē, ngaich haröhten cha nö in ò. 14Hateutnyö ök lāhāmö këlre ngaich Israĕl, ngaich ṙātö e nö elkui Ifrēm, ök manāngö, ngaich ök lātavē ò nö ikui Manasē, Supānngö këlre anga-aṅ nö huveū-en; pò Manasē nö lanòh, 15Hakôlò Yôsĕf ngaich angā-aṅ, nö ngöṙô, Ngam Tēv ngam tölöökö kūö tī tö nak yöng chu, Aprahām, Isāk inrē, ngam Tēv maha-aṅlen chu i rô-òtö nômö chu, söl ing töngamuh, 16Ngam ma-aṅhānga, ngam ṙamānyen chu ṙā-ang i nup taṙòkhöre tötlöök, hakôlò nāṅ nyīö yēḵ; hökngen ngam minë-eny chu nö minë-eny cha, ngam minë-eny nak yöng chu inrē, nā Aprahām nā Isak; ngaich hökngen cha nö sīöplö nö maṙôngö nö ellōn ngih tumlat.

17Ngaich hē Yôsĕf nö meuk ök yöngre nö ṙātö ök lāhāmö eltire nö ikui Ifrēm kunyāṅhaṅlōn tī angū-ö tö ò: ngaich angā-aṅ nö kē kël ök yöngre, nö kē-ĕng e nö ṙā-ang ikui Ifrĕm nö ikui Manasē. 18Ngaich Yôsĕf nö ngöṙô tök yöngre, Kayöngö, Rö-ön ngatī: pòn ngòh lanòh; ṙātö ngam lāhamö eltīre ikui ò. 19Ngaich sōḵ ök yöng ò, ngaich ngöṙô, Kakūönö, akahalōn chin tö e; akahalōn: tarik an angā-aṅ min inrē, kiröng an inrē min angā-aṅ: kiröng pöri ngam manāngö min tö ò, ngaich öp kūön ò min nö tö maṙôngö pumnāmö tarik. 20Ngaich hakôlò cha angā-aṅ hē e, nö ngöṙô, In meh an min Israĕl nö hakôlò, nö ngö ngöṙô, Vīlen meh An min ngam Tēv sā Ifrēm, Manasē inrē: ngaich angā-aṅ nö halānyen Ifrēm nö lā kūö Manasē. 21Ngaich Israĕl nö ngöṙô tö Yôsĕf, Yĕhmeuk, kapah chin: holtöṙah meh pöri min ngam Tēv, kēten meh min inrē hēk im panam yik yöng meh. 22Ane chin inrē kē-ĕkūö meh, hĕnghöl minchöö-ö nö samöthë tö minchöö-ö yip hanöngkisānö meh, ip kahë chu ṙā-ang eltī yip aṅ Amôr öich aṅtī tö sanëtre, linreny inrē.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index