Search form

Ranehlö 49

Manāngô Yāköp

1Ngaich Yāköp nö havëtö yik kūönre kikōnyö, ngaich ngöṙô, Hamūlöre yin, hòṅ chu vë-eny nang yīö tö lāinyngen yīö min i në unôich sakāmö. 2Kiteūmöre yin, hang inrē, yī-ö kikōnyö kūön Yāköp; hangihtô Israĕl ngam kikōnyö yöng yīö. 3Rūpen, lanòh chu man më-eṅ, kumlēḵ chu, ranehlö nganë-eṅ chu inrē, yöngkūö im ineū-euṅ, yöngkūö inrē i minā-aṅ, 4Tö taṙēichlöng sā mak, hö-ö pöri më-eṅ min īnu tö kinëtö chöngö; pò meh chuh el chamam ngam yöngre kikōnyö; ngaich hachōichngen e më-eṅ: pòn chuh i chūök hunlālö chu angā-aṅ. 5Simōn Lēvī inrē, hanöng kisānöre nan chā-a; nyāhatī töchökhuṙen nup sanët cha. 6Ō më-eṅ nômö chu, uh man yihtöre in cha nö halēnöre; i nup manūlö cha, më-eṅ ineū-eu chu, uh man mūlta; pò cha nö i inngëṅṙöre, nö kumpah tarik, ane inrē i kanahanglōnre chā-a nö hamūl linkölngö kalröön nuā. 7Tötkôlò ap yēḵ inngënṙö cha, pò e nö kalēḵ; ap tanānyö cha inrē; pò e nö öt milēḵ: harēvö cha chin min in Yāköp, pirātö cha inrē in Israĕl. 8Yūtā, më-eṅ man min ha-öiny yip hanöngkisānö meh: i likeun yip tökunyāhaṅ elmat tö meh min ngam eltī meh; ikūö meh min yip kikōnyö kūön ngam yöng meh nö sōntöre. 9Kūön lāyön ön Yūtā, kakūönö, ṙeū-eung im pôḵre man ngaich kū-ö tö lātulöng: sōntöre angā-aṅ: sā fanātö lāyön angā-aṅ, sā kan lāyön inrē; chiāp min maharōilen ò? 10Öt ṙāken Yūtā an min ngam tinkung minā-aṅ, öt rēhĕn ngam kinchīrö mahayöng nö ṙākö hôi kalröön ò hanöng saha Siloh nö yih; in ò min yip tarik nö hang chöngö ò. 11Kapòkngö ngam kan kūön köttö an nö i kaha ngam vain, ngam kūön köttö ò inrē nö i kaha tökôlò vain; söich hilāre an min nö el vain, tö-aṙū inyut ò inrē nö i mahām ṙòng vain. 12Turëṙö elmat an min tökūö vain, isōho kanap inrē tökūö aṅteh. 13Sepulön, iyöng el sanāṙö man min: ngaich angā-aṅ min nö sanāṙö chōng; i Sitōn öp min kūöngö ò. 14Isakar, tökalēḵ nö köttö, fāthakkūö nö ihôi chūök minë sīṅp: 15Meūkö e angā-aṅ nö tölöök chūök haneūheu, ngam panam inrē nö tövāyen; singeuntö elranôṙöre angā-aṅ nö keun, ngaich nöng kūön alaha yöngṙen la-en. 16Tën, kamhòkken yik tarikre min, sā töhĕng i miyöngö Israĕl. 17Pēich ap min Tën nö el talöökö tösinrōlu nö pēich el kanröönö, kamap kulôich röön kōra, ngaich ngam mi-i uk nö töö-ölkūö nö suktöre. 18Ō Mā Tēv, hökkö ngam inyööken chin ngaich aṅ in meh. 19Kāt, harāha ò min yip kumyung: ngaich angā-aṅ pöri min nö unôichrit cha nö harāha cha. 20Löknyö in Asēr öp nyā-aṅkūö ò min töng sangöönyöre, ngaich angā-aṅ min nö kēlö nyā-aṅkūö rācha tö tökuchik. 21Hāin an Naftalī töluhlöngö, kamëtö tölöök ṙô. 22Pak an Yôsĕf nö tö ṙôngu, tö ṙôngu nö pak, ranghö öp töhëmlö mak; vinngö nup pak ò nö i kaha kinlōngö: 23Chökhutī yip lumreny tö ò, lirënyan, öthakôlò, ò inrē: 24Ngaich pöri ngam linreny ò im kumlēḵ nö ngöhakṙen, vītu inrē nö kalēḵ minë takeun kël ò lökten i tī ngam Tökeuheūttöre chöngö in Yāköp; (aṅ in e ap yōmpököre, ap ihong in Israĕl). 25Lökten im Tēv ngam Yöng meh, ngam hamòlṙen meh min; lökten im Tökeuheūttöre chöngö, ngam mahakôlò meh min, tö inkôlò aṅ lātulöng el halīöngö inkôlò aṅ el ngam mai nup töhulalhaka lataṙeū, inkôlò teh, chūök kanūönö inrē: 26Mihôiṅ nun minë inkôlò tī ngam yöng meh nö ṙūölöng tö minë inkôlò tī yik muvöhngö meh söl ip manā-angkūö minë rung töt chanūhuvṙen: ikui Yôsĕf nun min anū-ö, el chalòngkui ò inrē ngam tököhngen töyip hanöngkisānöre. 27Vul ön Penyamin tötainy; lāpeuheū min angā-aṅ nö kāḵngö nup pôḵre, lā harap min inrē angā-aṅ nö michööḵngö nup pôḵre. 28Ṙòkhöre yin vē tönët sīön miyöngö in Israĕl: angū-ö ngih inrē ṙô ngam yöng cha tö cha nö hakôlò cha; kö asā nup inkôlò cha, tī ò nö hakôlò cha.

Kinpāha, Lināpngö Yāköp Inrē

29Kētö chöngö cha angā-aṅ inrē, nö ngöṙô tö cha, Hòṅ hamūltu chin i yip tarikre; lāpngen chu holtöṙah yip yöng chu el kinluhu öp el panô-òṅ Efròn öp aṅ Hitait, 30El kinlūhu öp el panô-òṅ i Makpelā, öp lakūö Mamri, ip panam Kanā-an, öp panô-òṅ aṅ in Efròn, ök aṅ Hitait, nö amin, chūök lināpngö. 31In e chā-a nö lāpngen Aprahām: Sëra inrē ök pīhö ò; in e chā-a nö lāpngen Isāk, Repëka inrē ök pīhö ò; i chūök tī chu lāpngen Leah: 32Öp panô-òṅ, töp kinlūhu inrē ël e, öp tö havāha nö i yip kūön Het. 33Hē Yāköp ngaich nö keūheūten nö halēn yik kūönre, hamūl kalröönre ngaich angā-aṅ nö el ök chamam, ngaich kapah, hamūli ngaich nö i yik tarikre.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index