Search form

Ranehlö 50

1Afukngöre ngaich Yôsĕf nö ikūö ök yöngre, ngaich peuiny nö in ò, hāmkūö ò inrē. 2Ngaich Yôsĕf nö tölṙô yik kūön alahare yik lamë-en tövahavö nö fòh alaha Israĕl, tö pām, 3Keuheūt minë töfën anāi sumkam nö in ò, pòn ngatī inteungngö nup sakāmö finòh tö pām: peūnyan ngaich yik aṅ Aikup, sat anāi tum sumkam.

4Ngaich hē kinheūṅten nuk pineūnyö ò, ngaich Yôsĕf nö vë-ekūö yik aṅ patī Fërō, nö ngöṙô, Yē chu öich aheukhuvö tö yīö, vë-ekūö yīö chin, ṙô-òv yin elnang Fërō, ngöṙô, 5Hōten chu ök yöng chu chūöku ṙô kilēngôre, nö ngöṙô, Yĕhmeuk, kapah chin: lāpngen chu pömchö min ël ap anūlö chu, ap ahul chu, ip panam Kanā-an. Yĕh lökten hökngen chu kiröönngöre, vë-ekūö meh chin, öich lāpngö ap yöngre, yih chin min hēk. 6Ngaich ngörô Fërō, Kuṙòh lāpngö ap yöngre man ngaich sāṙô ò nö hōten meh chūökuṙô kilēḵngôre. 7Ngaich kiröönngöre Yôsĕf nö lāpngö ök yöngre: kiröönngöre inrē nö hol yik mahalanṙen Fërō nö ṙòkhöre, töyik mā aṅ el patī ò, ṙòkhöre inrē yik mā aṅ el patī ò, ṙòkhöre inrē yik mā aṅ ap panam Aikup, 8Ṙòkhöre inrē yik aṅ patī Yôsĕf, yik hanöngkisānö ò, yik aṅ patī ök yöng inrē: höng yik kūön cha hötītö, tö nuk nuā cha, tö nuk pököre cha, töṙā-ai tö cha nö ip panam Kōsen. 9Holröön ò inrē nuk umuh, hĕnghöre inröl, tarik inrē i uk kōra, kiröṅngö ṙôken angū-ö. 10Sölta chā-a ngaich nö ik chūök pinṙōngö sāiny i Atat, ök lamuh tö Yôtön, in e chā-a ngaich nö harāmöre nö kiröṅngen, pōitô inrāmöre: ngaich angā-aṅ nö sat sumkam nö sanòkngö ök yöngre. 11Ngaich yik aṅ ngam panam, yik aṅ Kanā-an, nö meuk ngam sanòk nö el patī i Atat, ngaich ngöṙô chā-a, Tökiröng ön ngih nö sanòk yip aṅ Aikup: lökten e nö kaheūkö minë-eny nö Āpĕlmisrēm, ök lamuh tö Yôtön. 12Ngaich yik kūön ò kikōnyö nö keuheūten tī nö in ò tö nuk töng tinöölò cha tö ò: 13Pòn keunngen ò nö ngaich yik kūön ò kikōnyö nö ip panam Kanā-an, ngaich lāpngen ò nö el ök kinlūhu ik panô-òṅ, Makpela, ök havah Aprahām nö ikūö Mamrī, nö amin chūök lināphanga. 14Havantöre ngaich Yôsĕf nö i Aikup, angā-aṅ töyik hanöngkisānö ò, ṙòkhöre inrē yik holröön ò nö lāpngö ök yöng ò, tö kinheūṅtenre nö lāpngö ök yöng ò.

Halāmken Yik Mëmre Ang Yôsěf

15Ngaich hē yik hanöngkisānö Yôsĕf nö meuk ök yöng cha nö kapah, ngaich ngöṙô chā-a. Lohten ap min Yôsĕf nö surīkhen hī, ngaich min nö hateungtīre nö in hī tö nuk tī hī tötlöök in ò nö ṙòkhöre. 16Tinngö vinë-eny nang Yôsĕf chā-a ngaich, nö ngöṙô, Ngöṙô ök yöng meh kikōnyö nö kētö chöngö, urēhĕkūö ò nö kapah, 17Ngöṙô pöichö in Yôsĕf, Vë-ekūö meh in töngamuh, aṙēlö fālen vē hanöngkisānöre man, ök tökööl cha inrē, pò cha nö öt löökötī nö in meh: vë-ekūö meh in, aṙēlö fālen vē kūön alaha ngam Tēv ök yöngre man yēḵ töngamuh. 18Ngaich peuiny Yôsĕf hē cha nö vë-ekūö ò. Ngaich yik hanöngkisānö ò inrē nö afukngöre nö ikūö ò; ngöṙô chā-a, Yĕh meuk, kūön alaha meh in īhö ngaich. 19Ngaich Yôsĕf nö ngöṙô tö cha, Uh yin pa-ekūö: nö yòh ṙöng, i chūök ngam Tēv öich chū-ö? 20Töchōchö tī yinri yī-ö in chu; tölöök pöri angū-ö nö im Tēv, nö hakētökūö e, sā e ing töngamuh, nö hayööken tö pōyen tarik nö aṅ. 21Uh yin lökten pa-ekūö, harūkö yīö chin, tö yip kūön yīö inrē. Ngaich angā-aṅ nö halāmken cha, aheūkölōn ṙô inrē nö vë-ekūö cha.

Kapah Ngaich Ang Yôsĕf

22Ngaich ang Yôsĕf nö iyöng Aikup, angā-aṅ töyik aṅ patī ök yöng ò: ngaich Yôsĕf nö hēngòng söm samyeūheu nö aṅ. 23Ngaich Yôsĕf nö meukkūö kūön Ifrēm, tö linūöi köl chap: fötnyu inrē nö ikui kinmônö Yôsĕf yik kūön Makir, ök kikōnyö kūön Manasē. 24Ngaich Yôsĕf nö ngöṙô, töyik hanöngkisānöre, Kapah chin; kô-en pöri min ngam Tēv nö chöhken yīö, kēnyen yīö inrē ṙā-ang i ngih panam, öi ip panam ṙô Ò nö kilēḵngôre, nö in Aprahām, Isāk, Yāköp inrē. 25Ngaich ang Yôsĕf nö chūökuṙô nö kilēḵngôre nö in yik kūön Israĕl, nö ngöṙô, Kô-en An min ngam Tēv nö chöhken yīö, ngaich yī-ö min keun nup tangëṅ chu ṙā-ang hih. 26Kapah ngaich Yôsĕf, hēngòng söm samyeūheu nö köiny: ngaich chā-a nö fòh alaha ò tö pām, chaphötvö ngaich angā-aṅ nö el kasòng nö i Aikup.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index