Search form

Ranehlö 6

Ötlanöökö tarik

1Chalô ngaich tö e, hē ranulten tarik nö ṙūölöre ṙôken nö ikūö ngam panam, kayôḵnyu ngaich nyīö kikānö; 2Ngaich yik nyīö kikōnyö aṅ im Tēv nö meuk yik nyīö kikānö aṅ i tarik, töcha növai; ngaich kēḵ pīhöre chā-a töcha nö ṙòkhöre yik töng atöllö cha. 3Ngaich ngöṙô ngam Mā Tēv, Hö-ö ön min ngihlōn Chu nö örheūheu nö lā-al tarik, pò ò inrē angā-aṅ nöng alaha: lökten nup sakāmö ò min nö hēngòng nët anāi samyeūheu. 4Nefēlim yik umuh ikūö ngam tumlat hē nuk sakāmö anū-ö, unôichrit e inrē, hē yik nyīö kikōnyö aṅ im Tēv nö yihtöre nö iyik nyīö kikānö aṅ i tarik, ngaich chā-a nö kayôḵnyö kūön cha tö nyīö: chā-a yik tökalēḵ tarik yik ik misī, tarik tö-eūnyu.

5Ngaich ngam Mā Tēv nömeuk tö ötlanöökö tarik nö kiröng nö im tumlat, ane inrē ṙòkhöre chanöh ellōn ò nö iṙūöhen nö ötlöök. 6Ngaich ngam Mā Tēv nö haṙivtīre nö vī tarik nö ikui ngam tumlat, ngaich miṙivngölōn Ò angū-ö. 7Ngaich ngöṙô ngam Mā Tēv, Hòṅ piyāingö ngòh tarik Chin ngam vahī-il Chu ṙā-ang ikūö ngam tumlat; hĕnghöre töfënö kalröön inrē, töṙeūla chehen, chehechōn inrē el kuföt; pò e nö miṙivngen Chu töchu vīlen cha. 8I mat ngam Mā Tēv pöri Nō-a nö teūngen tö inkôlò.

Nō-a

9Në nun ineūkö Nō-a, Töchiplö ök Nō-a nö tarik, töteung nö ik hēre: holröön ngam Tēv Nō-a nö kiröönköre. 10Hakūöntö nyīö kikōnyö ngaich Nō-a lūöi taka, Sem, Hem, Yafet inrē.

11Ngaich ngam tumlat nö chōich nö ikūö ngam tumlat tö chanökhuṙen. 12Ngaich ngam Tēv nö ngëichkö ngam tumlat, yĕh meuk, chōich angū-ö: pòn ṙòkhöre alaha nö hachōichngö talöököre nö ikui ngam tumlat. 13Ngaich ngöṙô ngam Tēv tö Nō-a, Yih ön nö ikui Chu ngam manāngen në alaha nö ṙòkhöre: pòngam tumlat nö tööḵlö tö chanökhuṙen löktökūö cha; yĕh meuk, hòṅ piyāingen cha Chin anòngngen ngam tumlat. 14Vīchōngre man tö Kòför chōn; vī nup urôhò pömchö el ap chōng, ngaich pīrööman tö paröm lā ël lā uk inrē. 15Ngih ön inlahatī meh vī an: lūöyòng mikëlö rôḵta ap chōng, taneui anāi mikëlö ṙôḵtāk, lūöi anāi mikëlö rôlö fāp. 16Vī lökhöt yanāngö pömchö im chōng, hĕng sumkôngö rô-òltī nö kū-ö tö lātulöng; ikaha ngam chōng pöchö tö tī meh ngam inkūp; vī an më-eṅ nö lātaṙeū, innëtö, linūöyö tökiröönö inrē. 17Ngaich Chin, yĕh meuk, kēḵtö ṙanöingö Chin tö mak ikūö ngam tumlat, nö pīsūngen taṙòkhöre alaha, nup tö aṅhavin tö unhôṅmö aṅ im nômö; ṙā-ang el katòh ngam halīöngö; keuheūtngöre chehen nup el ngam tumlat nö kapah min. 18In meh pöri min Chū-ö vītö ngam kinlēḵngôre; ngaich kuhēthötre min më-eṅ ël ngam chōng, më-eṅ, yip kūön meh nyīö kikōnyö inrē, töm pīhö meh, töyip pīhö yip kūön meh nyīö kikōnyö nö hol meh. 19Aṅ inup tö-aṅ chehen nö ṙòkhöre tö-alahavö, nët nòng itöhĕng mihëṙö, kum meh min ël ngam chōng, haköpö u nö aṅ nö hol meh; kōiny, kan inrē anū-ö min. 20Kö i mihëṙö nup chehechōn, ane inrē nuā kö i mihëṙöre, nët nòng itöhĕng mihëṙö min nö yih nö in meh, haköpö u nö aṅ. 21Ngaich më-eṅ inrē kēḵ nup nya-aṅkūö nö ṙòkhöre nup tö nya-aṅ, hamūlngö u in meh: ngaich anū-ö min nya-aṅkūö meh tö u inrē. 22Ngaich ngatī Nō-a; sa nup taṙòkhöre ṙô ngam Tēv nö tölṙô ò, ngatī angā-aṅ.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index