Search form

Ranehlö 8

Kinheūten Ök Ṙanöingö

1Köpölōn ngam Tēv tö Nō-a, ṙòkhöre nup tö-aṅ chehen, ṙòkhöre inrē nuā nuk hol ò nö ël ök chōng: ngaich ngam Tēv nö vī kuföt nö lökngökui ngam tumlat, kūönngöre ngaich minë mak; 2Nuk töhëmlö mak inrē aṅ ngam tö-aṙū, asöki inrē minë inkūp ngam halīöngö, ṙāpö inrē ngam kumṙah nö ṙā-ang el halīöngö; 3Havanngöre ngaich minë mak nö iṙūöhöröön nö ṙā-ang ngam tumlat: ngaich unôichrit manāngen sakāmö töhēngòng taneui anāi minë mak nö kūöṅnngöre. 4Ngaich ngam chōng nö töönglöre nö ikui nup rôngö Ararët im sinātö chingëṅt, im sinatsīön sakāmö ngam chingëṅt. 5Iṙūöhöröön minë mak nö kūöṅnngöre, hanöngsaha ngam sinöm chumngëṅtö: im sinöm chumngëntö, im raneh sakāmö ngam chingënt, minë kui minë rôngö nö meūkö.

6Chalô ngaich i manāngen tö fën anāi sakāmö, tö Nō-a nö löpnyökūö inkūp ök chōng ök vahī ò: 7Ngaich angā-aṅ nö tīnngö rēven hĕng nòng, ngaich kiröönngöre angā-aṅ nöng havanköritre, hanöng saha minë mak nö nyôngö nö ṙā-ang ngam tumlat. 8Ṙā-ang in ò angā-aṅ ngaich nö tīnngö nyö-öṅ hĕng nòng, nö ngëcha, yē minë mak nö kūöṅnngöre nö ṙā-ang ikūö ngam tumlat; 9Ngaich pöri ngam nyö-öṅ nö öt kôḵtökūö töchūök elröönre nö heūheure, ngaich havantöre angā-aṅ nö in ò nö im chōng, pò minë mak nö ikūö ngam tumlat nö ṙòkhöre: silônyö këlre ngaich angā-aṅ, ngaich kēḵ an, kēḵhĕtnen ò ngaich nö in ò nö ël ök chōng. 10Sattöre sakāmö angā-aṅ ngaich nö ngöh; ngaich hēk angā-aṅ nö tīnngö nyö-öṅ nö ṙā-ang ël ök chōng; 11Ngaich ngam nyö-öṅ nö yih nö in ò tö el harap; yĕh meuk, elvāng ò hĕng tāk rōi òliv tösòklöngö; lökten Nō-a nö ngaich nö akahalōn tö minë mak nö kūöṅnngöre nö ṙā-ang ikūö ngam tumlat. 12Sattöre sakāmö ngaich angā-aṅ nö ngöh; ngaich tīnngö ngam nyö-öṅ; ngaich angā-aṅ nö öt havanku nö in ò nö hēk,

13Chalô ngaich im tö tafūölòng raneh samyeūheu, im raneh chingëṅt, im raneh sakāmö ngam chingëṅt, minë mak nö nyôngö nö ṙā-ang ngam tumlat; ngaich Nō-a nö kēḵngö ök rūkui ök chōng, ngëcha ngaich, yĕh meuk, ngam kūö ngam tumlat nö nyôlö. 14Ngaich im innët chumngëṅtö, im innët anāi sat sakāmö ngam chingëṅt ök tumlat nö nyô. 15Ngaich ngam Tēv nö vë-ekūö Nō-a, nö ngö ṙô, 16Kuṙòh, ṙāngö ngam chōng, më-eṅ, ap pīhö meh inrē, kūön meh kikōnyö, ane inrē yip in meh pīhö yip kūön meh kikōnyö. 17Keuheūtlöre nup tö-aṅ chehen nö kum meh nup mī-in meh aṅ i në taṙòkhöre alaha, hĕngöre chehechōn, nuā, keuheūtlöre töṙeūla chehen nup ṙameūla nö i kui ngam tumlat; hòṅ u nö asīöpöre nö pōyen nö im tumlat, mikūönlö ngaich. Ngaich ṙūölöre ṙôken i kui ngam tumlat. 18Kiröönngöre ngaich Nō-a yik kūön ò kikōnyö, ök pīhö ò, yik pīhö yik kūön ò kikōnyö inrē nö hol ò: 19Keuheūtlöre töfënö kalröön, keuheūtlöre töṙeūla chehen, keuheūtlöre chehechōn, nup töng mahalöinyköre i kui ngam tumlat, kö i tumkangen u, kunyī-inyre nö ṙā-ang ël ök chōng.

Föng Tökētu Ang Nō-a

20Ngaich Nō-a nö vīlö tahāklö ngam Mā Tēv; ngaich kö kēḵ aṅ i nuk töhet tö fënö kalröön, aṅ i nuk töhet chehechōn, ngaich kēḵtö nuk töföngö tökēḵtu nö ël ök tahāklö. 21Ngaich ngam Mā Tēv nö tong tökuchik tinhūsö; ngaich ngam Mā Tēv nö ngö ṙô nö ellōnre, Rö-ö Chin min hēk rūttö öt kanôlò ngam tumlat nö hēkngöre tö pòkūö tarik, pò ngam chanöh ellōn tarik nöng tötlöök löktökūö nyīni-öṅ ò; ötrēhĕn Chin min hēk fël nup tö-aṅ chehen Öich hēkngöre, sā tī Chu ngaich. 22Hanöng saha ngam tumlat nö ngöh, hē kulöl, kanöinyòng inrē, unfōvö, ṙanāchö inrē, sikehngö, laneūichö inrē, sakāmö hatööm inrē, ötṙākenre min.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index