Search form

Ranehlö 9

Kilēḵngôre Ngam Tēv Nö In Nō-a

1Ngaich hakôlò Nō-a ngam Tēv, yik kūön ò kikōnyö inrē, ngaich ngö ṙô tö cha, Mikūönlö yēḵ ṙūölöre ṙôken, ngaich hatööḵlö ngam tumlat. 2I kui minë töfënö kalröön aṅ ngam tumlat nup min pinhë-eṅ yīö, vanööṙö tö yīö inrē, i kui chehechōn inrē el kuföt nö keuheūtlöre; ṙòkhöre nup töng ṙeūla el ngam tumlat, ṙòkhöre inrē kāḵ aṅ el mai, el tī meh nun nö kēḵtu. 3Keuheūtlöre mahalöinyköre chehen nup tö-aṅ nö nyā-aṅkūö yīö min; sā minë tö-uhāv kun chōn nö kēktu tö Chu nö ṙòkhöre nö in yīö. 4Ngam alaha pöri tö hol tö nômöre, ngam mahām e un kāḵa tö yīö min. 5Ngaich kô-en ap mahām yīö, mahām nup nômö yīö, nö havëka min tö Chu; havëkö e Chin min eltī nup tökeuheūttöre töfënö kalröön: ane inrē eltī tarik, pòrô nö eltī tökeuheūttöre hanöng kisānö tarik Öich havëkö nômö tarik min. 6Ngòh kumtaknyö mahām tarik, lökten tarik min ap mahām ò nö kitaknyu: pòn vī tarik Angā-aṅ nö insā-a tö ngam Tēv. 7Ngaich yī-ö mikūönlö yin yēḵ ṙūöhölre ṙôken inrē; pōyen hakūönti ël ngam tumlat ṙūölöre ṙôken inrē ël e. 8Ngaich ngam Tēv nö vë-ekūö Nō-a, yik in ò inrē kūön ò kikōnyö, nö ngö ṙô. 9Ngaich Chin, yĕh meuk, in yīö an ngam kinlēḵngô Chu nö köp tö tī Chu, i yip kūön yīö inrē unôichrit yīö; 10Keuheūttöre nup tö-aṅ chehen nup in yīö, ngam chehechōn, ngam nuā, keuheūttöre inrē nup in yīö töfënö kalröön aṅ ngam tumlat: aṅ in u nö ṙòkhöre nuk kumnyī-inyre nö ṙa-ang el ngam chōng, höng keuheūttöre töfënö kalröön aṅ ngam tumlat. 11In yīö Chin min haköpngö ngam kilēḵngôre; öt hēk nup min taṙòkhöre alaha nö rökiṙen tö mak ṙanöingö; ötrēhĕn min ṙanöingö nö hēkngöre nö piyāingö ngam tumlat. 12Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv, Ngih ön minkahngö ngam kinlēḵngô, ngam vahī Chu ihôi Chu tö yīö inrē, tö në tö-aṅ chehen inrē töt ṙākenre i tumkölchap: 13Ṙātö ngam tasēköre Chin el taṙul, ngaich angū-ö min nö minkahngö kinlēḵngô ihôi Chu tö ngam tumlat. 14Ngaich chalô min angū-ö, yē Chu kēḵtö taṙul i kui ngam tumlat, ngaich ngam tasēkö min nö meūkö nö el taṙul, 15Ngaich Köpölōn Chū-ö min tö ngam kinlēḵngôre, ngam ihôi Chu tö yīö tö në tö-aṅ chehen tö-alahavö; ngaich minë mak min nö öt hēk nö ṙanöingö nö piyāingö në taṙòkhöre alaha. 16Ngaich el taṙul min ngam tasēkö; ngaich ngëichkö e Chū-ö min, hòṅ Chu Köpölōn tö ngam tötchanūhuvṙen kinlēkngô ihôi ngam Tēv tö në tö-aṅ chehen tö-alahavö në i kui ngam tumlat. 17Ngaich ngö ṙô ngam Tēv tö Nō-a, Ngih ön minkahngö ngam kinlēḵngô ngam haköpngö Chu ihôi chu tö në taṙòkhöre alaha i kui ngam tumlat.

Nō-a Tö Yik Kūön Ò Kikōnyö

18Ngaich yik kūön Nō-a kikōnyö, yik kumnyī-inyre nö ṙā-ang ël ök chōng, hēḵ Sem, Hem, Yāfet inrē: kikōnyö ök Hem yöng Kanā-an. 19Chā-a yin vē tölūöi tak kikōnyö kūön Nō-a: ngaich löklö in cha ngam tumlat nö keuheūtngöre nö parāti. 20Kēḵtöre ngaich Nō-a nö vamī panô-òṅ, ngaich teūichtö vain; 21Ngaich angā-aṅ nö òk aṅ i nuk vain, ngaich hiyōi; ngaich anga-aṅ nöng chumlal nö el inrūkuire. 22Ngaich Hem, ök kikōnyö yöng Kanā-an, nö meuk ök yöngre kikōnyö nö chumlal, ngaich vë-eny nang nak tö nët tak hol maneukre nö el kahôyö. 23Ngaich kēḵ hilā nāṅ Sem, nāṅ Yāfet, ngaich kahumlö e nö i kūö kël cha, ngaich anheūlö, ngaich kahultö kui linchôyö ök yöng cha kikōnyö; lā ukre kū-ö chā-a, ngaich chā-a nö öt meuk linchôyö ök yöngre kikōnyö. 24Ngaich aṅhen ang Nō-a nö ṙā-ang im vain, ngaich akahalōn tö tī ök manāngö kūönre kikōnyö tö ò. 25Ngaich ngö ṙô anga-aṅ,

Rūtpööḵ, öt kôlò an yēḵ Kanā-

an;

Mahalanṙen yip mahalanṙen an yēḵ

min in yip hanöng kisānöre.

26Ngaich ngö ṙô angā-aṅ, Tökôlò an yēḵ ngam Mā Tēv,

ngam Tēv Sem

Hökngen Kanā-an nö maha-

lanṙen ò.

27Ṙūönyö ṙôkö Yāfet yēḵ ngam

Tēv,

Hökngen ò nö iyöng el inrūkui

Sem;

Ngaich hökngen Kanā-an nö

mahalanṙen ò.

28Lūöyòng taneui anāi samyeūheu Nō-a nö aṅ unôichrit ök ṙanöingö. 29Ngaich ṙòkhöre nuk sakāmö Nō-a nö machūötöre ṙòng taneui anāi: kapah ngaich angā-aṅ.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index