Search form

LA-EN LĒVĪ 1

Nòngre Töföngö Tökētu

1Ngaich ngam Mā Tēv nö havëten Môsös, ngaich vë-ekūö ò nö löknyö ël ök rūkui manūlö, nö ngö ṙô, 2Vë-ekūö yip kūön Israĕl, ngö ṙô tö cha, Yĕn tariku aṅ in yīö kamëtö tökētu nö i ngam Mā Tēv, kētö nuā re më-eṅ nö tökētu, aṅ i nup tö hĕng mihëṅṙö töṙeūla ane inrē aṅ i nup sīṅp. 3Yē öp tökētu tö ò nö töföngö tökētu aṅ i nup tö hĕng mihëṅṙö töṙeūla, kēten ò anga-aṅ min nö kōiny nö tötvahavö alaha: kēten ò anga-aṅ min nö im inkūp ngam rūkui manūlö, hòṅ ò nö töhōḵovö nö i kūö ngam Mā Tēv. 4Ṙātö eltīre min anga-aṅ nö i kui ngam töföngö tökētu; ngaich hōḵovö min ngam tī ò nö inlām tökööl ò. 5Ṙatnyö likeun ngam nuā min anga-aṅ nö i kūö ngam Mā Tēv: ngaich yik kikōnyö kūön Āròn, yik Kūönṙô nö kētö ngam mahām min, ngaich havīngö tīre nö kicheny ël ngam tahāklö ngam ip inkūp öp rūkui manūlö. 6Ngaich anga-aṅ min nö tal ngam töföngö tökētu, rökö e inrē nö pinyënyö. 7Ngaich yip kikōnyö kūön Āròn Kūönṙô nö chaplö tameūyö min nö ël ngam tahāklö, ngaich ṙāḵ ngòh nö lēn nö i kui ngam tameūyö. 8Ngaich yik kikōnyö kūön Āròn, yip Kūönṙô nö ṙāḵ nup töpanyëny, töm kui, tösangöö inrē, nö lēn nö i kui nup ngòh i kui ngam tameūyö öp me-ël ngam tahāklö: 9Söichö pöri nup aṅ ellōn tö nup kalröön inrē tö mak: ngaich öp Kūönṙô nö keuheūtlö u nö föngö nö el ngam tahāklö, nö töföngö tökētu, tökētu nö löktö i kūö tameūyö, nö löö im Mā Tēv nö tötahūsa.

10Ngaich yē öp kahëtö ò nö aṅ i nup tömūl, tö ṙōl mihëṅṙö töṙeūla, aṅ i nup siṅp, hēk aṅ i pököre, nö töföngö tökētu; kēten ò anga-aṅ min nö kōiny nö töt vahav alaha. 11Ṙatnyö likeun ò min anga-aṅ nö lā kaha öp tahāklö lā kapā nö i kūö ngam Mā Tēv: ngaich yip kikōnyö kūön Āròn min yip kūönṙô, nö kicheny el ngam tahāklö nö vinngö tī. 12Ngaich rökan min anga-aṅ nö pinyënyö, hol töp kui ò, tösangöö ò inrē: ngaich ṙāḵtö u min öp Kūönṙô nö lēn nö i kui nup ngòh i kui ngam tameūyö ngam el ngam tahāklö: 13Nup ellōn pöri tö nup kalröön inrē nö söichö tö mak: ngaich öp Kūönṙô min nö kētö u nö keuheūtlöre, föngö u inrē nö keuheūtlöre, föngö u inrē nö el ngam tahāklö: tökētu nö löktö i kūö tameūyö, nö löö im Mā Tēv nö tötahūsa.

14Ngaich yē öp tökētu tö ò nö im Mā Tēv, öp töföngö tökētu nö chehechōn, ngaich anga-aṅ min nö kētö nyö-öṅ, hēk kūön pumpa. 15Ngaich kēten ò min ngam Kūönṙô nö i ngam tahāklö,litòkngö ngam kui ò ngaich, ngaich föngö e nö el ngam tahāklö: ngaich öp mahām ò min nö hareūtu nö i ngam tahāklö: 16Ngaich anga-aṅ min nökēngö ap uk ò nö holtö nup sanôi ò ngaich suktö u nö lā chuhöt kaha öp tahāklö, i kaha chūök tisum: 17Ngaich chiṙesngö kël ò min anga-aṅ, hö-ö pöri nö hatökngö u: föngö ngaich anga-aṅ nö ël ngam tahāklö tö ngam Kūönṙô, nö i kui nup ngòh nup mi-i kui ngam tameūyö: töföngö an angū-ö nö tökētu nö löktö i kūö tameūyö, nö löö im Mā Tēv nö tötahūsa.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index