Search form

LA-EN LĒVĪ 10

Fālen Nātap Nāṅ Apihū

1Ngaich Nātap Apihū inrē, kikōnyö kūön Āròn, nö kö kahëngö kahë tö chūök töföngö lōpān, chaplö tameūyö ngaich nö ël u ngaich chaplö lōpān nö i kui u, ngaich kētö tö tötohtöre tameūyö nö i kūö ngam Mā Tēv, ngam töt ṙô ò nö tölṙô cha. 2Ngaich meutnyi ök tameūyö nö ṙā-ang i kūö ngam Mā Tēv, ngaich haṙāpngen cha, ngaich kapah cha-a nö i kūö ngam Mā Tēv. 3Ngaich Môsös nö ngö ṙô tö Āròn Angū-ö ön ngih ṙô ngam Mā Tēv nö ngö ṙô, Ahetlöng chin min in cha yip maharöhtöre nö in chu, ngaich i kūö yip tarik nö ṙòkhöre öich hapōilöngö min. Ngaich höng öt ṙô-òvö Āròn.

4Ngaich havëten Misael Elsafān inrē ang Môsös, nak kikōnyö kūön Usīel ök köiny yöng Āròn, ngaich ngö ṙô tö cha. Ṙūötöre, chātnyö më holre nö ṙā-ang i kūö ngam töhet chūök nö lā el kahôyö tö ngam elyöngö. 5Ṙūötöre cha-a ngaich, ngaich chātnyen cha nö elkahôyö tök elyöngö nöng ël nuk inyutre; sā ṙô Môsös. 6Ngaich Môsös nö ngö ṙô tö Āròn, tö Elīēsör Itamār inrē kikōnyö kūön ò, Un chalūla nup keūyö nö i kui yiö, un rēhĕn nup keūyö nö i kui yiö, un rēhĕn nö takaich nup inyut yīö, hòṅ yīö öt kapah, hòn öt tainy anga-aṅ inrē nö i yip ṙôngö tarik nö ṙòkhöre; hökngen yip hol yīö pöri, yip aṅ patī Israĕl nö ṙòkhöre, nö haram ṙanāpngö cha yip tö tōttukūö tö ngam Mā Tēv. 7Uh yī-ö min inrē kunyī-inyre ṙā-ang i kūö inkūp ngam rūkui manūlö, hòṅ yīö öt kapah; tön aṅhav alaha yin tö ngam tavī-i incham aṅ i ngam Mā Tēv. Ngaich ngatī cha-a sā ṙô Môsös.

Chöngö I Vēḵ Kūönṙô

8Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Āròn, nö ngö ṙô, 9Un òk vāin un rēhĕn nup tökētu töôkö, më-eṅ, un rēhĕn yip kikōnyö kūön meh in meh, yē yīö kuhēthötre el rūkui manūlö hòṅ yīö öt kapah; chöngö an angū-ö nö tö-öreūheu i tumkölchap yīö. 10Hòṅ yīö haköhngen töhet tö töhet, ane inrē tökuvīö tö ngam tölöök; 11Hòṅ yīö min haköptö yip kūön Israĕl tö nup chöngö nö ṙòkhöre nup ṙô ngam Mā Tēv nö in cha nö lökten eltī Môsös.

12Ngaich vë-ekūö Āròn inrē Môsös, Elīēsör, Itamār inrē nak kikōnyö kūön ò töṙā-ai, kēḵ ngam nyā-aṅ tökētu ngam chööḵ tökētu nö i ngam Mā Tēv nö lökten i kūö tameūyö, nyā-aṅ e i kaha ngam tahāklö un hōlu tö tö-aföhlöng: tön tölngö töhet an: 13Ngaich nyā-aṅ e min yī-ö ip töhet chūökö, pò e nö minchööḵ-ö meh, tö yip kūön meh kikōnyö, nö i nup tökētu nö i ngam Mā Tēv nö lökten i kui tameūyö: pò chu ngatī tinöölô. 14Ngam tökuvāyö elngòh tö ngam töhatāilöng takeun, kāḵa min tö yīö ip töhet chūökö; më-eṅ tö yip kikōnyö kūön meh tö yip kikānö kūön meh in meh: pò u nö kētu nö minchööḵ-ö tö yip kikōnyö kūön meh nö aṅ i nup tökētu kūön inlāmö nö aṅ in yip kūön Israĕl. 15Ngam töhatāilöng takeun tö ngam tökuvāyö elngòh kētu min tö cha nö hol nup tökētu lökten i kūö tameūyö nup tösangöö, tökūvāyö angū-ö nö tökētu nö i kūö ngam Mā Tēv: minë-eny meh min angū-ö, tö yip kikōnyö kūön meh in meh, michööḵö meh nö tö-örheūheu; sā chöngö ngam Tēv.

16Ngaich Môsös nö pētngen nö chöh ök pököre tökētu kūö tökööl, ngaich anga-aṅ nö föngiyö; ngaich līn anga-aṅ nö in Elīēsör in Itamār inrē, kikōnyö kūön Āròn nak töṙā-ayö, nö ngö ṙô, 17Kūöyòh öyih öt kēḵ ngam tökētu kūö tökööl el ngam töhet chūök, tö ò nö tölngö töhet, ngaich anga-aṅ nö kēten ò nö in yīö nö kēngö tökööl cha nö i kūö yip ṙô ngö tarik nö vanī inlām tökööl cha nö i kūö ngam Mā Tēv? 18Yĕh meuk, tök mahām ò nö öt kēhĕtvö nö el ngam töhet chūök lā tuhēt; tön hòṅ kāḵ an yin öre el ngam töhet chūök, sā ṙô chu tölṙô yīö. 19Ngaich Āròn nö vë-ekūö Môsös, Yĕh meuk, kētö tökētu yin töngamuh kūö tökööl cha tö öp töföngö tökētu tö cha nö i kūö ngam Mā Tēv: ngaich sön anū-ö nö fuk in chu nö sāre: ngaich yē chu kāḵngö ngam tökētu kūö tökööl tötaheui, röh öngöre nö töhōḵov nö i kūö ngam Mā Tēv? 20Ngaich hē Môsös nö hāngö e, ngaich ṙāmölōn anga-aṅ nö i kūö ò.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index