Search form

LA-EN LĒVĪ 12

Inhetlö Yöng Nyīö Unôichrit Kinyò-ò

1Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, nö ngö ṙô, 2Vë-ekūö yip kūön Israĕl, ngö ṙô, Yē öp kikānö nö puyōsö, ngaich kayôḵnyö kikōnyö nyīö: sat sumkam min anga-aṅ nö kuvīö, sā rô-òten ò nö kuvīö ip kumnyahṙenre. 3Im hinëvhöre sakāmö anga-aṅ nö tunyīnyi. 4Ngaich iṙūöhen ngam yöngnyīö nö im inhetlö ngam mahām nö lūöi anāi lūöi sakāmö; öt lūölkö nup töhet anga-aṅ, ötrēhĕn nö kuhētkö el töhet chūök, hanöng saha kinheūtngen nup sakāmö inhetlö. 5Yē ò pöri nö kayôḵnyö kikānö nyīö, ngaich anga-aṅ min nö kuvīö fën sīön sumkam sāre ik kumnyahṙenre: ngaich anga-aṅ nö iṙūöhen im inhetlö ngam mahām nö tafūöl anāi tafūöl sakāmö.

6Yē nup sakāmö inhetlö ò nö keuheūten, yĕn kūön tö kikōnyö, hēk yĕn kūön tö kikānö, kētö kūön sīṅp anga-aṅ töhĕng höiny samyeūheu nö töföngö tökētu, hĕng nòng inrē kūön pumpa, hēk nyö-öṅ, tökētu kūö tökööl, i kūö inkūp ngam rūkui manūlö, nö im Kūönṙô: 7Kēten e anga-aṅ nö i kūö ngam Mā Tēv, ngaich vītö inlāmö tökööl ngam kikānö; ngaich anga-aṅ min nö ahetlöngö ip löklö mahāmre. Angū-ö ön ngih chöngö nö im kikānö ngam kamyôḵnyö kikōnyö hēk kikānö. 8Yĕn ötkô anga-aṅ nö havah kōiny sīṅp, ngaich nët nòng kahëḵ tö nyö-öṅ, hēk nët nòng kūön pumpa; hĕng nòng töföngö tökētu, ngaich ngam tahëng nö tökētu, ngaich ngam tahëng nö tökētu kūö tökööl: ngaich ngam kūönṙô min nö vītö inlām tökööl ò, ngaich öt kuvīö min anga-aṅ.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index