Search form

LA-EN LĒVĪ 13

Chöngö Im Invah Uk Alaha.

1Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, Āròn inrē nö ngö ṙô, 2Yē öp tarik nö môlnyi uk alaha nö i alahare, hēk kiyöösu, hēk turë öp tömôl, ngaich angū-ö nö i alaha ò nö invah yeūnyö; ngaich kētu anga-aṅ nö in Āròn öp Kūönṙô, hēk i yip kūön ò Kūönṙô hĕng tak: 3Ngaich öp Kūönṙô min nö ngëichkö invah öp uk alaha: ngaich yē ngam sanôi i kūö ngam invah nö isohnyöre, ngaich yē ngam mineūkö ngam invah inrē nö aṙūhöt tö ngam uk alaha ò, invah yeūnyö an angū-ö: ngëichken ò ngaich ngam Kūönṙô, ngaich vënyen ò nö tökuvīö. 4Ngaich yē ngam tömôl töturë nö isoh im uk alaha ò, ngaich meūkö angū-ö öt aṙūhöt tö ngam uk alaha, öt isohyöre inrē öp sanôi e; ngaich ngam Kūönṙô min nö öpngökūö ò nö sat sumkam öp tö invahavö: 5Ngaich im sinat sumkam ngam Kūönṙô min nö ngëichken ò: ngaich i mat ò nö meuk ngam invah nöng hĕngre chūök, öttānyöre chūök inrē nö i uk alaha ò, ngaich ngam Kūönṙô min nö öpngökūö ò sattöre sumkam rô-òten: 6Ngaich ngëickhen ò ngam Kūönṙô nö hēk im sinat sumkam: ngaich yē ngam invah nö nyichngö, öttānyöre chūök nö im uk alaha, vënyen ò ngaich ngam Kūönṙô nö öt kuvīö: kiyös an angū-ö: söich hilāre min anga-aṅ, ngaich öt kuvīö. 7Yē ngam kiyös pöri nö tānyöre chūök nö im uk alaha, unôichrit ò nö hameuktöre nö ip Kūönṙô nö ahetlöre, hameuktöre min anga-aṅ nö hēk nö ip Kūönṙô: 8Ngaich ngëicha öp Kūönṙô, yē ngam kiyös nö tānyöre chūök nö i uk alaha, ngaich ngam Kūönṙô min nö vënyen ò nö kuvīö: yeūnyö an angū-ö.

9Yē öp invah yeūnyö nö i tarik, ngaich kētu anga-aṅ min nö ip Kūönṙô. 10Ngaich ngëicha min öp kūönṙô yĕn isoh öp tömôlnyi im uk alaha, ngaich isoh inrē öp sanôi kūö e, uhāv inrē ngam tömôlnyi alaha; 11Hötṙeh an nö yeūnyö nö im uk alaha ò, vënyen ò ngaich ngam Kūönṙô nö tökuvīö: öt öpikūö anga-aṅ tö ò; pò ôn ngaich nö tökuvīö. 12Yē ngam yeūnyö nö keuheūtngöre chūök nö im uk alaha, keuheūtngöre ngam uk alaha ò nö yeūnyu tö ngam invah löktö kui ò söl kalröön, nö ngaich nö meūkö tö ngam Kūönṙô; 13Ngaich ngëicha ngam Kūönṙô: yē ngam yeūnyö nö keuheūtngöre nö i alaha ò, vë-nyen ò ngaich anga-aṅ nö kuvīö, öp tö-aṅhav-in tö ngam invah: isoh ngaich angū-ö nö keuheūtngöre chūök: kuvīö an nö ngaich anga-aṅ. 14Ip töng hē ngam alaha nö meūkö nö uhāv nö in ò, ngaich tökuvīö anga-aṅ. 15Ngëichkö öp tö-uhāv alaha öp kūönṙô, vënyen ò ngaich nö tökuvīö: tökuvīö an ngam tö-uhāv alaha: yeūnyö an angū-ö. 16Hēk yē ngam tö uhāv alaha, nö harī-ingre nö isoh, ngaich yih anga-aṅ nö ip Kūönṙô; 17Ngaich ngëichken ò öp Kūönṙô; ngaich meuk ngam invah nö vī-ingre nö isoh, ngaich ngam Kūönṙô nö vënyen ò nö öt kuvīö ngam tö īnu tö ngam invah: öt kuvīö an nö ngaich.

18Yē ngam alaha nö sësu nö im uk alahare, ngaich lööken angū-ö, 19Ngaich i chūök ngam seh öp tö-isoh tö môlnyi hēk töturë, turëṙö insōho, ngaich hameuktu angū-ö nö ip Kūönṙô; 20Ngëicha ngaich ngam Kūönṙô; ngaich yē e nö meūkö nö el öp uk alaha, ngaich öp sanôi e nö vīngöre nö isoh, vënyen ò ngaich ngam Kūönṙô nö tökuvīö: invah yeūnyö an angū-ö, nö tafunlöng nö i kūö ngam seh. 21Yē ngam Kūönṙô pöri nö ngëichken e, ngaich öt maheūku tö sanôi tö isoh nö i kūö e, öt aṙūhöt angū-ö inrē tö ngam uk alaha, öt aṅ pöri,öpngökūö ò ngaich ngam Kūönṙô nö sat sumkam: 22Yē e nö parāti nö im uk alaha, ngaich möl ngam Kūönṙô nö vënyen ò nö kuvīö: invah an angū-ö. 23Yē ngam töturë pöri nö köp nö im chūökre, nö öt parāti ngaich angū-ö nö pitōt ök seh; vënyen ò ngaich ngam Kūönṙô nö ötkuvīö.

24Hēk inrē yē ngam alaha nö ökngö tö kūö tameūyö, ngaich ngam tö ök ngö alaha nö vī-ingre nö turë, turëṙö insōho hēk isoh; 25Ngaich ngëichkö e ngam Kūönṙô, ngaich yē ngam sanôi im töturë nö vī-ingre, nö isoh ngaich meūkö nö aṙūhöt tö ngam uk alaha; yeūnyö an angū-ö tö sīöp nö im anökngö: ngaich vënyen ò ngam Kūönṙô nö tökuvīö: yeūnyö an angū-ö nö invah. 26Yē ngam kūönṙô nö ngëichkö e, ngaich öt maheūku tö tö-isoh sanôi nö im töturë, öt aṙūhöt angū-ö inrē tö ngam uk alaha, nö öt aṅ, ngaich ngam Kūönṙô nö öpngökūö ò nö sat sumkam: 27Ngaich ngëichken ò min ngam Kūönṙô im sinat sumkam: yē e nö parāti nö im uk alaha, ngaich vënyen ò min ngam Kūönṙô nö kuvīö: invah yeūnyö an angū-ö. 28Yē ngam töturë nö köp nö im chūökre, nö öt parāti nö im uk laha, öt aṅ pöri; tinfööṙö öp tö ökngö an angū-ö, ngaich ngam kūönṙô nö vënyen ò nö ötkuvīö: pò e nö pitōt ök anökngö.

29Yē öp tarik kikōnyö hēk kikānö nö invāhav kui hēk i sanôi samā, 30Ngaich ngam Kūönṙô nö ngëichkö ngam invah: ngaich yē e nö meūkö nö aṙūhöt tö uk alaha; ngaich i kūö e öp tötēich tö lafeūna sanôi, vënyen ò ngaich ngam kuönṙô nö tö kuvīö: kiyös an, yeūnyu ngam kui töm sanôi samā inrē. 31Ngaich yē ngam Kūönṙô nö ngëichkö ngam invah kiyös, ngaich meūkö e nö öt aṙūhöt tö ngam uk alaha, öt aṅhavkūö inrē angū-ö tö tösah sanôi, ngaich öpngökūö ò min ngam Kūönṙô ngam tö invah tö kiyös nö sat sumkam: 32Ngaich im sinat sumkam ngam Kūönṙô nö ngëichkö ngam invah; Ngaich yē ngam kiyös nö öt parātī, öt aṅhavkūö inrē tö tötēich, ngaich ngam mineūkö ngam kiyös inrē nö aṙūhöt tö ngam uk alaha; 33Ngaich kuhāki min anga-aṅ, öt kuhāki pöri ngam kiyös, ngaich öp Kūönṙô min nö öpngökūö ò öp tö kiyöösu nö sattöre sumkam rô-òten: 34Ngaich im sinat sumkam ngam Kūönṙô min nö ngëichhkö ngam kiyös: ngaich yē ngam kiyös nö öt parāti nö im uk alaha, öp mineūkö e inrē nö öt aṙūhöt tö ngam uk alaha; ngaich ngam Kūönṙô min nö vënyen ò nö ötkuvīö: söich hilāre min anga-aṅ, ngaich ötkuvīö. 35Yē ngam kiyös pöri nö parāti nö im uk alaha unôichrit inlööklö ò; 36Ngaich ngam Kūönṙô min nö ngëichken ò: ngaich yē ngam kiyös nö parāti nö im uk alaha, ngaich öp Kūönṙô min nö öt chöh öp sanôi tötēich, tökuvīö an anga-aṅ. 37Yē öp mat ò pöri tö ngam kiyös nö köp, ngaich sīöpnyöre tösah keūyö nö in e; tölööken an nö ngaich ngam kiyös, ötkuvīö anga-aṅ: ngaich vënyen ò ngam Kūönṙô min nö ötkuvīö.

38Yē öp tarik kikōnyö hēk kikānö nö tuṙëṙö uk alaha tö tö-isōho tunrëṙö; 39Ngëicha ngaich ngam Kūönṙô: ngaich yē ngam töturë im uk alaha cha nö töpaṙūöya insōho; kiyös an angū-ö, tömôlnyi nö el ngam uk alaha; ötkuvīö an anga-aṅ.

40Yē öp tarik nöng sukngöre keūyö nö i kuire, tö ngānyö kui ap anga-aṅ; ötkuvīö an anga-aṅ. 41Yē öp keūyö ò nö sukngöre nö ṙā-ang ip lā māl kui ò, ngaich anga-aṅ nö ngānyö lā māl kui; ötkuvīö an anga-aṅ. 42Yĕn im töngāny lā māl ò. Öp töturë tö-isoh invah; yeūnyö an angū-ö lamöknyö im nganāny kui ò, hēk lamöknyö im nganānyö lā māl kui ò. 43Ngaich ngëichken ò min ngam Kūönṙô: ngaich yē ngam tömôlnyi invah nö turëṙö insōho nö im töngāny kui ò, hēk im töngāny lā māl kui ò, nö sā mineūkö yeūnyö nö im uk alaha; 44Tarik an anga-aṅ töyeūnyu, tökuvīö an nö ngaich: vënyen ò min ngam Kūönṙô nö tökuvīö: i kui ò ap invah. 45Ngaich öp töyeūnyu öp tö-aṅhav-in töm invah, tikāchi min nup inyut ò, höng kalööla min inrē nup keūyö ò, harungngö öp lā tulöng minuhre inrē anga-aṅ, ngaich ayôṙa ṙô inrē nö ngö, Tökuvīö, tökuvīö. 46I rô-òten minë inhav nö in ò ngatī rô-ôten anga-aṅ nö kuvīö; tökuvīö an anga-aṅ; höng hĕng töṙah an min; iyöng el kahôyö an min tö ngam elyöngö.

Chöngö Im Chehen Alaha Töyeūnyu

47Öp hilā ngam töyeūnyu tarik, yĕn pòrô nö töṙāichhumat, hēk yĕn linen nö hilā; 48Yē e nö tö kanpāt, hēk yĕn hanyoh, nö linen, hēk töṙāichhumat; yē e nö uk, hēk yĕn tövī-i nö aṅ i uk; 49Yē ngam invah nö lingūṅ hēk turë nö i mat ngam hilā; hēk im uk, hēk im kinpātö, hēk im yanòh, hēk i nup töng chehen aṅ i uk; invah yeūnyö an angū-ö; ngaich hòṅ hameuktu min nö ip Kūönṙô; 50Ngaich ngëichkö ngam invah min ngam Kūönṙô, ngaich öpngökūö ò ngam tö-īnu tö ngam invah nö sat sumkam: 51Im sinat sumkam min anga-aṅ nö ngëichkö ngam invah: yē ngam invah nö māichngö nö i mat ngam hilā, yĕn im tö hanyoh, hēk yĕn im tö kanpāt, hēk im uk, nup töng uk töhachūökka kūö; tö-ūn an nö invah yeūnyö; tökuvīö ana. 52Ngaich anga-aṅ min inrē nö föngngö ngam hilā tö aṅhavmat tö ngam invah, yĕn tö hanyoh hēk kanpāk, yĕn i mat töṙāichhumat hēk i mat linen, hēk i nup töng aṅ i uk: pò e nö tö-ūn nö yeūnyö; hòṅ föngi angū-ö nö i kūö tameūyö.

53Yē ngam Kūönṙô min nö ngëicha, ngaich meuk ngam invah, nö öt māichngö nö i mat hilā, nö im tö hanyoh, hēk im kö kanpāt, hēk i nup töng chehen aṅ i uk; 54Ngaich chöngu min ngam Kūönṙô tö cha nö söich nup chehen tö aṅhavmat tö ngam invah, ngaich öpngökūö e anga-aṅ nö sat sumkam nö hēk: 55Ngaich ngëicha min ngam Kūönṙô, unôichrit sinöichngö öp invah: ngaich yē ngam invah nö öt haṙī-ingre elmat, öt parāti inrē tökuvīö ana; föngngö e min më-eṅ i kūö tameūyö: tö-ūn ana, yĕn pòrô ngam nganānyö kui nö el chalòngkui hēk lā māl;

56Yē ngam Kūönṙô nö ngëicha, ngaich meuk ngam invah nö paṙūöyi unôichrit sinöichngö e, ngaich tikaichngö e anga-aṅ nö ip hilā, hēk ip uk, hēk ip töhanyoh, hēk ip tö kanpāt: 57Ngaich yē e nö ṙòngmö meūkö nö i mat öp hilā yĕn ip töhanyoh, hēk ip tökanpāt, hēk i nup töng chehen aṅ i uk, nö lakukköinykūö: föngngö e min më-eṅ nö i kūö tameūyö öp chūök ngam invah. 58Ngaich öp hilā töhanyoh, kanpāt, hēk nup chehen töng aṅ i uk, nup tö söichö tö meh, yĕn chuhngöre öp invah nö ṙā-ang i mat u, ngaich hēk angū-ö nö söichi kuvīö min angū-ö.

59Angū-ö ngih chöngö i invah yeūnyö i mat hilā töṙāichahumat hēk linen yĕn pòrò nö i mat töhanyoh, hēk tö kanpāt, hēk nup töng chehen aṅ i uk, vinë-eny e nö tötkuvīö, hēk vinë-eny e nö tökuvīö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index