Search form

LA-EN LĒVĪ 14

Inlööklö Töyeūnyu

1Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, nö ngö ṙô, 2Ngih ön min chöngö i töyeūnyu ip sakāmö inlööklö ò, kētu an min nö ip Kūönṙô: 3Ngaich kunyī-inyre min öp Kūönṙô, nö ṙā-ang el ngam elyöngö; ngaich ngëicha yĕn meuk ngam invah yeūnyö nö lööken nö im töyeūnyu; 4Ngaich ngam Kūönṙô min nö tölṙô ò ngam töhalööklöng nö kētö tö-aṅ töhet chehechōn nët nòng, sitör inrē chōn, töngāṅv sanôi sīṅp, hisòp inrē: 5Ngaich ngam Kūönṙô min nö tölṙô ṙinatnyö likeun nup chehechōn nö el öp töhĕng tanīönyö i kui öp töhëm mak: 6Ngam tö-aṅ pöri chehechōn, kēḵ an min anga-aṅ, sitör inrē chōn, töngāṅv sanôi sīṅp, hisòp inrē, ngaich kasum tö u min tö ngam tö-aṅ chehechōn nö i mahām ngam chehechōn tö ṙatnyu likeun i kui ngam töhëm mak: 7Sat heuh ti min anga-aṅ nö kicheny kui ò ngam töhalööklöngö nö ṙā-ang im yeūnyö, ngaich vënyen ò min nö öt kuvīö, ngaich kiteūngö ngam tö-aṅ chehechōn nö el kahôyö. 8Ngaich anga-aṅ ngam töhalööklöngö min nö söich hilāre, kuhākngö keūyöre inrē, vōköre tö mak inrē, ngaich ötkuvīö min anga-aṅ: unôichrit e anga-aṅ min nö kuhēthöre nö el ngam elyöngö, höng iyöng el kahôyö tī pöri min tö rūkuire nö sat sumkam. 9Ngaich angū-ö min im sinat sumkam, kuhākngö keūyöre min anga-aṅ nö i kui re tö nup sanôi samā, sanôi rungmatre inrē, keuheūtngöre min nup sanôi ò nö kuhāki: söich nup hilāre min anga-aṅ, ane inrē min anga-aṅ vōk alahare nö el mak, ngaich öt kuvīö min anga-aṅ

10Ngaich im hinëvhöre sakāmö anga-aṅ min nö kēḵ kōiny sīṅp nët nòng töt vāhav alaha, hĕng nòng kan sīṅp töhĕng höiny samyeūheu töt vāhav alaha, ane inrē töfaṙëcha atra lūöi i sinöömö öp töhĕng efā (1. Kilō) nyā-aṅ nö tökētu, kalūöchö tö tavī-i, hĕng insë öp tavī-i. 11Ngaich ngam Kūönṙô ngam mahalööklen ò nö asöklö ngam tarik, ngam töhalööklöngö, tö nup kumṙen ò, nö i kūö ngam Mā Tēv, i kūö inkūp ap rūkui manūlö: 12Ngaich min ngam Kūönṙô nö kēḵ i nup kōiny sīṅp, hĕng nòng, ngaich kēten ò nö tökētu kūö fālen, töp tavī-i inrē tö hĕng insë, ngaich kuvāyö u nö i kūö ngam Mā Tēv nö tökētu tökuvāyö: 13Ngaich ṙatnyö likeun öp kōiny sīṅp min anga-aṅ nö i chūök cha nö ṙatnyö likeun öp tökētu kūö tökööl töföngö inrē tökētu, nö el öp töhet chūök: pôn sā ngam tökētu kūö tökööl nö minchööḵö ngam Kūönṙô, ngatī ngam tökētu kūö fālen: tölngö töhet an angū-ö: 14Ngaich ngam Kūönṙô min nö kēḵ öp mahām ngam tökētu kūö fālen, ngaich ngam Kūönṙô min nö sòhtö e nö i rōi nang ngam töhalööklöng nö lā hāmö, ip inyöng kunröön ò inrē lā hāmö: 15Ngaich ngam Kūönṙô min nö kēḵ ip töhĕng insë tavī-i, ngaich röstö e nö lā hāmö el kintāl eltī ò: 16Ngaich kasum tö lā hāmö kuntīre min ngam Kūönṙô nö el ngam tavī-i ngam lā tavē ò, ngaich kicheny ngam tavī-i tö kuntīre, sat heuh tī nö i kūö ngam Mā Tēv: 17Ngaich öp chööḵ ngam tavī-i eltī ò min nö sòhtu tö ngam Kūönṙô lā hāmö rōl nang ò ngam tahalööklöngö, ip inyöng kuntī ò inrē lā hāmö, ip inyöng kunröön ò inrē lā hāmö, i kui mahām öp tökētu inrē kūö fālen: 18Ngaich öp chööḵ ngam tavī-i eltī ngam kūönṙô nö lūöptu nö i kui ò ngam töhalööklöngö: ngaich ngam Kūönṙô min nö vī inlām tökööl ò nö i kūö ngam Mā Tēv. 19Ngaich ngam Kūönṙô mīnö nö kētö tökētu kūö tökööl, ngaich vī inlām tökööl ò ngam tö hòṅ halööklöngö tö kūö kinvīöṙö ò: ngaich unôich anga-aṅ min nö ṙatnyö likeun ngam töföngö tökētu: 20Ngaich ngam Kūönṙô min nö kētö ngam töföngö tökētu el ngam tahāklö, ngam nyā-aṅ inrē tökētu: ngaich ngam kūönṙô min nö vī inlām tökööl ò, ngaich öt kuvīö min anga-aṅ.

21Ngaich yĕn yāich anga-aṅ nö ötkô nö ngatī ṙôken kahëḵ, ngaich hĕng nòng kahëḵ min anga-aṅ tö kōiny sīṅp tökētu kūö fālen nö tökuvāyö, nö vani inlām tökööl ò, öp töfaṙëcha atra inrē hĕng i tö söm öp töhĕng efā (1. Kilō) kalūöchö tö tavī-i nö nyā-aṅ tökētu, tavī-i inrē hĕng insë; 22Nët nòng inrē nyö-öṅ hēk kô-òren inrē nët nòng pumpa, sā öp kanô-òṅ ò nö kēḵ; ngaich hĕng nòng min tökētu kūö tökööl, ngaich ngam tahëng töföngö tökētu. 23Im hinëvhöre sakāmö anga-aṅ nö kētö u nö ip Kūönṙô nö inlööklö ò, nö löökūö inkūp öp rūkui manūlö, nö i kūö ngam Mā Tēv. 24Ngaich ngam Kūönṙô min nö kēḵ ngam kōiny sīṅp öp kūö fālen tökētu, hĕng insë inrē öp tavī-i, kuvāyö min angū-ö töp Kūönṙô, nö tökuvāyö tökētu nö i kūö ngam Mā Tēv. 25Ṙatnyö likeun ngam kōiny sīṅp min anga-aṅ ngam tökētu kūö fālen, ngaich ngam Kūönṙô min nö kēḵ mahām ngam tökētu kūö fālen, ngaich sòhtö e nö i rōi lā hāmö nang ò ngam töhalööklöngö, ip inyöng kuntī ò lā hāmö inrē, ip inyöng kunröön ò inrē lā hāmö: 26Ngaich inrē min ngam Kūönṙô nö ṙöstö ngam tavī-i nö el öp lā tavē kintāl eltī ò: 27Ngaich ngam Kūönṙô min inrē nö aṅtī tö lā hāmö kuntīre nö kichenytö ngam tavī-i ngam eltī ò lā tavē, sat heuh tī nö i kūö ngam Mā Tēv: 28Ngaich ngam Kūönṙô min inrē nö sòhtö ngam tavī-i ngam eltī ò nö i rōi öp lā hāmö nang ò ngam töhalööklöngö, ip inyöng kuntī ò inrē lā hāmö, ip inyöng kunröön ò inrē lā hāmö ip chūökmahām ngam tökētu kūö fālen: 29Ngaich öp chööḵ ngam tavī-i öp eltī ngam Kūönṙô min nö lūöptu tö ò nö i kui ngam töhalööklöngö, nö vanī inlām tökööl ò nö i kūö ngam Mā Tēv. 30Ngaich anga-aṅ min nö kētö nyö-öṅ hĕng nòng, hēk kô-òren i nup kūön pumpa, ip töng kanô-òṅ ò nö kēḵ: 31Sā öp töng kanô-òṅ ò nö kēḵ, hĕng nòng tökētu kūö tökööl, ngaich öp tahëng töföngö tökētu, hol tö öp nyā-aṅ tökētu: ngaich ngam kūönṙô min nö vī tö öp nyā-aṅ tökētu: ngaich ngam Kūönṙô min nö vī inlām tökööl ò nö i kūö ngam Mā Tēv ngam töhalööklöngö. 32Angū-ö ön ngih chöngö in ò öp tö invāhavö tö yeūnyö, öp tötkô nö kēk nup tö ha-eh tī inlööklö ò.

Töyeūnyu Aṅ Patī

33Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös Āròn inrē, nö ngö ṙô, 34Yē yīö min yih ip panam Kanā-an öp kahëtö Chu nö amin yīö, ngaich invāhav tī Chu-ö tö yeūnyö el töhĕng patī ip panam amin yīö; 35Ngaich anga-aṅ öp töpatī-ivö min nö yih nö vë-eny nang öp Kūönṙô, töp invah nö el öp patī tö lōn ò: 36Ngaich ngam Kūönṙô min nö tölṙô cha nö ahetngö aṅ ngam patī, urēhĕkūö ngam Kūönṙô nö kuhēthötre nö ngëichkö ngam invah, hòṅ yip aṅ ngam patī nö öt ṙòkngöre nö vī-iyṙen nö kuvīö: ngaich unôich ngam Kūönṙô min nö kuhēthötre nö ngëichkö ngam patī: 37Ngaich ngëichkö ngam invah min anga-aṅ, ngaich yē ngam invah nö meūkö nö i patī nö kuheôlhötre, lingūṅ, hēk turë, ngaich öp mineūkö e nö lā taṙeūḵ hö-ö tö kaha ngam patī; 38Ngaich min ngam Kūönṙô nö kunyī-inyre nö ṙā-ang el ngam patī nö i kūö inkūp ngam patī ngaich öpngökūö ngam patī nö sat sumkam: 39Im sinātö sakāmö ngam Kūönṙô nö yih nö hēk ngaich ngëicha min: ngaich yĕn meuk ngam invah nö parāti nö i kaha ngam patī.

40Ngaich ngam Kūönṙô min nö tölṙô cha nö kēnyö nup ihong nup chūök ngam invah, ngaich kavalngö u nö i chūök tökuvīö lā el kahôyö töm panam: 41Ngaich anga-aṅ min nö hōten e nö tireūtlö ël e nö vinngö, ngaich acha-a minnö hōngngö nup lanit tireūtlö cha nö el kahôyö ngam el panam ip chūök tökuvīö: 42Ngaich kēḵ tahëng cha-a min ihong, ngaich ṙāḵtö u nö i chūök nup ihong umuh; kēḵ tahëng lanit min anga-aṅ ngaich hapan ngam patī.

43Ngaich yē ngam invah nö hēk nö yih, ngaich larukköiny nö el ngam patī, unôichrit ò nö kēḵnyö nuk ihong, unôichrit e inrē nö hapānö; 44Ngaich yih min ngam Kūönṙô nö ngëicha; ngaich yĕn meuk ngam invah nö parāti nö el ngam patī; tö-ūn an nö yeūnyö el ngam patī: kuvīö an nö ngaich. 45Ngaich anga-aṅ min nö tirōlngö ngam patī, tö nup ihong e, tö nup chōn e, ṙòkhöre nup lanit inpan ngam patī; ngaich anga-aṅ min nö keunngö u nö i chūök tökuvīö lā el kahôyö ngam panam. 46Hēk inrē anga-aṅ öp kumhēthötre nö el ngam patī, isahā e nö öphakkūö, kuvīö min anga-aṅ söl harap. 47Anga-aṅ öp muhulalhaka nö el ngam patī söich hilāre min; anga-aṅ inrē öp nyamā nö el ngam patī söich hilāre min.

48Ngaich yē öp Kūönṙô min nö kuhēthötre, ngëicha ngaich, ngaich meuk ngam invah nö öt parāti nö el ngam patī, unôichrit ngam patī nö hapānö; ngaich ngam Kūönṙô min nö vë-eny ngam patī nö löök, pò ngam invah nö lööken. 49I inlööklö ngam patī anga-aṅ nö kēḵ chehechōn nët nòng, chōn sitör, töngāṅv sanôī sīṅp, hisòp inrē: 50Ṙatnyö likeun chehechōn anga-aṅ hĕng nòng nö el tanīöyö i kui öp töhëm mak: 51Ngaich kēḵ chōn sitör min anga-aṅ, hisòp inrē, töngāṅv sanôī sīṅp inrē, tö ngam tö-aṅ chehechōn, ngaich sumtö u nö i mahām chehechōn töṙatnyu likeun, el ngam töhëm mak inrē, ngaich sat heuh tī nö kicheny ngam patī: 52Ngaich halööklö ngam patī min anga-aṅ aṅtī tö mahām ngam chehechōn, tö ngam töhëm mak, tö ngam tö-aṅ chehechōn, tö ngam chōn sitör, tö ngam hisòp, tö ngam töngāṅv sanôi sīṅp: 53Ngaich pöri min anga-aṅ nö kiteūngö ngam tö-aṅ chehechōn nö ṙā-ang el panam nö el kahôyö: ngatī tī anga-aṅ nö vī inlām tökööl ngam patī: ngaich löök min angū-ö.

54Angū-ö ön ngih chöngö i nup tökeuheūttöre mihëṅṙö invah yeūnyö, kiyös inrē; 55Yeūnyö hilā inrē, patī inrē, 56Tö môlnyi inrē, kiyös, tö turë inrē: 57Inköphöti tö hē e nö kuvīö, tö hē e inrē nö löök: angū-ö ön ngih chöngö i yeūnyö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index