Search form

LA-EN LĒVĪ 15

Hanūchö Im Tö Meutnyi Aṅ Alaha

1Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös Āròn inrē ngö ṙô, 2Vë-ekūö yip kūön Israĕl, ngö ṙô tö cha, Yĕn tarīku tö meutnyi aṅ alaha, kūö e ngaich anga-aṅ nö kuvīö. 3Ngih ön min kinvīöṙö ò nö ip tömeutnyi aṅ alahare: yē öp alaha ò nö hëmhu töp aṅ alaha ò, hēk yē öp alaha ò nö sökngöre tī töp aṅ alaha ò kinvīöṙö ò an angū-ö. 4Nup chaman chūök ngam tömeutnyi aṅ alaha nö hulalhaka kuvīö min anū-ö nup töng ūichka kui tö ò, kuvīö min anū-ö. 5Öp töng lamūölkö öp chamam ò, söich hilāre min anga-aṅ, vōköre inrē nö el mak, ngaich kuvīö söl harap. 6Anga-aṅ öp amūichkö el chūök ò ngam tömeutnyi aṅ alaha, söich hilāre min anga-aṅ vōköre inrē nö el mak, ngaich kuvīö söl harap. 7Anga-aṅ öp lamūölkö alaha ò ngam tömeutnyi aṅ alaha, söich hilā re min anga-aṅ, vōköre inrē nö el mak, ngaich kuvīö söl harap. 8Yē ngam tömeutnyi aṅ alaha nö kösngö alaha ò ngam tötkuvīö; ngaich söich hilāre anga-aṅ, vōk inrē nö el mak, ngaich kuvīö söl harap. 9Nup nām uk kōra töūichka kui tö ngam tömeutnyi aṅ alaha, kuvīö min anū-ö. 10Öp töng lamūölkö töng chehen nup el katòh ò, kuvīö min söl harap: öp tamyuk nup chehen, söch hilāre min anga-aṅ, vōk inrē nö el mak ngaich kuvīö söl harap, 11Öp töng lamūölkö ngam tömeutnyi aṅ alaha, nöng söichngö tīre nö i mak, söich hilāre min anga-aṅ, vōköre inrē nö el mak, ngaich kuvīö söl harap. 12Öp tanīöyö, tölūölka tö ngam tömeutnyi aṅ alaha, likūki min: ane inrē nup tökachāvu söichö min nö el mak.

13Ngaich hē ngam tömeutnyi aṅ alaha nö ngaich nö öt kuvīö, ngaich anga-aṅ min nö kaheuk tösat sakāmö nö ahetlöre, söich hilāre inrē; vōk alahare inrē nö el töhëm mak, ngaich möl nö het. 14Im hinëvhöre sakāmö nët nòng kahëḵ anga-aṅ min tö nyö-öṅ, hēk inrē nët kūön pumpa, ngaich yihtöre nö i kūö ngam Mā Tēv, i kūö inkūp ngam rūkui manūlö, ngaich kēten u nö ip Kūönṙô: 15Ngaich ngam Kūönṙô min nö kētö u, hĕng nòng tökētu kūö tökööl, ngaich ngam tahëng töföngö nö tökētu; ngaich ngam Kūönṙô min nö vī inlām tökööl ò i kūö ngam Mā Tēv tö kūö ök lamöknyö in ò.

16Yē öp tarik nö föthöre, ngaich anga-aṅ min nö vōköre tö mak nö keuheūtngö alahare, ngaich kuvīö söl harap. 17Ṙòkhöre nup hilā, tö nup uk alaha inrē, tömāichngö tö ngam tösuknyöre söichö min nö el mak, ngaich kuvīö söl harap. 18Öp kikānö inrē tölökö alaha töp kikōnyö nö i inkūöntö nyīö, kö vōkö nyöre min cha-a nö el mak, ngaich kuvīö söl harap.

19Yē öp kikānö nö kunyahen, ngaich öp kunnyahen ò nö i alaha ò nö mahām, ngaich anga-aṅ min nö sat sumkam nö im öt hanëtöre: ngaich öp töng lamūölken ò kuvīö min söl harap. 20Ṙòkhöre nup töṙōltu kui tö ò im saha öt hanëtö ò: ṙòkhöre inrē nup tö-ūichka kui tö ò, kuvīö min. 21Öp töng lamūölkö öp chamam ò söich hilāre min, ngaich vōköre nö el mak, ngaich kuvīö söl harap. 22Öp töng lamūölkö chehen tö-ūchka kui tö ò söich hilāre min, vōköre nö el mak, ngaich kuvīö söl harap. 23Yĕn el chamam, hēk inrē i kui nup chūök ò nö ūichhaka, hē ò nö lūölkö e, kuvīö min anga-aṅ söl harap. 24Yē öp tarik nö hulalhaka nö in ò, ngaich īnu anga-aṅ tö ngam öt hanëtö ò, ngaich anga-aṅ min nö kuvīö sat sumkam; ane inrē nup chamam töṙōlka ël tö ò kuvīö min.

25Yē öp kikānö nö ṙōl sumkam nö kunyahen nö öt ip hē öt hanëtö ò, hēk inrē yē ò nö kunyahen nö saṙaklöngkūö sakāmö töp hē öt hanëtö ò, ngaich ṙòkhöre nup sakāmö ò nö kunyahen nö kinvīöṙö ò ngaich anga-aṅ min nöng sāre i nup sakāmö öt hanëtö ò: kuvīö min anga-aṅ. 26Ṙòkhöre nup chamam töṙōlka ël tö ò i rô-òten ò nö kunyahen nö chamam ò min im öt hanëtö ò: ṙòkhöre inrē nup töng ūichka kui tö ò nö kunvīöṙö ò: ṙòkhöre inrē nup töng ūichka kui tö ò nö kuvīö min, sā kinvīöṙö ngam öt hanëtö ò. 27Öp töng lamūölkö u kuvīö min, ngaich söich hilāre min anga-aṅ, vōköre inrē tö mak, ngaich kuvīö söl harap. 28Yē ò pöri nö ngaich nö öt kuvīö tö ngam kunnyahṙen re, ngaich anga-aṅ min nö kaheuk tösat sakāmö nö ahetlöre, ngaich unôichrit e anga-aṅ min nö öt kuvīö. 29Im hinëvhöre sakāmö anga-aṅ nö kēḵ nyö-öṅ nët nòng, hēk inrē nët nòng kūön pumpa, ngaich kēten u nö ip Kūönṙô, nö i kūö inkūp ngam rūkui manūlö. 30Ngaich ngam kūönṙô min nö kētö u, hĕng nòng tökētu kūö tökööl, ngaich ngam tahëng töföngö nö tökētu; ngaich ngam kūönṙô min nö vī inlām tökööl ò i kūö ngam Mā Tēv tö kūö ök kunnyahen ò ök kinvīöṙö ò.

31Ngatī yin pöchö haköhngen yip kūön Israĕl tö ngam kinvīöṙö cha; hòṅ cha nö öt kapah nö im kinvīöṙö re, yē cha nö kumvīöngö ngam rūkui manūlö chu ngam el ṙôngö cha.

32Angū-ö ön ngih chöngö ò ngam tö löknyu aṅ in, ane inrē ngam töföthöre, lökngen ò nö kuvīö tö kūö e; 33Anga-aṅ inrē ngam tövāhav tö öt hanëtöre, anga-aṅ inrē ngam tölöknyu aṅ in, kikōnyö, kikānö inrē, anga-aṅ inrē öp muhulalhaka nö im kikānö ngam tö kuvīö

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index