Search form

LA-EN LĒVĪ 16

Sakāmö Inlööklö (Inlāmtö)

1Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, unôichrit kinpāha nak tönët tak kūön Āròn, hē cha nö ṙūötöre nö i kūö ngam Mā Tēv, ngaich kapah; 2Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Vë-ekūö öp kahëm re man Āròn, hòṅ ò nö öt yih nöng örheūheu nö el ngam töhet chūök nö lā ël ngam ranangkūö i kūö ngam anūichö miṙēlōn, ngam i kūö ngam kasòng chöngö; hòṅ ò nö öt kapah: tön meūkö chin min el taṙul i kui ngam anūichö miṙēlōn. 3Kumtö në öp min Āròn nö kuhēthötre el ngam töhet chūök: hĕng nòng kōiny kūön nuā tökētu kūö tökööl, hĕng nòng kūön sīṅp töföngö tökētu. 4Hayutlöre min anga-aṅ töp töhet inyut öp linen, töp linen inrē töngënö kalröön pachūma hayutlöng min nö i alaha ò, nyëkö ṙat min anga-aṅ tö linen nyanëkṙat, hanyöötlöre inrē anga-aṅ töp linen sapīöv: töhet nun anū-ö nö hilā; hòṅ vōk alahare min anga-aṅ nö el mak ngaich hayutlöre tö u. 5Ngaich anga-aṅ min nö nët nòng kahëḵ tö kōiny pököre in yip tömaṙôngö kūön Israĕl tökētu kūö tökööl, hĕng nòng inrē kūön sīṅp töföngö tökētu.

6Ngaich min ang Āròn nö kētö öp kōiny nuā tökētu kūö tökööl, nö kūö tökööl ò, ngaich vī inlām tököölre, tö yip aṅ patī ò inrē. 7Ngaich anga-aṅ min nö kēḵ nup tönët nòng pököre, ngaich asöklö u nö i kūö ngam Mā Tēv i kūö inkūp ngam rūkui manūlö. 8Ngaich min ang Āròn nö kalah taneūngen nup tönët nòng pököre; hĕng nòng lamöö im Mā Tēv, ngaich ngam tahëng nö Asāsĕl. 9Ngaich min ang Āròn nö këtö öp pököre öp lamöö i ngam Mā Tēv, ngaich kēten ò nö tökētu kūö tökööl. 10Ngam pököre pöri lamöö ip Asāsĕl, asöklöng min nö aṅ nö i kūö ngam Mā Tēv, nö inlām tökööl ò nö ṙā-ayö nö marôvat nö el inchōn nö Asāsĕl.

11Ngaich Āròn min nö kētö kōiny nuā öp tökētu kūö tökööl, öp lamöö in ò, ngaich vī inlām tököölre min anga-aṅ, tö yip aṅ patī ò, ngaich ṙatnyö likeun ngam kōiny nuā tökētu kūö tökööl ngam lamöö in ò: 12Ngaich anga-aṅ min nö kēḵ chūök finöngö lōpān öp tö tööḵlö tö ta-ök tameūyö nö ṙā-ang im tahāklö i kūö ngam Mā Tēv, tööḵlö eltī nga-aṅ tö lōpān tösōngö nö pahīöya, ngaich kēhöt e nö lā ël öp ranangkūö: 13Ngaich chaplö lōpān min anga-aṅ nö i kūö ngam tameūyö i kūö ngam Mā Tēv, hòṅ ngam taṙul kūö ngam lōpān nö kahultö kui ngam anūichö miṙēlōn ngam mī-i kui ngam minkahngö kanô-en, hòṅ ò nö öt kapah: 14Ngaich anga-aṅ min nö kēḵ mahām ngam kōiny nuā, kichenytö e ngaich tö kuntī re i kui ngam anūichö miṙēlōn lā chuhöt; kichenytö ngam mahām min inrē anga-aṅ nö aṅtī tö kuntī re nö sat heuh tī nö i kūö ngam anūichö miṙēlōn.

15Ngaich anga-aṅ min nö ṙatnyö likeun öp pököre tökētu kūö tökööl, öp kūö tökööl yip tarik, ngaich kēhöt öp mahām ò nö lā ël öp ranangkūö, ngaich sā tīre anga-aṅ tök mahām ök kōiny nuā ngati tī anga-aṅ tök mahām ò, kichenyö e nö i kui ök anūichö miṙēlōn, i kūö ngam anūichö miṙēlōn inrē: 16Ngaich anga-aṅ min nö vī inlām tökööl ngam töhet chūökö, pò yip kūön Israĕl nö öthet, kūö nup tanôichngen cha inrē, ṙòkhöre nup tökööl cha: ngati tī min anga-aṅ inrē nö ip rūkui manūlö, öp mī-in cha ellōn ngam öt hanëtö cha. 17Öt tarīkuvö min el ngam rūkui manūlö yē ò nö kuhēthötre nö vī inlām tökööl el ngam töhet chūökö, hanöng saha ò nö kunyi-inyre, nö keuheūten inrē nö vī inlām tököölre inlām tökööl yip aṅ patī ò inrē yip tömaṙôngö inrē aṅ Israĕl. 18Kunyī-inyre min anga-aṅ nö ip tahāklö öp i kūö ngam Mā Tēv, ngaich vī inlām tökööl e; ngaich kēḵ öp mahām ngam kōiny nuā, mahām ngam pököre inrē, ngaich lūöptö e nö i kui nup sinrōl ngam tahāklö nö havintukūö. 19Ngaich anga-aṅ min nö kicheny ngam mahām nö i kui aṅtī tö kuntīre nö ahetlö e, ngaich ahetlö e nö ṙā-ang im öt hanëtö yip kūön Israĕl.

Tö Haṙeūliyö Pököre (Asāsĕl)

20Ngaich yē ò nö keuheūten nö halām tökööl ngam töhet chūökö, tö ngam rūkui manūlö, tö ngam tahāklö, ngaich kētö öp tö-aṅ pököre min anga-aṅ. 21Ngaich Āròn min nö ṙātö eltī re nö i kui ngam tö-aṅ pököre, ngaich halööknyôre tö tökööl yip kūön Israĕl, nup tanôichngen cha, ṙòkhöre nup tökööl cha inrē; ngaich anga-aṅ min nö ṙāḵtö u nö i kui öp pököre, ngaich tīnngen ò min anga-aṅ nö eltī öp töhĕng tak tarik öp hamööngöre nö chuh el nyaṅlnyi. 22Ngaich ngam pököre min nö keunngö tökööl cha nö ip töt aṅhavkūö panam: ngaich anga-aṅ min nö haṙeulngö ngam pököre nö el tönyaṅlnyi.

23Ngaich kuhēthötre min Āròn nö el rūkui manūlö; ngaich luhngö nup linen inyut, nup hayutlö ò nö in ò hē ò nö kuhēthötre nö el ngam töhet chūökö, ngaich ṙāḵngö u nö umuh; 24Vōk alaha re min anga-aṅ tö mak nö el ngam töhet chūök hayutlöre ngaich tö nup inyutre, ngaich kunyī-inyre, ngaich kētö töföngö tökētu tö ò, töföngö tökētu inrē kūö yip tarik, ngaich vī inlām tököölre anga-aṅ inlām tökööl yip tarik inrē. 25Ngaich föngö min nö el ngam tahāklö öp tösangöö ngam tökētu kūö tökööl. 26Ngaich anga-aṅ öp mahaṙeulngö ök pököre Asāsĕl min nö söich hilāre, ane inrē vōklö alahare tö mak, ngaich möl min anga-aṅ nö kuhēthötre nö im elyöngö. 27Ngaich öp kōiny nuā tökētu kūö tökööl, öp pököre inrē tökētu kūö tökööl, nuk tökēhötvö mahām nö el ngam töhet chūökö nö vanī inlām tökööl, keunnyu min nö lā uk ngam elyöngö; ngaich cha-a min nö föngngö nup uk u, alaha u, sôḵ u inrē. 28Ngaich anga-aṅ öp famöngngö u söich hilāre min, vōk alahare inrē tö mak, ngaich möl min nö kuhēthötre nö el ngam elyöngö.

Kinëken ngam Sakāmö Inlāmhöti

29Ngaich angū-ö min nö in yīö nö chöngö nö örheūheu: im sinātö chingënt, im sinöömö sakāmö ngam chingënt, ahik min yī-ö, öt la-evṙen tö yô-òv; tökayôḵnyu nö i patī, hēk aṅ tahëng inrē yip mī-iyöng nö rahëichtaṙen nö in yīö: 30Pòn i ngih sakāmö min vinītö inlām tökööl yīö, nö inhetlö yīö; ṙā-ang i nup tökööl yīö öi i kūö ngam Mā Tēv. 31Anôilö an töchēv haneūheu yīö, ngaich ahik yī-ö min; chöngö an tö-örheūheu. 32Öp Kūönṙô, öp töhachāmö kui öp tö-ahetlöngö min inrē nö Kūönṙô nö ṙënngen yöngre, vī inlām tökööl min, ngaich hayutlöre tö linen inyut nup töhet inyut: 33Ngaich anga-aṅ min nö vī inlām tökööl ngam töhet chūök, vī inlām tökööl ngam rūkui manūlö tö ngam tahāklö inrē; vī inlām tökööl yip Kūönṙô min anga-aṅ tö yip tarik inrē el ngam rūkui manūlö. 34Ngaich angū-ö min ngih chöngö nö in yīö nö tötchanūhuvṙen, öi vī inlām tökööl yip kūön Israĕl hĕng heuh i töhĕng samyeūheu kūö nup tökööl cha. Ngaich ngatī Môsös i tinöölô ò tö ngam Mā Tēv.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index