Search form

LA-EN LĒVĪ 17

Töhet Nö Mahām

1Ngaich ngam Mā Tēv nö ngö ṙô, nö vë-ekūö Môsös, 2Vë-ekūö Āròn, tö yip kikōnyö kūön ò inrē, ṙòkhöre yip kūön Israĕl inrē, ngö ṙô tö cha; Angū-ö ön ngih hachöngten ngam Mā Tēv, nö ngö ṙô, 3Öp töng tarik aṅ patī Israĕl ṙamatnyö likeun kōiny nuā, kōiny sīṅp, pököre, nö im elyöngö, hēk öp ṙamatnyö likeun ò nö lā uk ngam elyöngö, 4Nö öt kēten ò nö i kūö inkūp ngam rūkui manūlö, nö tökētu sā inlāmö nö im Tēv i kūö rūkui manūlö ngam Mā Tēv: fukhu kui min anga-aṅ tarik tö mahām: kumtaknyö mahām an anga-aṅ; ngaich anga-aṅ min tarik nö rökiṙen nö ṙā-ang i yip tarik ò: 5Pòn hōtu yip kūön Israĕl nö kētö nup tökētu tö cha, nup tökētu tö cha nö elngāṙö, hòṅ cha nö kētö u nö im Mā Tēv, i kūö inkūp ngam rūkui manūlö, nö ip Kūönṙô, ngaich kētö u nö tökētu kūö inlāmö nö im Mā Tēv. 6Ngaich min ngam Kūönṙô nö kicheny ngam mahām el ngam tahāklö ngam Mā Tēv i kūö inkūp ngam rūkui manūlö, ngaich föng ngam tösangöö nö tötahūsa nö im Mā Tēv. 7Hö-ö cha-a min nö ngöhören nö kētö nup tökētu nö i kōiny pököre, öp tahömken cha nö asēha. Angū-ö ön min ngih chöngö tö-örheūheu nö in cha i tumkölchap cha.

8Ngö ṙô pömchö tö cha, Öp töng tarik aṅ patī Israĕl, hēk öp aṅ tahëng tö rahëichtaṙen nö iyöng in cha, öp kamëtö töföngö tökētu, 9Ngaich öt kēten ò nö i kūö inkūp ap rūkui manūlö, nö tökētu nö i ngam Mā Tēv; anga-aṅ tarik min inrē törökiṙen nö ṙā-ang i yip tarik ò.

10Öp töng tarik inrē aṅ patī Israĕl, hēk yip aṅ tahëng tö rahëichtaṙen nö iyöng nö in cha, öp kamāḵ töng mahām; ngaich Chū-ö min lā-al öp kamāḵ mahām, ngaich rökngen ò min nö ṙā-ang i yip tarik ò. 11Pò ngam nômö ngam alaha nö im mahām: ngaich kētö e Chu-ö in yīö el ngam tahāklö nö vī inlām tökööl nômö yīö; pòn ngam mahām nö vī inlām tökööl nö kūö e nö nômö. 12Lökten Chin ngö ṙô tö yip Kūön Israĕl, öt tarīku tö yīö min kamāḵ mahām, ötrēhĕn min öp aṅ tahëng tö rahëichtaṙen nö iyöng nö in yīö, nö kāḵ mahām. 13Öp töng tarik aṅ i yip kūön Israĕl, hēk aṅ i yip aṅ tahëng törahëchtaṙen nö iyöng in cha, öp tö pô-òv tö töṙeūla hēk tösaneôku nö hacheūḵ, tö öp tökāḵa; ṙöhngö öp mahām ò anga-aṅ, ngaich ulngö kui e tö tumlat.

14Pòn sā ngam nômö taṙòkhöre alaha, hĕng ngam mahām nö im nômö: lökten Chin ngö ṙô tö yip kūön Israĕl, uh yin kāḵ mahām nup töng siti alaha: tön nômö nup alaha an ngam mahām: öp kamāḵa e min rökiṙen anga-aṅ. 15Öp tarik kamāḵ öp töng kahngenre nö kapah hēk öp töteūchö tö töṙeūla, yĕn tö fötnyu nö i patī hēk yĕn aṅ tahëng, söich hilāre min anga-aṅ, vōköre inrē nö el mak, ngaich kuvīö söl harap: ngaich möl anga-aṅ min nö öt kuvīö. 16Yē ò pöri nö öt söichö u ötrēhĕn nö vōk alahare, ngaich anga-aṅ min nö keun tököölre.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index