Search form

LA-EN LĒVĪ 18

Un Hameuknyö Linchôiyöre

1Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, nö ngö ṙô, 2Vë-ekūö yip kūön Israĕl, ngö ṙô tö cha, Chū-ö Chin Tēv, Mā Tēv meh. 3Uh yin sā la-en aṅ panam Aikup, i chūök yīö misī iyöng; ane inrē ui tömken la-en aṅ panam Kanā-an, ip chūök yīö kētu tö Chu: uh yī-ö rēhĕn lök i nup chöngö cha. 4Ngam-aṅ in Chu inkaha fālen lahök yīö min, minë chöngö Chu inrē haköp yīö, öi lök in u; Chū-ö Chin Tēv, Mā Tēv meh. 5Lökten yin haköp në chöngö Chu, në aṅ in Chu inkaha fālen inrē; në tökēkaṙen tö tarik, aṅ min anga-aṅ nö in u: Chū-ö Chin Mā Tēv.

6Öt hĕngtak tö yīö min samöötöre nö i mak alahare, nö hameuktö linchôyö: Chū-ö Chin Mā Tēv. 7Uh man hameuknyö ngam yöngre kikōnyö nö lichôi, ngam yöng meh inrē kikānö: yöng meh an anga-aṅ nö kikānö, un hameuktu ngam linchôyö ò. 8Un hameuktu tö meh ngam linchôyö ngam pīhö öp yöng meh kikōnyö, linchôyö ngam yöng meh an angū-ö kikōnyö. 9Ngam linchôyö öp kikānö kūön öp yöng meh kikōnyö, hēk öp kikānö kūön öp yöng meh kikānö, töfötnyu nö i patī, hēk töfötnyu nö marôvat; uh më-eṅ hameuknyö linchôyö cha. 10Ngam linchôyö öp kikānö kūön meh kikōnyö, hēk öp kikānö kūön meh kikānö, uh më-eṅ hameuktö linchôyö cha: tön linchôyö meh an ngam linchôyö cha 11Ngam linchôyö öp kikānö kūön öp pīhö öp yöng meh kikōnyö, öp lamöknyö im kikōnyö yöng meh, kanānö meh an anga-aṅ, uh më-eṅ hameuknyö linchôyö ò. 12Uh man hameuknyö linchôyö öp kanānö öp yöng meh kikōnyö: hanöng löknyi ngam kikōnyö meh an anga-aṅ nö kikānö. 13Uh man hameuknyö linchôyö öp kanānö ngam yöng meh kikānö: tön hanöng löknyö ngam kikānö yöng meh an anga-aṅ nö kikānö. 14Uh man hameuknyö linchôyö ap kikōnyö kahëm öp yöng meh kikōnyö, um söötöre ip pīhö ò: kan yöng meh apa. 15Uh man hameuknyölinchôyö ap kan kūön meh: pīhö ap kūön meh ap kikōnyö; uh man hameuknyö linchôyö ò. 16Uh man hameuknyö linchôyö öp pīhö öp kahëm meh kikōnyö: linchôyö ap kahëm meh an angū-ö. 17Uh man hameuknyö linchôyö öp kikānö töp kikānö kūön ò inrē; um kēḵ öp kikānö kūön öp kūön ò kikōnyö, hēk öp kikānö kūön öp kūön ò kikānö nö hameuknyu linchôyö: tö röhta nan cha-a nö mak alaha kikānö: tötlöök an angū-ö. 18Uh man kētö öp kikānö nö ip kanānöre, nö lā-alre nö hameuknyu linchôyö, nö hol ngam tahëng, yĕn ṙòngmö aṅ anga-aṅ

19Uh man söötöre ip kikānö öm hameuknyö linchôyö ò, nö öl nö het töp kunnyahṙenre. 20Uh man ṙōlhaka i lōn ngam alaha i pīhö ngam holre, öm hachōichngöre in ò. 21Uh man kētö kūön re nö in Mōlek nö lök i kūö tameūyö, um rēhĕn hachōichngö minë-eny ngam Tēv meh: Chū-ö Chin Mā Tēv. 22Uh man ṙōlngöre i kikōnyö öm sāre i kikānö: sinòkkūö an angū-ö. 23Uh man ṙōlngöre i töng töṙeūla öm hachōichngöre in e: un rēhĕn kikānö nö sökhak nö i kūö töṙeūla, nö hòṅ ṙōlngöre; kinlūöchöre an angū-ö.

24Um hachōichngöre in në nö ṙòkhöre: tön in u yip pumnāmö tarik nö hachōichngöre yik tökavāli tö Chu nö ṙā-ang i kūö yīö: 25Chōich ngaich ngam panam: lökten Chin chöhkö tökööl i kūö e, ngaich ngam panam nö kuvavlö yip aṅkūö re. 26Lökten haköp në chöngö Chu në inkaha fālen aṅ in Chu inrē, ui kēken në sin-òkkūö; un rēhĕn yip töt fötnyu nö i patī, un rēhĕn yip aṅ tahëng törahëichtaṙen nö in yīö. 27(Pò në sin-òkkūö nö la-en yik tarik aṅ ngam panam yik mu-urĕh tö yīö, ngaich chōich ngam panam;) 28Hòṅ ngam panam nö öt kuvavlen yīö inrē, yī-ö inrē yē yīö hachōichngö e, sā e nö kuvavlö yik pumnāmö tarik yik mu-urĕh tö yīö. 29Öp tö la-evṙen min tö në sin-òkkūö, yip tarik inrē tö la-evṙen tö u min rökiṙen min nö ṙā-ang i yip tarikre. 30Lökten yin haköp në chöngö Chu, öi ui la-evṙen tö në sin-òkkūö kui panam, tökēkaṙen nö urĕh tö yīö, hòṅ yīö öt hachōichngöre in u: Chū-ö Chin Tēv Mā Tēv yīö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index