Search form

LA-EN LĒVĪ 2

Nya-aṅkūö Tökētu

1Yĕn hĕng tak öp kamëtö nyā-aṅ tökētu nö i ngam Mā Tēv, öp kahëtö ò min nö hòṅ töfaṙëcha atra; ṙöslö tavī-ī e anga-aṅ min, ngaich chaplö lōpān nö in e: 2Ngaich kētö e anga-aṅ nö in yip Kūönṙô yip kikōnyö kūön Āròn: ngaich anga-aṅ min nö kēḵ nö in e hĕng mi-eltī-i töfaṙëcha atra, töp tavī-i inrē nö holtö nup lōpān; ngaich föngö angū-ö min töp Kūönṙô nö ël ngam tahāklö nö inköpkölōn, tökētu i kūö tameūyö, nö löö im Mā Tēv nö tötahūsa: 3Ngaich öp chööḵṙen ngam nyā-aṅ tökētu min nö lumnööṙö Āròn tö yip kikōnyö kūön ò inrē: tölngö töhet an angū-ö i nup tökētu nö in Mā Tēv nö lökten i kūö tameūyö.

4Yē meh kētö nyā-aṅkūö nötökētu nup tökahūlö nö el chūök kinṙūlö, tötaföhlöng min angū-ö nö aṅ i töfaṙëcha atra kalūöchö tö tavī-i, hēk tötaföhlöng vēför tö sôhò tö tavī-i. 5Yē öp kahëtö meh nya-aṅ nö kahūlö nö ël törah, hòṅ töt-aföhlöng angū-ö nö aṅ i töfaṙëcha atra, kalūöchö tö tavī-i. 6Ṙònglö alaha e më-eṅ, ṙöstö tavī-i e inrē: nyā-aṅ an angū-ö nö tökētu. 7Ngaich yē ap kahëtö meh nö nyā-aṅ nö tökētu nö tövī-i nö ël törah kunrālö, hòṅ aṅ i töfaṙëcha atra angū-ö nö hol tö tavī-i. 8Ngaich kētöp nyā-aṅ më-eṅ tökētu nö i ngam Mā Tēv öp tö ngatī vinī-i: ngaich kētu min angū-ö nö ip Kūönṙô ngaich anga-aṅ min nö kēten e nö ip tahāklö. 9Ngaich ngam Kūönṙô min nö kēḵ nö im nyā-aṅ tökētu inköpkölōn, ngaich föngö e nö el ngam tahāklö tökētu: nö lökten i kūö tameūyö, nö löö im Mā Tēv nö tötahūsa. 10Ngaich öp chööḵṙen ngam nyā-aṅ tökētu min nö lumnööṙö Āròn, tö yip kikōnyö kūön ò inrē: tölngö töhet an angū-ö nö i nup tökētu nö im Mā Tēv, nö lökten i kūö tameūyö.

11Nup tö-aföhlöng nyā-aṅ tökētu min nö öt kētu nö i ngam Mā Tēv: pò yīö öt föng tö aföhlöng min, ötrēhĕn hönī, nö tökētu nö im Mā Tēv nö lökten i kūö tameūyö. 12Kētö nup lanòhlòng chōn yī-ö nö tökētu nö i ngam Mā Tēv: uh pöri anū-ö nö hanôltu nö i nup tötahūsa el ngam tahāklö. 13Kö chaplöng sāl tö meh nup nyā-aṅ tökētu; um rēhĕn halöngten ngam sāl ngam kinlēḵngô ngam Mā Tēv nö hāṅten ip nyā-aṅ tökētu tö meh: i nup taṙòkhöre tökētu tö meh, kētö sāl më-eṅ.

14Ngaich yē meh kētö nyā-aṅ tökētu nö i ngam Mā Tēv, tö nup lanòhlòng chōn, kētö nup nyā-aṅ më-eṅ tökētu nup lanòhlòng sāiny nöng nëlö tö-ahīngö nö i kūötameūyö, tösōngö sāiny aṅ nup tufömngöre nëlö. 15Ngaich më-eṅ ṙöstö tavī-i e, ṙāḵ lōpān inrē i kui e: tökētu an angū-ö nö nyā-aṅ. 16Ngaich ngam Kūönṙô min nö föng inköpkölōn tö e, aṅ i nup tösōngö sāiny inrē, aṅ ip tavī-i inrē, nö hol tö lōpān, tökētu an angū-ö nö i ngam Mā Tēv nö lökten i kūö tameūyö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index