Search form

LA-EN LĒVĪ 20

Chinökṙen Tökūö Inhôngö Chöngö

1Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, nö ngö ṙô, 2Ngö ṙô pömchö inrē tö yip kūön Israĕl, Öp töng sitih aṅ i Israĕl, hēk aṅ i yip aṅ tahëng törahëichtaṙen nö iyöng in Israĕl öp kamëtö kūönre nö in Mōlek kumpāhaivah takô min anga-aṅ: kuleh kui ò min tarik aṅ ngam panam tö ihong. 3Lāḵlö öp tarik Chin min Chū-ö inrē, ngaich rökngen ò nö ṙā-ang i yip tarik ò; pòn kētö kūönre anga-aṅ nö in Mōlek, nö hachōichngö ngam töhet Chūök Chu, anë inrē hachōichngö ngam töhet minë-eny Chu. 4Yē yip tarik aṅ ngam panam nö la-evṙen tö yô-òv nö hanyatngö matre töp tarik anga-aṅ, hē ò nö kētöp kūönre nö in Mōlek, ngaich öt kumpāhangvah ò: 5Ngaich Chū-ö min laḵlö öp tarik, anga-aṅ, lāḵlö yip aṅ patī ò inrē, ṙòkhöre inrē yip tö sā ò nö ngatī la-en, nö asĕhken Mōlek, ngaich rökngen ò min, nö ṙā-ang i yip tarik cha.

6Öp tarik mahavöötö kūöre nö in cha yip mameuk sī-ö, tömilūönö inrē, nö hòṅ tömken la-en cha, lāḵlö öp tarik Chin min anga-aṅ ngaich rökngen ò min nö ṙā-ang i yip tarik ò.

7Lökten yin ahetlöre, het yī-ö inrē: tön Chū-ö Chin Tēv meh Öich Mā Tēv. 8Haköp në chöngö Chu min yī-ö, la-evṙen inrē tö u: Chū-ö Chin Mā Tēv Öich ma-ahetlen yīö. 9Vē töng ramūtngövah kikōnyö yöng, hēk kikānö yöngre kumpāhaivah takô-min: rūtngövah kikōnyö yöngre an hēk kikānö yöngre; i kui ò öp min mahām ò.

10Öp tarik, ma-asĕhkö pīhö tahëng taka tarik, anga-aṅ öp ma-asĕhkö pīhö öp holre, kumpāhaivah nyöre minā ma-asĕhken höö. 11Öp tarik muhulalhaka nö i pīhö öp kikōnyö yöngre hameuknyö linchôyö yöngre hameuknyö linchôyö ngam kikōnyö yöngre anga-aṅ: nëtre taka cha-a min nö kumpāhaivah; i kui cha nup mahām cha. 12Yē öp tarik nö hulalhaka nö ip kankūönre, nëtre taka cha-a min nö kumpāhaivah: tökalūöchöre tī nan cha-a; i kui cha min nup mahām cha. 13Yē öp tarik nö hulalhaka nö i kikōnyö, nö sāre nö i kikānö nëtre taka cha-a nö chōichö fālen: kumpāhaivah min cha-a; i kui cha min nup mahām cha. 14Yē öp tarik nö kēḵ pīhöre töp kikānö töp yöng ò inrē; töchōich an angū-ö: föngi min cha-a tö tameūyö, hĕnghöre anga-aṅ, cha-a inrē; hòṅ ngam ötlanöökö nö öt in yīö. 15Yē öp tarik nö hulalhaka nö i töṙeūla, kumpāhaivah min anga-aṅ: kumpāhangvah ngam töṙeūla yī-ö min inrē. 16Yē öp kikānö nö söökūö öp töṙeūla ngaich hulalngöre nö in ò, fëlngen öp kikānö min më-eṅ, töp töṙeūla inrē: kumpāhaivah acha-a min; i kui cha min öp mahām cha.

17Yē öp tarik nö kēḵ öp kanānöre, öp kikānö kūön öp kikōnyö yöng ò, hēk inrē öp kikānö kūön öp kikānö yöng ò, ngaich meuk linchôyö ò anga-aṅ, ngaich ngam kikānö inrē nö meuk linchôyö ò; sinrōngkūö an angū-ö; rökiṙen min cha-a nö i kūö yip kūön yip tarik cha: hameuknyö linchôyö öp kanānöre anga-aṅ; keun tököölre min anga-aṅ. 18Yē öp tarik nö hulalhaka nö ip kikānö tökunyahen, ngaich hameuknyö linchôyö ò; ngaich anga-aṅ nö lichôyö tī töm löknyi, ane inrē ngam kikānö hameuknyö ngam löknyö mahām nëtre taka cha-a min nö rökiṙen nö ṙā-ang i yip tarik cha. 19Uh më-eṅ hameuknyö linchôyö öp kanānö öp kikānö yöng meh, un rēhĕn öp kanānö öp yöng meh: pòn lichôyö tī anga-aṅ töp töröhta makalahare: keun tököölre min cha-a. 20Yē öp tarik nö hulalhaka nö i pīhö öp kōiny yöngre, hameuknyö linchôyö ngam kōiny yöngre anga-aṅ: keun tököölre cha-a min; kapah min cha-a nöng öt kūönu. 21Yē öp tarik nö kēḵ pīhö öp mëmre hēk öp kahëm ò kikōnyö, öt töhet an angū-ö: hameuknyö linchôyö ngam mëmre anga-aṅ hēk ngam kahëm ò inrē; öt kūönu min cha-a.

22Lökten yin haköp në chöngö Chu, ṙòkhöre inrē në aṅ in Chu inkaha fālen, ngaich lök in u: hòṅ ap panam, chūöktī Chu kēten yīö öi iyöng in e, nö öt kuvavlen yīö. 23Uh yin inrē lök i nup kui panam yip pumnāmö tarik, yip tö-ahōre tö Chu nö i kūö yīö; pòn ngatī vahīṙen cha-a tö e; lökten Chu sa-òkkūö tö cha. 24Ngaichô pöri Chū-ö tö yīö, amīnu yin min töp panam cha, kētö e chin min nö in yīö nö kanahngen yīö, öp panam töhëmö aṅkūö tö aṅteh, hanī inrē: Chū-ö Chin Tēv meh Öich Mā Tēv, mahaköhngen meh tö më tarik. 25Lökten yin haköhngen u tö höö minë töṙeūla, tö minë töt het chehechōn tö nup töhet inrē: ui vīngenre sin-òkkūö tö kūö töṙeūla, hēk kūö chehechōn, hēk kūö nup töng ṙeūla nö el tumlat, nup töt het, töhaköösiṙen tö Chu, tö yīö. 26Töhet yin yī-ö min in Chu: pò Chu Chū-ö töhet Öich Mā Tēv, ngaich haköhngen yīö tö më tarik, pò yīö hōtu öi Chū-ö. 27Öp kikōnyö tarik hēk öp kikānö mameuk ma-alaha, hēk öp tömilūönö, kumpāhaivah min: kuleh kui cha min cha-a tö ihong: i kui cha min öp mahām cha.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index