Search form

LA-EN LĒVĪ 21

Hanëtö Tö Vē Kūön Ṙô

1Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Vë-ekūö yip Kūönṙô yip kikōnyö kūön Āròn, ngö ṙô tö cha, Öt hĕng tak min i yip tarik ò kumvīöngöre nö i kupah, 2Höng ip makalaha ò, öp tö röhta nö in ò, kūö ök kikānö yöng ò, kūö ök kikōnyö yöng ò, inrē, kūö ök kikōnyö kūön ò, kūö ök kikānö kūön ò, kūö ök mëm ò inrē; 3Kūö ök töt chô-òv rēlö kanānö ò, öp tö röhta nö in ò, öp töt pīhövö, kūö ò lahëḵ anga-aṅ nö kumvīöngöre. 4Un kumvīöngöre anga-aṅ, nö hachōichngöre, yĕn mākūö yip tarik. 5Un vīngenre cha-a nö ngānyö kui, un rēhĕn nö kuhākngö lā taseū sanôi samā re, un rēhĕn nö ṙatngö ngam alahare. 6Töhet min cha-a nö im Tēv re, ngaich öt hachōichngö minë-eny ngam Tēv re: pô cha nö kētö nup tökētu nö i ngam Mā Tēv nö löktö i kūö tameūyö, öp rôtī ngam Tēv cha; lökten cha min nö töhet. 7Un kēḵ öp kikānö cha-a öp mi-inyihköre, hēk un hachōichngöre; un rēhĕn cha-a nö kēḵ öp kikānö töṙā-ai tö pīhöre: tön im Tēv re an anga-aṅ nö töhet. 8Lökten man ahetlen ò; tön kētö rôtī ngam Tēv ana: töhet min anga-aṅ nö in meh: pò Chu Chū-ö töhet Öich Mā Tēv, Öich ma-ahetlen meh. 9Yĕn hachōichngöre öp kikānö kūön Kūönṙô nö inyihköre, hachōichngö ngam kikōnyö yöngre anga-aṅ: föngö min anga-aṅ nö i kūö tameūyö:

10Öp mākūö Kūönṙô nö i yip holre, öp töhangāichtu kui tö tavī-i, öp tö-ahetlöngö, nö hayutlöngö tö inyut Kūönṙô, un chalūla keūyö anga-aṅ nö i kui re un rēhĕn nö tikaich inyutre; 11Un rēhĕn anga-aṅ nö yihtöre nö i kupah, un kumvīöngöre nö i kikōnyö yöngre hēk i kikānö yöngre; 12Un rēhĕn nö kunyī-inyre nö ṙā-ang el ngam töhet chūök, un rēhĕn nö hachōichngö ngam töhet chūök ngam Tēv ò; tön aṅhaṅv el kui an tö ngam inngāich tavī-i ngam Tēv ò; Chū-ö Chin Mā Tēv. 13Kēḵ pīhöre min anga-aṅ töp töt chô-òv rēlö. 14Öt kēḵ vē min anga-aṅ, tafīösi, mayū; mahachōichngöre kikānö, hēk mi-inyihköre, öp aṅ i yip tarik ò pöri min tötchô-òv rēlö kahëḵ ò min nö pīhö ò. 15Öt hachōichngö yip kūönre min anga-aṅ nö i yip tarik ò; pò Chu Öich Chū-ö Mā Tēv ma-ahetlen ò.

16Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, nö ngö ṙô. 17Vë-ekūö Āròn man, ngö ṙô, Öp aṅ i yip kūön meh min i tumkölchap meh töchōichö pak alaha, öt haröhtöre ap anga-aṅ nö kētö öp rôtī ngam Tēv ò. 18Öp töng tarik, töchōichö pak alaha, öt yihtöre min anga-aṅ: öp tötmeuk tarik, tökaròk, tömitākö elmeh, tösaṙaklöngkūö alaha, 19Hēk öp tarik tö-ōho kalröön, hēk tö-ōho kël, 20Hēk öp tösirôhò rôngö, hēk öp töseiny, hēk öp töchōichö mat, tövāhav alaha, tökiyöösu, hēk tö lakūkö kulöl tarik; 21Öt tarīku aṅ in yip kūön Āròn öp Kūönṙô, öp töchōichö pak alaha, yamihtöre min nö kētö tökētu nö im Mā Tēv nö löktö i kūö tameūyö: töchōichö pak alaha an anga-aṅ; uh an nö kētö ngam rôtī ngam Tēv ò. 22Nyā ngam rôtī ngam Tēv anga-aṅ, hĕnghöre ngam tölngö töhet, tö ngam töhet inrē. 23Höng uh pöri anga-aṅ min nö kuhēthötre nö lā ël öp ranangkūö, un rēhĕn nö haröhtöre nö ip tahāklö, tön chōichö pak alaha an; hòṅ ò nö öt hachōichngö minë töhet chūök Chu: tön Chū-ö Chin Mā Tēv ma-ahetlö u. 24Ngatī ṙô Môsös nö vë-ekūö Āròn, yik kikōnyö kūön ò inrē, tö yik kūön Israĕl inrē nö ṙòkhöre.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index