Search form

LA-EN LĒVĪ 24

Inkuöken Nup Ëāṅvö

1Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, nö ngö ṙô, 2Tölṙô yip kūön Israĕl, nö kētö töhet tavī-i ôliv nö in meh tösōngö nö mak eāṅvö, hòṅ öp ëāṅvö nö örheūheu nö hū kūö. 3Lā uk öp ranangkūö öp tökô-en inmeuktö, el ngam rūkui manūlö, ang Āròn min nö chöngu tö e nö löktökūö harap söl peuheū nö i kūö ngam Mā Tēv nö örheūheu: chöngö min nö tö-örheūheu i tumkölchap yīö. 4Chöngu min anga-aṅ tö nup ëāṅvö i kui ngam töhet chūökröön tö manyaṅk i kūö ngam Mā Tēv nö örheūheu.

Ròtī Tökētu Nö Im Tēv

5Ngaich më-eṅ kēḵ tö pahīöya atra, ngaich kahul pikoh aṅ in e nëtsīön: nët i tösöm aṅ öp töhĕng efā nö hĕng nö pikoh nö vī-i. 6Ngaich ṙāḵtö u më-eṅ nö nët mitöökö, tafūöl i töhĕng mitöökö i kui ngam töhet mīs i kūö ngam Mā Tēv. 7Ngaich chaplö töhet më-eṅ tötahūsa i kui töhĕng mitöökö, hòṅ e nö im rôtī nö inköpkölōn, nö tökētu löktökūö tameūyö nö im Mā Tēv. 8Hē el töhet sakāmö örheūheu anga-aṅ min nö ṙāḵtö e i kūö ngam Mā Tēv örheūheu: kūö yip kūön Israĕl an angū-ö nö öreūheu nö kinlēḵngô. 9Ngaich angū-ö min nö in Āròn in yip kikōnyö kūön ò inrē; ngaich nyā-aṅ e min cha-a ip töhet chūök: pò e nö tölngö töhet nö i Ò nö tökētu im Mā Tēv nö lökten i kūö tameūyö nö chöngö tötchanūhuvṙen.

Inchōten Ngam Tölöök Töhet Chinökṙen

10Ngaich ök kikōnyö kūön ök kikānö aṅ Israĕl ök tö yöngu tö aṅ Aikup, nö kirööngöre nö i yip kūön Israĕl: ngaich ök kikōnyö kūön ök aṅ Israĕl kikānö nö lā-al kūö ök tarik aṅ Israĕl nö im elyöngö: 11Ngaich ngam kikōnyö kūön ngam kikānö aṅ Israĕl nö hachōichngö ngam minë-eny, rūtngövah inrē: ngaich kēten ò cha-a nö in Môsös Selōmit minënyi ök yöng ò kikānö, kikānö kūön Tiprī, aṅ i miyöngö Tën: 12Ngaich cha-a nö kalongngen ò, pòn hōten e nö vënyu nö in cha nö löktö elvāng ngam Mā Tēv.

13Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, nö ngö ṙô, 14Kēnyen ò lā uk ngam elyöngö; ap ramūtngövah hökngen cha nö ṙòkhöre yip hamang ṙô ò nö kētö tīre nö i kui ò, hökngö tī cha nö kulëhe ò yip tömaṙôngö. 15Ngaich vë-ekūö yip kūön Israĕl më-eṅ, ngö ṙô, Öp tötlamëkôre tö ngam Tēv keun tököölre min. 16Öp mahachōichngö minë-eny ngam Mā Tēv, kumpāhaivah min anga-aṅ; ṙòkhöre tī yip tömaṙôngö min nö kulëhan; tö yip aṅ tahëng inrē, sā töfötnyu nö i patī yē ò nö chōichö ṙô tö minë-eny ngam Mā Tēv, kumpāha min. 17Ngaich anga-aṅ ngòh tö kapāhatī nö fël tarik kumpāhaivah min anga-aṅ. 18Ngòh tökapāhatī nö fël töṙeūla haṙīngen ò min: nômö ṙënngen tö nômö. 19Yē öp tarik nö hamumngen öp holre, sā tī ò, ngatī inlinken min anga-aṅ; 20Tömëngö ṙënngen tö tömëngö, mat ṙënngen tö mat, kanap ṙënngen tö kanap: sā tī ò nö hamumngö ngam tarik ngatī kinëti min angū-ö nö in ò. 21Anga-aṅ öp tö kapāhatī tö töṙeūla; haṙīngen ò min: anga-aṅ öp tökapahatī tö tarik kumpahaivah min. 22Höng hĕng öp min chöngö yīö, tö yip aṅ tahëng inrē tö yip töfötnyu nö i patī: pò Chu Tēv yīö Öich Mā Tēv. 23Ngaich Môsös nö vë-ekūö yik kūön Israĕl, ngaich kētu nö in ò ök tötlöök el ngam elyöngö, ngaich kulëhe tö ihong. Ngaich ngatī yik kūön Israĕl sā ṙô ngam Mā Tēv nö tölṙô Môsös.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index