Search form

LA-EN LĒVĪ 25

Ngam Sinātö Samyeūheu

(Invan 15.1-11)

1Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, nö i kui rôngö Sināi, nö ngö ṙô, 2Vë-ekūö yip kūön Israĕl, ngö ṙô tö cha, Yē yīö yih ip panam öp kahëtö Chu in yīö, ngaich min ap panam nö haköpkö ngam anôilö ngam Mā Tēv. 3Tafūöl samyeūheu min më-eṅ teūich ngam taṙeūḵ meh, ngaich tafūöl samyeūheu min më-eṅ kamöpngö nup rōi vāin el panô-òṅ, ngaich hamūl nup ṙòng; 4Ngam sinātö pöri samyeūheu min nö anôilö töchēv haneūheu ngam panam, anôilö ngam Mā Tēv: uh më-eṅ rēhĕn teūich ngam taṙeūḵre, um rēhĕn kamöpngö rōi nup vāin el panô-òṅre. 5Nup kamahngenre nö sīöp un hamūlö ṙòng tö meh, nup ṙòng vāin inrē töt haṙūötkaṙen un hamūlö tö meh: hĕng samyeūheu an min angū-ö nö töchēv haneūheu ngam panam. 6Ngam anôilö ngam panam nyā-aṅkūö yīö min angū-ö; më-eṅ öp kūön alaha meh kikōnyö, töp kikānö kūön alaha meh inrē, öp töhaṙāyö alaha kūön meh kikōnyö töp aṅ tahëng törahëichtaṙen nö iyöng in meh. 7Nup nuā meh inrē, tö nup töṙeūla im panam meh, nup ṙòng u min ṙòkhöre nö nyā-aṅkūö.

Samyeūheu Ṙinānyi

8Ngaich më-eṅ min kaheuk tösat anôilö i nup smyeūheu meh, sat van sat samyeūheu; ngaich anū-ö nö in meh në sakāmö nö sat anôilö i nup samyeūheu, nup töfën anāi machūötöre samyeūheu. 9Ngaich më-eṅ min marô-òlkūö tī söömngö ṙô öp römpet öp töpōitô ip sinömö ngam sinātö chingëṅt; im sakāmö inlām tökööl yī-ö min söömngö ṙô ngam römpet marô-òlkūö keuheūtngöre chūök im panam yīö. 10Ngaich yī-ö min ahetlö ngam tinneui anāi samyeūheu, ngaich ahangkö ṙināḵnyö in yip aṅ ngam panam nö ṙòkhöre: samyeūheu ṙināḵnyi yīö an angū-ö; ngaich yī-ö min kö havantöre i nup aminre, kö havantöre min inrē tarik nö i pīhöre, kūönre inrē. 11Samyeūheu ṙināḵnyi an min nö in yīö ngam tinneui anāi samyeūheu: öt teūich yī-ö min, öt rēhĕn uvòh nup kamnahngenre nö sīöp; öt rēhĕn hamūl ṙòng vāin i nup töt haṙūötkaṙen vāin. 12Pò e nö samyeūheu ṙināḵnyi; töhet min angū-ö nö in yīö: nyā nup ṙòng yī-ö min lā el kahôyö töm taṙeūḵ.

13I ngih samyeūheu ṙināḵnyi yī-ö min kö havantöre i nup amin re. 14Ngaich yē meh inyihnguvö min i holre, hēk havah öm ip holre, uh nā-aṅ chōichen in höö. 15Sā tūmö minë samyeūheu unôichrit ngam ṙināḵnyi samyeūheu min më-eṅ havah ip hol re, ngaich sā tūmö nup samyeūheu u nö ṙòng anga-aṅ min nö inyihngö u nö in meh. 16Sā ṙôken nup samyeūheu ngatī ṙanūöhlö tī më-eṅ tö ṙāi ane inrē sā kanūönen nup samyeūheu ngatī tī më-eṅ hakūönngö ṙāi; pòn höng nup tumköl ṙòng inyih tö ò nö in meh. 17Uh yī-ö min chōichen in höö; pa-ekūö pöri min tö ngam Tēv meh: pò Chu Chū-ö Tēv Öich Mā Tēv.

Kanihngen Im Sinātö Samyeūheu

18Lökten yin la-evṙen tö në chöngö Chu; haköp në inkaha fālen aṅ in Chu la-evṙen tö u inrē; ngaich öt pinlāḵngūṙen min yī-ö iyöng el öp panam. 19Ngaich kētö ṙòngre min öp panam, ngaich tööḵngen min yī-ö nyā-aṅvkūö, ngaich iyöng in e öi öt pinlāḵnguṙen. 20Ngaich ngö ṙô yī-ö min, Suāp min nyā-aṅkūö hī im sinātö samyeūheu? Yĕh meuk, öt teūich in min, öt rēhĕn hamūl ṙòng taneūichre. 21Ngaich Chū-ö min chöngu tö inkôlò i kui yīö im tinfūölö samyeūheu, ngaich ṙôngu min angū-ö tö ṙòng tölūöi samyeūheu. 22Ngaich yī-ö min teūich im hinëvhöre samyeūheu, ngaich nyā nup ṙòng, nup maṙöinylö inchūökngö; hanöng saha öp minchūötöre samyeūheu, hanöng saha nup ṙòng e nö kuhēt, yī-ö min nyā nup maṙöinylö töhachūöki.

Inlööktit Minë Taṙeū

23Öt inyīhiyö min ngam panam nö urāḵngen; pò e nö panam Chu: pò yīö öi aṅ tahëng ane inrē törahëichtaṙen in Chu. 24Ngaich ṙòkhöre nup panam amīn yīö nö kētu ṙāi invānö min tö yīö. 25Yē öp hanöng kisānö meh nö ṙūöhngenre ötkanôlò, ngaich inyihngö nup rīkre aminre, ngaich öp mak alaha ò min öp tö röhta nö in ò nö yihtöre ngaich havan ngam tö inyīhiyö tök hanöng kisānö ò nö ṙāyu tī. 26Ngaich yē öp tarik nö öt hĕng tak in ò mahavānö e nö ṙāyuti, ngaich ṙūöhölre kanôlò anga-aṅ ngaich kôtökūö tö kanô-òṅre nö havānö e nö ṙāyu tī, 27Hökngen ò nö kaheuk nuk samyeūheu innyihngö e, ngaich havan tö nup sinṙaklökūö nö ip tarik chūök tī ò nö inyihngö e; ngaich havan anga-aṅ nö ip aminre. 28Ngaich yĕn ötkô anga-aṅ nö havantö e nö in re ngaich öp inyihngö ò nöng ngöh min nö eltī ò öp mahavāha e hanöng saha öp samyeūheu ṙināḵnyi: ngaich im samyeūheu ṙināḵnyi min angū-ö nö talöhlöngö, ngaich havan anga-aṅ min nö im amin re.

29Yē öp tarik nö inyihngö elyöngö patī el öp tö kinlōngu el panam, ngaich kô-òren anga-aṅ nö havānö e nö ṙāyu i el töhĕng samyeūheu unôichrit innyihngö e; pò ò nö huvēu-en nö havānö e nö ṙāyu yĕn keuheūt töhĕng samyeūheu. 30Yē e nö öt havānö nö ṙāyu i el töhĕng samyeūheu, ngaich öp patī öp el öp tökinlōngu el panam nö vītuṙen nö urāḵngen nö ip mahavāha e, i tumkölchap ò: öt talöhlöng angū-ö min ip samyeūheu ṙināḵnyi, 31Nup patī pöri i nup tuhēt töthavīlöng tö kinlōngö ngaich kaheuktu anū-ö nö i nup taṙeūḵ ngam panam: hanvānen anū-ö nö ṙāyu, ngaich talöhlöng anū-ö ip samyeūheu ṙīnāḵnyi. 32Nup el panam yik kūön Lēvī pöri, nup patī el nup el panam amin cha, kô-òren vē kūön Lēvī nöng meuk hēre nö havānö e nö ṙāyu. 33Yĕn hĕng tak öp kūön Lēvī töṙāyutī nö havānö e, tö ngam el panam amin ò, talöhlöng min ip samyeūheu ṙināḵnyi: pò në patī vē kūön Lēvī el panam nö amin cha nö i yip kūön Israĕl. 34Öp taṙeūḵ pöri el kahôyö tö el panam cha tö ötkô nö inyīhiyö; pò e nö amin cha nö tötchanūhuvṙen.

Haṙūöng Hukūö Tö Yāich

35Yē öp hanöng kisānö meh nö ṙūöhngenre nö ötkôlò, ane inrē öt kô-òltī nö in meh; ṙapken ò më-eṅ: sā aṅ tahëng ane inrē törahëichtaṙen nö iyöng anga-aṅ min nö iyöng in meh. 36Uh më-eṅ kēḵ ṙāi inṙūöngkö rupīö in ò, hēk un kē-ĕ ṙāi nup tösīöplöre ṙôken; pa-ekūö pöri më-eṅ tö ngam Tēv meh: hòṅ ngam hanöng kisānö meh nö iyöng in meh. 37Um kē-ĕkūö ò tö rupīöre nö ṙāyu inṙūöngka, um rēhĕn kētö nyā-aṅkūöre in ò nö asīöplöng ṙôken. 38Chū-ö Chin Tēv meh Öich kamënyen meh ṙā-ang ap panam Aikup, Öich kē-ĕkūö meh tö ngam panam Kanā-an, Öich Tēv meh.

Ṙinānyö Yip Töhakövö

39Yē öp hanöng kisānö meh nö ṙūöhngenre ötkanôlò nö in meh; ngaich inyihngöre nö in meh; uh më-eṅ vīten ò nö la-evṙen nö sā kūönkūö töhakövö: 40Sā töhaṙāyö mahalanṙen, sā töṙahëichtaṙen inrē nö iyöng, in meh min anga-aṅ nö ngatī; la-evṙen min anga-aṅ nö in meh hanöng saha öp samyeūheu ṙināḵnyi: 41Kiröönngöre min ngaich anga-aṅ nö ṙā-ang in meh, tö yip kūön ò nö hol ò, ngaich havantöre nö i patī mupīhö, i amin yik yöng ò inrē anga-aṅ nö havantöre. 42Pò cha nö mahalanṙen Chu, nö kahënyö Chu ṙā-ang im panam Aikup: un inyīhiyö cha-a nö töhakövö tarik. 43Um hayöngan holtö chanökhutīre; pa-ekūö pöri tö ngam Tēv meh. 44Yip tarik kikōnyö töhakövö tö meh kikānö inrē, mi-in meh min; më pumnāmö tarik mahavīlen meh, in cha min më-eṅ havah kikōnyö töhakövö kikānö inrē. 45Hēk inrē in yip kūön aṅ tahëng yip törahëichtaṙen nö iyöng in yīö; in cha min yī-ö havah, in yip mupīhö cha inrē yip holtöṙah yīö, yip kayôḵnyö cha nö im panam; cha-a min amin yīö. 46Ngaich vīten cha min yī-ö nö amin yip kūön yīö, unôichrit yīö, nö ṙapka nö amin; in cha min yī-ö kēḵ hakövre tö tarik örheūheu: uh pöri yī-ö hayöng i kui yip hanöng kisānöre kūön Israĕl öi kö i kūi höö, holtö chanökhutī.

47Yē öp aṅ tahëng hēk öp törahëichtaṙen nö iyöng in meh nö ṙūöhölre kanôlò, ngaich öp hanöng kisānö meh hol ò nö ṙūöhngenre ötkanôlò, ngaich inyihngöre nö im aṅ tahëng hēk törahëichtaṙen nö iyöng in meh, hēk in yip kūön ngam mupīöhö aṅ tahëng: 48Kô-òre anga-aṅ nö ṙāyu invānö unôichritre nö inyihngöre; kô-òren nö hĕng tak tö yip hanöng kisānö ò mahavānan nö ṙāyu invaha: 49Hēk öp kikōnyö kūön öp kōiny yöng ò, mahavānan nö ṙāyutī, hēk öp töng ranghö mak ahalaha ò aṅ i mupīhö ò mahavānan nö ṙāyutī; hēk yĕn ṙūöhlöre kabôlò anga-aṅ, ngaich kô-òren anga-aṅ nö havānöre nö ṙāyutī. 50Ngaich anga-aṅ min nö kaheuk nö in ò öp mahavāhan löktökūö ngam samyeūheu hē ò nö inyihngöre nö in ò, söl i ngam samyeūheu ṙināḵnyö: ngaich öp ṙāi innyihngö ò min nö sā tūmö nup samyeūheu; sā öp ṙētak ngòh töhaṙāyö kūönkūö ngatī anga-aṅ min nö in ò. 51Yĕn ṙòngmö ṙōltöre samyeūheu, sā u tī min anga-aṅ nö havantö ṙāi invānöre i nup rupīö ṙāi ò sin nö havāha. 52Ngaich yĕn öt ṙōltöre samyeūheu pöri nö im samyeūheu ṙināḵnyö; ngaich anga-aṅ min nö kaheuk nö in ò, sā nuk samyeūheu tī min anga-aṅ nö havantö ṙāi invānöre. 53Sā töhaṙāyö kūön kūö min anga-aṅ nö in ò i tum samyeūheu: un hayöng anga-aṅ nö i kui ò nö holtö chanökhutī. 54Yĕn ngatī anga-aṅ nö ṙāyu invānö, ngaich talöhlöng min anga-aṅ ip samyeūheu ṙināḵnyö, anga-aṅ, tö yip kūön ò inrē in ò. 55Pòn kūön alaha Chu vē kūön Israĕl; kūön alaha Chu yin kahënyö chu ṙā-ang öp panam Aikup, chū-ö Chin Tēv meh Öich Mā Tēv.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index