Search form

LA-EN LĒVĪ 26

Inkòlò Nö In Ngòh Hamang Chöngö

(Invan 7.12-24; 28.1-14)

1Uh yin vī insātēvre, ui asöklö insātēv, hēk nup tö fën mirëṙö kaha machööḵlö, ui rēhĕn min ṙāḵtö ihong insā im panam yīö, nö pò yīö hòṅ sōntökūöre in ò: tön Chū-ö Chin Tēv meh, Öich Mā Tēv. 2Haköp në anôilö Chu yī-ö min, milēḵṙen inrē tö ngam töhet chūök Chu: Chū-ö Chin Mā Tēv.

3Yē yīö lök i në chöngö Chu, ane inrē haköp në hachöngten Chu, la-evṙen tö u inrē; 4Ngaich Chu-ö min kētö nup kumṙah ip hē u, ṙūöhölre ṙòng aṅkūö nup chōn ngam taṙeūḵ min inrē nö ṙônguvö. 5Ngaich yī-ö min söl ip inmūlö ṙòng vaīn tī öi piṙōng ṙòng, ane inrē hamūl ṙòng vāin söl ip hē tineūichö: tööḵngen yī-ö min inrē tö nyā-aṅkūöre, öt pinlāḵnguṙen inrē öi iyöng im panamre. 6Kētö lanāmö Chin inrē im panam, hulalngöre yī-ö min inrē, ngaich öt hĕng tak min pumnëḵtökūö yīö: ane inrē Chu-ö min vīten në tötlöök töṙeūla nö ṙā-angre nö im panam, ötrēhĕn min ngam sanët nö lökngö el ngam panam yīö. 7Ngaich yī-ö min lūḵ yip lā-alre, fukngö min cha-a tö kūö sanët nö i kūö yīö. 8Höng taneui tak in yīö min nö lūḵ tö hēngòng, ane inrē hēngòng min in yīö nö lūḵ tö söm köiny: fukngö min cha-a tö kūö sanët nö i kūö yīö yip tökunyāhaṅ elmat tö yīö. 9Milēḵ Chin min in yīö, vīlen yīö inrē miṙònglö, ṙūöhlö ṙôken yīö inrē; in yīö tī inrē haköpngö ngam kinlēḵngô Chu. 10Ngaich yī-ö min nyā nup maṙönylö inchūökngö tömarôangen inlinngen, ngaich yī-ö min kēnyö nup maṙöinylö tö kūö nup tufömngöre. 11Vī töp inrūkuire Chin min in yīö: ngaich ngih nômö Chu min nö öt sa-òkkūö tö yīö. 12In yīö Chin min havötköre, ngaich min Öich Tēv yīö, ngaich yī-ö min inrē tarik chu. 13Chū-ö Chin Tēv meh Öich Mā Tēv, kamënyen meh ṙā-ang ap panam Aikup, pò yīö sōḵtuṙen töhakövö tarik cha; ngaich tī Chu-ö likölngö öp kaneun yīö, ngaich vīten yīö kiröönngöre chiphaka.

Öt-inkòlò Nö Ing Töt Hamang Chöngö

(Invan 28.15-68)

14Yē yīö pöri min öt hang ṙô Chu, öt lök i në hachöngten Chu inrē; 15Yē yīö min inrē sōḵ-o në chöngö Chu, yē ngam nômö yīö inrē nö sa-òkhö në inkaha fālen aṅ in Chu, lökngen yīö min ötla-evṙen tö në hachönten Chu, filalngö ngam kilēḵngô Chu pöri; 16Ngih ön min tī Chu in yīö; vīlö pihë-ekūö yīö Chin min,töp unhööpö, vanūöyö inrē, öp töchihôkö mat tī min, ngaich vīten ngam nômö, nö chīṅpngö: chök alaha yī-ö min ngaich teūichtö kulölre, pòn nyā-aṅ min tö yip tökunyāhaṅ elmat tö yīö; 17Havööngökūöre Chin min tö yīö, ngaich yī-ö min ötkô i kūö yip lā-alre: hayöngö yīö; ngaich yī-ö min höng pāngö yĕi pòrô ötlūḵu. 18Yē yīö min sönngenre öt hang ṙô chu tö në, ṙūhölre tī min Chu-ö chökṙen yīö sat van tī kūö nup tökööl yīö. 19Likölngö ngam inkeūlen yīö Chin min chöngö; ane inrē vīlö ngam halīöngö yīö min nö sā vët, ngam tumlat yīö inrē nö sā vët, mās;

20Ngaich nup kumlēḵ yīö min nö mëichngöre nöng chanök alaha: pò ngam panam yīö min nö ötṙôngu aṅkūö, ötrēhĕn nup chōn im panam yīö nö ṙônguvö min.

21Yē yīö harīkngö talöököre tö Chu, öt hang ṙô Chu inrē; sat van ṙanūöhölre nup tölëlngökūö invah kum Chu min i kui yīö asā nup tökööl yīö. 22Tīntö nup töṙeūla Chin min inrē in yīö, nup mu-ulāingö yip kūön yīö min, fëlngö nup nuā yīö inrē ngaich vīten yīö öt ṙōltak; ngaich nup talöökö yīö min nö öt aṅhavël.

23Yē yīö min öt hanlööktitṙen tö Chu öi lökten i në, harīkngö talöököre pöri tö Chu; 24Ngaich harīkngö talöököre min Chu-ö tö yīö; fëlö yīö min inrē sat van tī kūö nup tökööl yīö. 25Kētöp sanët Chin min i kui yīö, ngaich havahalvah ngam kinlēḵngô; ngaich yī-ö min hamūlö ël nup el panam yīö: ngaich tīntö öp invah Chū-ö min tölëlngökūö in yīö; ngaich yī-ö min kētu eltī öp tökunyāhaṅ elmat. 26Hē Chu likölngö kaneun ngam rôtī yīö, söm tak min yip kikānö kamhul nup rôtī yīö nö el töhĕng tisum, ngaich kētö nup rôtī yīö min cha-a nö hēk nö kalaha lumngan; nyā min yī-ö ngaich hö-ö tööḵngen.

27Ngaich yē yīö öt hang ṙô Chu nö pòrô ngih nö ngaich, harīkngö talöököre pöri tö Chu; 28Ngaich i lanīnöre Chū-ö harīkngö talöököre tö yīö, chökṙen yīö min Chū-ö inrē sat van tī kūö nup tökööl yīö. 29Ngaich yī-ö min kāḵ alaha yip kūönre kikōnyö, kāḵ alaha yip kūönre kikānö inrē. 30Ngaich Chu-ö min piyāingö nup chūök insātēv, ṙattö ngam insā tavūöi yīö inrē,kavaltö nup tökapah alaha yīö inrē nö i kui nup tökapah insātēv yīö; ngaich Chū-ö min sa-òkhen yīö. 31Ngaich min Chū-ö vītö nup el panam yīö nö öt aṅhaṅvkūö, vītö nup töhet chūök yīö inrē nö öt aṅhaṅvkūö, ngaich Chū-ö min inrē öt tongkö nup tinhūsö yīö. 32Kētuṙen min tö chu ngam panam nö öt aṅhavkūö: pingangkūö min tö e yip tökunyāha elmat tö yīö mī-iyöng in e. 33Ngaich chū-ö min pirātngen yīö i yip pumnāmö tarik hōknyö öp sanëtre chin min unôichrit yīö: ngaich öp panam yīö min nö öt aṅhavkūö, nup el panam yīö inrē nö öt aṅhav.

34Ngaich ngam panam min nö kumchikngenre nö ôilöre, irô-òten e nö öt aṅhavkūö, ngaich yī-ö min i panam yip tökunyāha elmat tö yīö; hē e min inrē ngam panam nö heūheure kumchikngenre inrē tö minë anôilöre. 35Irô-òten e nö öt aṅhavkūö angū-ö min nö haneūheuvö; ngam tö rö-ö haneūheu e hē nuk anôilö yīö, hē yīö iyöng in e. 36Ngaich cha-a min yip tö ṙā-ai aṅ in yīö, tīntö ötkumlēḵ-en ellōn cha min chu-ö i nup panam yip tökunyāha elmat tö cha: ngaich öp sinlë-e ṙô rōi chōn min nö lūḵu cha; falngöre cha-a ngaich, sā fanalngöre tökūö sanët; fukngö cha-a min inrē yē cha nö öt lūḵu. 37Ngaich cha-a min nöng kö kavē-ĕre nö i kui höö, sā re yĕn i kūö fël hē cha nöng öt lūḵu ngaich yī-ö min ötkanô-òvö sökhak i kūö yip lā-alre. 38Lëlngö yī-ö min in yip pumnāmö tarik, ngaich öp panam yip tökunyāha elmat tö yīö nö kāḵngen yīö min. 39Ngaich cha-a yip tö ōtren aṅ in yīö min nöng lëvngö i nup tökööl cha i panam yip tökunyāha elmat tö yīö, ane inrē i nuk tökööl yik yöng cha min cha-a nö lëvngö anòngngen cha.

40Ngaich halööknyôre min cha-a tö nup tököölre, tökööl yik yöng cha inrē, i tanôichngen cha nup tanôichngen cha nö in Chu, pò cha inrē nö harīkngö röönre tö Chu. 41Ngatī Chū-ö inrē harīkngö röönre tö cha ngaich kēten cha i panam yip tökunyāha elmat tö cha: yē öp töttunyīnyi ellōn cha nö hayāichngöre, ngaich inrē cha-a nö hökngenre nö sācha tökūö nup tököölre; 42Ngaich fēḵĕlre Chū-ö min tö ngam kinlēḵngôre in Yāköp; kinlēḵngô Chu inrē in Isāk, fēḵĕlre inrē tö ngam kinlēḵngô Chu in Aprahām; fēḵĕlre tö ngam panam. 43Ṙā-ayö min inrē ngam panam tö cha, ngaich kumchikngenre tö ngam anôilöre, isaha e nö öt aṅhavkūö tö cha; ngaich hökngenre cha-a min tö ngam sācha kūö tökööl cha: kūö cha nö sōḵo ngam inkaha fālen aṅ in Chu, ngaich ngam nômö cha inrē nö sa-òkhö në chöngö Chu. 44Pòrô pöri nö ṙòkhöre anū-ö, yē cha nö i panam yip tökunyāha elmat tö cha, öt sōḵen cha min Chū-ö, ötrēhĕn Öich sa-òkhen cha, Öich keuheūtngöre tī halëlngen cha, ane inrē piyāingö ngam kinlēḵngô in cha: pò Chu Tēv cha Öich Mā Tēv. 45Pòkūö cha pöri min chū-ö köpölōn tö ngam kinlēḵngô yik muvöhngö cha, yik kahënyö chu ṙā-ang ngam panam Aikup i kūö vē pumnāmö tarik pò Chu hòṅ Tēv cha: Chū-ö Chin Mā Tēv.

46Në nun chöngö inkaha fālen inrē, vahī ngam Mā Tēv ihôi ò tö yip kūön Isarĕl i kui öp rôngö Sināi nö löktö eltī Môsös.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index