Search form

LA-EN LĒVĪ 27

Chöngö I Alāha Nup Inlōnti Tökētū I Ngam Tēv

1Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, nö ngö ṙô, 2Vë-ekūö yip kūön Israĕl, ngö ṙô tö cha, Yē öp tarik nö keuheūtngen öp töchūöku kinlēḵngôre, ngaich yip tarik min nö tökētu nö im Mā Tēv sā öp inkaha ṙāi re tö meh. 3Akah ṙāi öp kikōnyö më-eṅ löktökūö tönët anāi samyeūheu söl i tö tafūöl anāi samyeūheu ṙēti, nup akah meh ṙāi min nö hòṅ taneui anāi siköl (50 Chāntī) nö i rupīö ngam töhet chūök. 4Yē ò nö kikānö, ngaich öp ṙāi akah meh min nö lūöi anāi siköl (30 Chāntī). 5Yē e nö löktökūö tö taneui samyeūheu ṙēti söl im tönët anāi samyeūheu ṙēti, ngaich ap akah meh min ṙāi nö sā ṙāi ap kikōnyö nö nët anāi siköl (20 Chāntī), ane inrē söm siköl (10 Chāntī) ṙāi kikānö. 6Ngaich yē e nö löktökūö töhĕng chumngëṅtö ṙētī söl im tötaneui samyeūheu ṙēti ngaich öp akah meh min ṙāi kikōnyö nö taneui siköl (5 Chāntī) nö rupīö, öp akah meh ṙāi kikānö inrē min nö lūöi siköl (3 Chāntī) nö rupīö. 7Yē e nö löktökūö tötafūöl anāi samyeūheu ṙēti söl tulöng; yĕn kikōnyö anga-aṅ, ngaich öp akah meh ṙāi min nö taneui sīön siköl (15 Chāntī), ane inrē söm siköl (10 Chāntī) öp ṙāi kikānö. 8Yĕn ötkôlò pöri anga-aṅ i ṙôken nup akah meh ṙāi, ngaich anga-aṅ min nö asöklöng nö i kūö öp Kūönṙô, ngaich öp Kūönṙô min ma-akah ṙāi ò; sā kanô-òṅ ò ngam töchūökuṙô nö kilēḵngôre ngatī ṙô ngam Kūönṙô nö akah ṙāi ò.

9Yē ò nö töṙeūla, nö tökētu tö tarik nö im Mā Tēv, ṙòkhöre nup tö ngatī kinëti tö tarik nö im Mā Tēv, nö töhet min. 10Ötkô anga-aṅ nö harīkngö e min ötrēhĕn nö kô nö haṙī-ing e, ötkô öp tölöök nö inṙī-i tö tötlöök, hēk öp tötlöök nö inṙī-i tö tölöök, yĕn ane anga-aṅ min inṙī-i tī tö töṙeūla nö haṙī töṙeūla, ngaich anū-ö nyöre min minë inṙī-i re nö töhet. 11Yē ò nö töṙeūla nö töthet, nö in Mā Tēv, ngaich anga-aṅ min nö asöklö ngam töṙeūla nö i kūö ngam Kūönṙô: 12Ngaich ngam Kūönṙô min nö akah ṙāi ò, yĕn pòrô ang nö tölöök hēk tötlöök: sā inkaha ṙāi ò tö ngam Kūönṙô, ngaich ngatī angū-ö min. 13Ngaich yē ò min nö kô-en nö havānan nö ṙāyu, ngaich anga-aṅ min nö ṙuöten öp tinneuitit nö im akah meh ṙāi ò.

14Yē ngòh tarik min nö ahetlö ngam patī re nö töhet i ngam Mā Tēv, ngaich ngam Kūönṙô min nö akah ṙāi e, yē e nö tölöök hēk yĕn tötlöök: sā ṙô ngam Kūönṙô nö akah ṙāi e, ngaich ngatī min angū-ö nö köp. 15Ngaich yē öp ma-ahetlö e min nö ṙāyu tī nö havan öp patīre, ngaich ṙūöten öp tinneui tit anga-aṅ nö in e i nup rupīö inkaha ṙāi e, ngaich patī ò min angū-ö.

16Yē öp tarik min nö ahetlö öp töhĕng lā ip amin ò taṙeūḵ nö im Mā Tēv, ngaich më-eṅ akah ṙāi e sā nup töteūichtu nö ël e: hĕng hōmör (10 ṙòken Chāntī) pārlī töteūichtu ngaich akaha ṙāi min nö taneui anāi siköl (20 Kilō) tö rupīö. 17Yĕn ahetlö öp taṙeūḵre anga-aṅ nö löktökūö ngam samyeūheu ṙināḵnyi, ngaich sā öp inkaha ṙāi e tö meh angū-ö min nö ngöh. 18Yĕn ahetlö ngam taṙeūḵre pöri anga-aṅ nö unôichrit ngam samyeūheu ṙināḵnyi, ngaich ngam Kūönṙô min nö kaheuktö nup rupīö nö in ò sā nup samyeūheu tö ōtre söl im samyeūheu ṙināḵnyi, ngaich më-eṅ min hakūönhanga ip ṙô meh inkaha ṙāi e. 19Yĕn ahetlö ngam taṙeūḵre anga-aṅ ngaich kô-en min nö havānö e nö ṙāyu, ngaich anga-aṅ min nö ṙūöten öp tinneuitit i nup rupīö inkaha ṙāi e ngaich angū-ö min nö haköpiyö nö in ò. 20Ngaich yĕn öt havan ngam taṙeūḵ anga-aṅ nö ṙāyu, hēk yĕn inyihngö ngam taṙeūḵ anga-aṅ nö i tahëng taka tarik, ngaich öt hanvānen angū-ö nö ṙāyu: 21Ngam taṙeūḵ pöri yĕn talöhlöng ip samyeūheu ṙināḵnyi, töhet angū-ö ngaich nö im Mā Tēv, nö taṙeūḵ tökētu; amin ngam Kūönṙô min angū-ö nö ngaich. 22Ngaich yĕn ahetlö taṙeūḵ anga-aṅ nö im Mā Tēv öp havah ò, öp töt aṅ i nup taṙeūḵ amin ò: 23Ngaich ngam Kūönṙô min nö kaheuktö nup akah meh ṙāi nö in ò ip samyeūheu ṙināḵnyi: ngaich anga-aṅ min nö kētö nup akah meh ṙāi nup sakāmö, nö sā töhet nö im Mā Tēv. 24Ip samyeūheu ṙināḵnyi ngam taṙeūḵ min nö havantu nö in ò öp chūök e nö havāha, anga-aṅ öp tö-amīnuvö tö e. 25Ṙòkhöre nup ṙāi akah meh min nö sā nup siköl ngam töhet chūök: nët anāi kērā i töhĕng siköl (50% i töhĕng Chāntī).

26Höng öp lanòh i në töṙeūla, öp tö ngaich nö vītu nö lanòh nö im Mā Tēv, öt tarīku min ma-ahetlen ò; yĕn pòrô ang nö kōiny nuā hēk sīṅp, minë-eny ngam Mā Tēv an anga-aṅ. 27Yē ò nö aṅ i töhet töṙeūla, ngaich anga-aṅ min nö havānan nö ṙāyu asā öp inkaha ṙāi ò tö meh, kaheuktu min inrē nö in e öp tinneuitit: hēk yē ò nö öt havānö nö ṙāyu ngaich inyīhiyö min anga-aṅ asā öp akah meh ṙāi ò.

28Ane pöri, öt hĕng chehen, öp tökētu tö ngòh tarik aṅ i nup chehen ò nö ṙòkhöre, nö im Mā Tēv, yĕn tarik hēk yĕn töṙeūla amin ò, nö inyīhiyö hēk havānö nö ṙāyu, ṙòkhöre nup chehen tökētu nö tölngö töhet nö im Mā Tēv. 29Öt hĕng tökētu tö tarik, nö hanvānen min nö ṙāyu: kumpāhaivah takô min anga-aṅ.

30Ṙòkhöre töhĕng i tösöm im panam, yĕn kulöl ngam panam hēk i ṙòng chōn nö minë-eny ngam Mā Tēv: töhet an angū-ö nö im Mā Tēv: töhet an angū-ö nö im Mā Tēv. 31Yē öp tarik nö havan öp töhĕng i tösöm ò, kaheuktö öp tinneuitit min anga-aṅ nö in e. 32Ṙòkhöre töhĕng i tösöm i nuā hēk sīṅp, nup töng chamö-öng elkatòh öp tinkung, töhet min öp sinöömö nö i ngam Mā Tēv. 33Öt chöhan anga-aṅ nö tölöök hēk tötlöök, ötrēhĕn nö harīḵngen ò, ngaich anū-ö nyöre tö ngam inṙīḵi nö töhet; öt hanvānen anga-aṅ nö ṙāyu.

34Në nun chöngö, tinöölô Môsös tö ngam Mā Tēv nö i yik kūön Israĕl, i kui öp rôngö Sināi.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index