Search form

LA-EN LĒVĪ 4

Tökētu I Inmahngen I Tökööl

1Ngaich vë-ekūö Môsös ngam Mā Tēv; nö ngö ṙô, 2Vë-ekūö yip kūön Israĕl, ngö ṙô, Yĕn hĕng tak min tö-amahaiṙen nö köölö fālen, nö i nup tö sōḵtu tö ngam Mā Tēv, ngaich hēngö lahök nö in u; 3Yē öp kūönṙô min nö köölö fālen ngaich sā kamëtö kui vē tarik tö tökööl; ngaich hökngen ò nö kētö tökētu kūön öp tökööl ò, öp kanöölö fālen, hĕng nòng kōiny kun nuā töt vahav alaha tökētu nö i ngam Mā Tēv tö kūö tökööl. 4Ngaich kētö öp kōiny nuā min anga-aṅ im inkūp ngam rūkui manūlö i kūö ngam Mā Tēv; ngaich ṙātö eltīre anga-aṅ nö i kui ngam kōiny nuā, ngaich ṙatnyö likeun ngam kōiny nuā nö i kūö ngam Mā Tēv. 5Ngaich ngam töhachāmö kui Kūönṙô min nö kēḵ ngam mahām ngam kōiny nuā ngaich kētö e nö im rūkui manūlö. 6Ngaich ngam Kūönṙô nö sumlö kuntīre nö im mahām, ngaich kicheny ngam mahām nö sat heuh tī nö i kūö ngam Mā Tēv i kūö ngam innyatngö ngam töhet chūök. 7Ngaich ngam Kūönṙô min nö lūöptö ngam mahām nö i kui nup sinrōl ngam tahāklö nö tötashūsa nö i kūö ngam Mā Tēv, öp me-ël ngam rūkui manūlö; keuheūtlöre öp mahām ngam tahāklö ngam töföngö tökētu nö in öp inkūp ngam rūkui manūlö. 8Ngaich ṙòkhöre min nup tösangöö ngam nuā ngam tökētu kūö tökööl nö kē-ĕyö nö ṙā-ang in ò; öp tösangöö hanum, ṙòkhöre inrē tösangöö ellōn ò, 9Nup elkilpong tönët tö nup ayū in u, nup mī-i ṙat, töp tö-angūö inrē ip alip, nö kē-ĕyö nö lökngö i minë elkilpong, 10Sā kinë-eng u nö ṙā-ang im kōiny nuā ngam tökētu nö inlāmö: ngaich ngam Kūönṙô min nö föngö u nö el ngam tahāklö töföngö tökētu. 11Ngaich ngam uk ngam nuā, tö nup alaha ò, hol töp kui ò, tö nup kalröön ò inrē tö nup aṅ ellōn ò sôḵ ò inrē, 12Keuheūtlöre ngam nuā min nö kēnyu nö lā uk ngam elyöngö ip töhet chūök, öp chūök hinôngngö tisum, ngaich föngi nö i kūö ngòh tameūyö: i chūök nup tisum nö hōngi min angū-ö nö föngi.

13Yē yip ṙôngö Israĕl min nö ṙòkhöre nö köölö fālen, ngaich angū-ö nö öt meūkö tö yip tömaṙôngö, ngaich acha-a nö kēken nup sinôtöre tö ngam Mā Tēv, ngaich fāluṙen. 14Yē ngam tökööl cha nö akahaiṙen, ngaich yip tömaṙôngö min nö hĕng nòng kahëti tö kun kōiny nuā tökētu kūö tökööl, ngaich kēten ò nö i kūö ngam rūkui manūlö. 15Ngaich yip ṙôngö yip tarik min nö ṙātö eltīre nö i kui ngam nuā nö i kūö ngam Mā Tēv: ṙatnyu likeun ngaich ngam nuā nö i kūö ngam Mā Tēv. 16Ngaich öp Kūönṙô töhachāmö kui nö kētö ngam mahām ngam kōiny nuā min nö im rūkui manūlö: 17Ngaich ngam Kūönṙô nö sumtö kuntīre nö im mahām; ngaich kicheny ngam mahām nö sat heuh tī nö i kūö ngam Mā Tēv, i kūö ngam innyatngö. 18Ngaich anga-aṅ min nö lūöptö ngam mahām nö i minë sinrōl ngam tahāklö ngam i kūö ngam Mā Tēv, ngam el ngam rūkui manūlö, ngaich keuheūttöre min ngam mahām nö ṙöösi tö ò nö i rööntö ngam tahāklö töföngö tökētu öp ip inkūp ngam rūkui manūlö. 19Ṙòkhöre nup tösangöö ò min nö kē-ĕyö nö ṙā-ang in ò, ngaich föngö nö el ngam tahāklö. 20Ngati tī min anga-aṅ tö ngam nuā; sā tīre tö ngam nuā tökētu kūö tökööl, ngatī tī anga-aṅ tö ngòh; ngaich ngam Kūönṙô min nö vī inlām tökööl cha, ngaich aṙēlöngö cha-a min. 21Ngaich anga-aṅ min nö kēnyö ngam nuā nö lā uk öp elyöngö, ngaich föngngen ò sā tīre tö ngam mu-urĕh nuā: tökētu an anga-aṅ kūö tökööl tömaṙôngö.

22Yē öp mahayöng nö köölö fālen, nö amahaiṙen i töhĕng i në nö ṙòkhöre hachöngten ngam Mā Tēv, ngam Tēv ò, nö tö un kēka, köölö fālen anga-aṅ ngaich; 23Yē öp tökööl ò, öp chūök ò nö köölö fālen, nö vënyu nö in ò, ngaich hĕngö kahëti anga-aṅ tö kōiny pököre, töt vahav alaha; 24Ngaich anga-aṅ min nö ṙātö tīre nö i kui öp pököre, ṙatnyö likeun ò ngaich ip chūökö öp chūök cha nö ṙatnyö likeun öp töföngö tökētu nö i kūö ngam Mā Tēv: tökētu an angū-ö kūö tökööl. 25Ngaich öp Kūönṙô min nö kēḵ aṅ ip mahām aṅ im tökētu kūö tökööl nö aṅtī tö kuntīre, ngaich lūöptö e i minë sinrōl ngam tahāklö töföngö tökētu, ngaich ngam mahām min nö ṙöstu nö i rööntö ngam tahāklö tökētu. 26Ngaich ṙòkhöre nup tösangöö min nö föngö nö el ngam tahāklö, sā nup tösangöö ngam tökētu tö kūö inlāmö: ngaich ngam Kūönṙô min nö havëkö inlām tökööl ò nö ip kanöölö fālen ò, ngaich aṙēlöngö min anga-aṅ.

27Yĕn hĕng tak öp aṅ i yip töng tarika nö amahaiṙen nö köölö fālen, i töhĕng i në nö ṙòkhöre hachöngten ngam Mā Tēv nö öt un kēkaṙen ngaich köölö fālen; 28Yē öp tökööl ò, öp chūök ò nö köölö fālen, nö vënyu nö in ò, ngaich hĕng nòng kahëti anga-aṅ tö kan pököre, töt vahav alaha, kūö öp tökööl ò öp chūök ò nö köölö fālen. 29Ngaich anga-aṅ min nö ṙātö tīre nö i kui öp tökētu kūö tökööl, ngaich ṙatnyö likeun ngam tökētu kūö tökööl nö im chūök töföngö tökētu. 30Ngaich öp Kūönṙô min nö kēḵ aṅ ip mahām nö aṅti tö kuntīre, ngaich lūöptö e nö i kui nup sinrōlngam tahāklö töföngö tökētu, ngaich keuheūttöre min ngam mahām nö ṙöstu nö i röön tö ngam tahāklö. 31Ngaich ṙòkhöre min nup tösangöö nö kē-ĕyö, sā kinëngö nup tösangöö i nup tökētu tö kūö inlāmö: ngaich föngö e min ngam Kūönṙô nö el ngam tahāklö nö tötahūsa kumchik nö im Mā Tēv; ngaich ngam Kūönṙô min nö havëkö inlām tökööl ò, ngaich aṙēlöngö min anga-aṅ.

32Yē ò nö kētö kun pököre nö tökētu kūö tökööl, kēten ò min anga-aṅ nö kan töt vahav alaha. 33Ngaich anga-aṅ min nö ṙātö tīre nö i kui ngam tökētu kūö tökööl, ngaich ṙatnyö likeun ò nö tökētu kūö tökööl, im chūökö chūök cha nö ṙatnyö likeun ngam töföngö tökētu. 34Ngaich ngam Kūönṙô min nö kēḵ aṅ i ngam mahām ngam tökētu kūö tökööl nö aṅtī tö kuntīre, ngaich lūöptö e nö i kui minë sinrōl ngam tahāklö töföngö tökētu, ngaich keuheūttöre ngam mahām nö ṙöhtu nö i rööntö ngam tahāklö: 35Ngaich kē-ĕyö nup tösangöö min nö ṙòkhöre, sā nup tösangöö ngam kun pököre nö kē-ĕyö im tökētu kūö inlāmö; ngaich ngam Kūönṙô min nö föngö u nö el ngam tahāklö, i kui nup tökētu nö im Mā Tēv nö lökten i kūö tameūyö, i kui nup tökētu nö im Mā Tēv nö lökten i kūö tameūyö; ngaich ngam Kūönṙô min nö havëkö inṙē-ĕl tökööl ò, ip tökööl, chūök aṙēlöngö min anga-aṅ.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index