Search form

LA-EN LĒVĪ 9

Föng Tökētu Ang Āròn

1Ngaich ngö inlahen ik hinëvhöre sakāmö, havëten Āròn ang Môsös tö yik kikōnyö kūön ò inrē, tö yik mākūö Israĕl inrē; 2Ngaich ngö ṙô anga-aṅ tö Āròn, Kēḵ kōiny man kūön nuā hĕng nòng nö tökētu kūö tökööl, hĕng nòng kōiny kūön sīṅp inrē töföngö tökētu, töt vahav alaha, ngaich kēten u i kūö ngam Mā Tēv. 3Ngaich ngö ṙô pömchö, vë-ekūö yip kūön Israĕl, Kētö tökētu yin kūö tökööl hĕng nòng kōiny pököre; hĕng nòng inrē kūön nuā hĕng nòng inrē kūön sīṅp, aṅ el ngam raneh samyeūheu, töt vahav alaha, nö töföngö tökētu; 4Hĕng nòng inrē kōiny nuā hĕng nòng inrē kōiny kūön sīṅp tökētu nö inlāmö, tökētu nö i kūö ngam Mā Tēv; nyā-aṅ inrē tökētu tökalūöchö tö tavī-i: tön hameuktöre an min ngam Mā Tēv nö in meh tö taheui. 5Ngaich cha-a nö kētö nuk tinöölôre tö Môsös nö i kūö ngam rūkui manūlö: ngaich ṙòkhöre yik ṙôngö tarik nö ṙūötöre nö i kūöngam Mā Tēv nö sökhaka. 6Ngaich ngö ṙô ang Môsös, Angū-ö ön ngih hachöngten ngam Mā Tēv nö la-en yīö: ngaich meūkö min tö yīö ngam kanôlò ngam Mā Tēv. 7Ngaich ngö ṙô ang Môsös tö Āròn, Ṙūötöre man im tahāklö, kētö ap tökētu kūö tökööl meh, ap töföngö tökētu inrē tö meh, vī inlām tököölre më-eṅ, tö yip tarik inrē: ngaich kētö öp tökētu tö yip tarik, vī inlām tökööl cha inrē; sā inchöngten tö ngam Mā Tēv.

8Lökten Āròn nö ṙūötöre nö ik tahāklö, ngaich ṙatnyö likeun ök kun nuā ök tökētu kūö tökööl, ök tī ò anga-aṅ. 9Ngaich yik kikōnyö kūön Āròn nö kētö ök mahām nö in ò; ngaich sumlö kuntīre anga-aṅ nö ik mahām ngaich sòhtö e nö i kui nuk sinrōl ök tahāklö ngaich ṙöhtö ök mahām nö i rööntö ök tahāklö: 10Nuk tösangöö pöri, tö nuk elkilpong, tök tö-angūö aṅ ik alip ök tökētu kūö tökööl, föngö tö ò nö el ök tahāklö; sā tinöölö Môsös tö ngam Mā Tēv. 11Ngaich ök alaha tök uk inrē föngö tö ò nö elkahôyö tök elyöngö.

12Ṙatnyö likeun ök töföngö tökētu anga-aṅ inrē; ngaich yik kikōnyö kūön Āròn nö kētök mahām nö in ò, ngaich kichenytö e anga-aṅ nö el ök tahāklö nö vinngö tī. 13Ngaich cha-a nö kētö ök töföngö tökētu nö in ò, hĕng milôhò, tök kui inrē; ngaich föngö e anga-aṅ nö el ök tahāklö. 14Ngaich söich nuk ellōn anga-aṅ tö nuk kalröön, ngaich föngö u nö i kui ök töföngö tökētu nö el ök tahāklö.

15Ane inrē anga-aṅ kētö ök tökētu tö yik tarik, ngaich kēḵ ök pököre tökētu kūö tökööl yik tarik, ṙatnyö likeun ò ngaich, kēten ò kūö tökööl, sā ngam lā urĕh. 16Ngaich anga-aṅ inrē nö kētö ngam töföngö tökētu, ngaich kētö e asā ngam chöngö. 17Ngaich inrē anga-aṅ nö kētö ök nyā-aṅ tökētu, hatööḵlö eltīre tö e, ngaich föngö e nö el ök tahāklö, nö holtö ök töföngö tökētu im peuheū.

18Ṙatnyö likeun ök kōiny nuā inrē anga-aṅ tök kōiny kūön sīṅp inrē, tökētu nö inlāmö, tö kūö yik tarik; ngaich yik kikōnyö kūön Āròn nö kēḵ tök mahām nö in ò, ngaich kicheny tö e anga-aṅ nö el ök tahāklö nö vinngö tī. 19Tök tösangöö ngam kōiny kūön nuā inrē; tösangöö ngam kōiny kūön sīṅp inrē ök tösangöö lamrit, nuk hanum ellōn inrē tö nuk elkilpong, tök töangūö ök alip inrē. 20Ngaich föng nuk tösangöö anga-aṅ nö el tahāklö: 21Kuvāyö pöri tö Āròn nö i kūön ngam Mā Tēv, nö tökuvāyö tökētu ök elngòh tök lā hāmö takeun inrē; sā tinöölô ò tö Môsös.

22Ngaich Āròn nö hachônglö këlre nö kū-ö tö nö yik tarik, ngaich hakôlò cha; ngaich yôkti anga-aṅ nö ṙā-ang i kinëtö tökētu kūö töföngö tökētu inrē kūö lanāmö. 23Ngaich kuhēthötre ang Môsös, Āròn inrē nö el ök rūkui manūlö, ngaich kunyī-inyre, ngaich hakôlò yik tarik: ngaich ngam kanôlò ngam Mā Tēv nö meūkö tö yik tarik nö ṙòkhöre. 24Ngaich ṙā-ang i kūö ngam Mā Tēv ök tameūyö nö meutnyi, ngaich haṙāpngö nuk el ök tahāklö töföngö tökētu tö nup tösangöö inrē; ngaich hē yik tarik nö meūkö e, ayôṙa cha-a ngaich, ngaich fātngökūöre.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index