Search form

KINṘEŪKÖ 1

Raneh Kinṙeūkö Yik Israĕl

1Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös nö elinchōn i Sināi, nö el rūkui manūlö, im raneh sakāmö ngam innëtö chingëṅt, im innëtö samyeūheu unôichrit cha nö kunyī-inyre nö ṙāngö panam Aikup, nö ngö ṙô, 2Kēḵ ṙôken yip kūön Israĕl man nö ṙòkhöre, i mupīhö cha, i mitī-i yöng cha, sā tūmö nup minë-eny cha, keuheūtlöre kikōnyö, i miyöngö cha; 3Löktökūö tö nët anāi samyeūheu ṙēti söl tulöng, ṙòkhöre yip tökô in Israĕl nö kiyung, kaheūkö cha më-eṅ Āròn inrē i kiteūm cha. 4In meh min inrē hĕng tak tarik aṅ i tum miyöngö cha; hĕng tak mākūö aṅ patī öp yöng ò. 5Në nun minënyö vē tarik tösökhak min nö in meh: aṅ in Rūpön, Ēlīsör ök kikōnyö kūön Sĕtē-ör. 6Aṅ in Simōn; Selūmi-ĕl ök kikōnyö kūön Sūrisattai. 7Aṅ in Yūtā; Nāsön ök kikōnyö kūön Amminatap. 8Aṅ in Issakār; Netenī-ĕl ök kikōnyö kūön Sūar. 9Aṅ in Sepulön; Ēliāp ök kikōnyö kūön Hilòn. 10Aṅ in yik kūön Yôsĕf: aṅ in Ifrēm; Ēlisamā ök kikōnyö kūön Amihöt: aṅ in Manasē; Kamēli-ĕl ök kikōnyö kūön Pītahsör. 11Aṅ in Penyamin; Epiten ök kikōnyö kūön Kitī-ōnī 12Aṅ in Tën; Ēhīēsör ök kikōnyö kūön Ammisattai, 13Aṅ in Asēr; Pāki-ĕl ök kikōnyö kūön Òkren. 14Aṅ in Kāt; Ēlī-asaf ök kikōnyö kūön Tū-ĕl. 15Aṅ in Naftalī; Ahīrā ök kikōnyö kūön Inön. 16Cha-a yin vē töhavëtu aṅ i yik ṙôngö tarik, nö mākūö miyöngö aṅ i yik yöng cha; cha-a yin kui yik tököṅnyu aṅ Israĕl.

17Ngaich kēḵ yik tarik nā Môsös nā Āròn yik tö vënyu minë-eny. 18Ngaich cha-a nö hamūl yik ṙôngö yik tarik nö ṙòkhöre im raneh sakāmö ngam innëtö chingëṅt, ngaich cha-a nö i mupīhöre ṙô nö vë-eny lökngöritre, nö löktökūö patī yöngre tö kikōnyö tūmö nup minë-eny, löktökūö tö nët anāi samyeūheu ṙēti söl tulöng, i miyöngö cha. 19Sā tinöölô Môsös tö ngam Mā Tēv, ngatī anga-aṅ ngaich nö kaheūkö cha nö elinchōnngö Sināi.

20Ngaich yik kūön Rūpön, ök lanòh kūön Israĕl, vē tumkölchap cha i mupīhö cha, i mitī-i yik yöng cha tö kikōnyö, sā tūmö nuk minë-eny, i miyöngö cha, ṙòkhöre yik kikōnyö löktökūö tö nët anāi samyeūheu ṙēti söl tulöng, ṙòkhöre yip tökô nö chuh i kinyūngö; 21Cha-a yip tö kaheuklöng nö ngaich, aṅ i miyöngö Rūpön, fën anāi tafūöl köny taneūyòng.

22Aṅ in yip kūön Simōn, i tumkölchap cha, i mupīhö cha, i mitī-i yöng cha tö kikōnyö, yip tö ngaich nö kaheuklöng sā tūmö nuk minë-eny, i miyöngö cha, löktökūö tö nët anāi samyeūheu ṙēti söl tulöng, ṙòkhöre yip tökô nö chuh i kinyūngö; 23Cha-a yip tö kaheuklöng nö ngaich, aṅ i miyöngö Simōn, taneui anāi machūötöre köny lūöyòng.

24Aṅ in yip kūön Kāt, i tumkölchap cha, i mupīhö cha, i mitī-i yöng cha tö kikōnyö, sā tūmö nuk minë-eny, löktökūö tö nët anāi samyeūheu ṙēti söl tulöng, ṙòkhöre yip tökô nö chuh i kinyūngö; 25Cha-a yip tö kaheuklöng nö ngaich, aṅ i miyöngö Kāt, fën anāi taneui köny tafūölòng taneui anāi.

26Aṅ in yip kūön Yūtā, i tumkölchap cha, i mupīhö cha, i mitī-i yöng cha tö kikōnyö, sā tūmö nuk minë-eny, löktökūö tö nët anāi samyeūheu ṙēti söl tulöng, ṙòkhöre yip tökô nö chuh i kinyūngö; 27Cha-a yip tö kaheuklöng nö ngaich, aṅ i miyöngö Yūtā, sat anāi fën köny tafūölòng.

28Aṅ in yip kūön Issakār, i tumkölchap cha, i mupīhö cha, i mitī-i yöng cha, i mitī-i yöng cha tö kikōnyö, sā tūmö nuk minë-eny, löktökūö tö nët anāi samyeūheu ṙēti söl tulöng, ṙòkhöre yip tökô nö chuh i kinyūngö; 29Cha-a yip tö kaheuklöng nö ngaich, aṅ i miyöngö Issakār, taneui anāi fën köny fënòng.

30Aṅ in yip kūön Sepulön, i tumkölchap cha, i mupīhö cha, i mitī-i yöng cha tö kikōnyö, sā tūmö nuk minë-eny, löktökūö tö nët anāi samyeūheu ṙēti söl tulöng, ṙòkhöre yip tökô nö chuh i kinyūngö; 31Cha-a tö kaheuklöng nö ngaich, aṅ i miyöngö Sepulön, taneui anāi sat köny fënòng.

32Aṅ in yip kūön Yôsĕf, nö aṅ i yip kūön Ifrēm, i tumkölchap cha, i mupīhö cha, i mitī-i yöng cha tö kikōnyö, sā tūmö nuk minë-eny, löktökūö tö nët anāi samyeūheu ṙēti söl tulöng, ṙòkhöre yip tökô nö chuh i kinyūngö; 33Cha-a yip tö kaheuklöng nö ngaich aṅ i miyöngö Ifrēm, fën anāi köny taneūyòng.

34Aṅ in yip kūön Manasē, i tumkölchap cha, i mupīhö cha, i mitī-i yöng cha tö kikōnyö, sā tūmö nuk minë-eny, löktökūö tö nët anāi samyeūheu ṙēti söl tulöng, ṙòkhöre yip tökô nö chuh i kinyūngö; 35Cha-a yip tö kaheuklöng nö ngaich, aṅ i miyöngö Manasē, lūöi anāi nët köny nëtòng.

36Aṅ in yip kūön Penyamin, i tumkölchap cha, i mupīhö cha, i mitī-i yöng cha tö kikōnyö, sā tūmö nuk minë-eny, löktökūö tö nët anāi samyeūheu ṙēti söl tulöng, ṙòkhöre yip tökô nö chuh i kinyūngö; 37Cha-a yip tö kaheuklöng nö ngaich, aṅ i miyöngö Penyamin, lūöi anāi taneui köny fënòng.

38Aṅ in yip kūön Tën i tumkölchap cha, i mupīhö cha, i mitī-i yöng cha tö kikōnyö, sā tūmö nuk minë-eny, löktökūö tö nët anāi samyeūheu ṙēti söl tulöng, ṙòkhöre yip tökô nö chuh i kinyūngö; 39Cha-a yip tö kaheuklöng nö ngaich, aṅ i miyöngö Tën, tafūöl anāi nët köny sātòn.

40Aṅ i yip kūön Asēr, i tumkölchap cha, i mupīhö cha, i mitī-i yöng cha tö kikōnyö, sā tūmö nuk minë-eny, löktökūö tö nët anāi samyeūheu ṙēti söl tulöng, ṙòkhöre yip tökô nö chuh i kinyūngö; 41Cha-a yip tö kaheuklöng nö ngaich aṅ i miyöngö Asēr, fën anāi hĕngköny taneūyòng.

42Aṅ in yip kūön Naftalī, i tumkölchap cha, i mupīhö cha, i mitī-i yöng cha tö kikōnyö, sā tūmö nuk minë-eny, löktökūö tö nët anāi samyeūheu ṙēti söl tulöng, ṙòkhöre yip tökô nö chuh i kinyūngö: 43Cha-a yip tö kaheuklöng nö ngaich, aṅ i miyöngö Naftalī, taneui anāi lūöi köny fönòng.

44Cha-a yin vē tö kaheuklöng nö ngaich, vē kaheuklö nā Môsös nā Āròn, tö vē mākūö Israĕl inrē; nëtsīön tak; kö köhĕng tak yin nö aṅ i mitī-i yöngre tö kikōnyö. 45Lökten cha nö ṙòkhöre yik tö kaheuklöng aṅ i yik kūön Israĕl, i mitī-i yöng cha tö kikōnyö, löktökūö tö nët anāi samyeūheu ṙēti söl tulöng, ṙòkhöre yip tökô in Israĕl nö chuh i kinyūngö; 46Cha-a yik tö kaheuklöng nö ṙòkhöre tafūölòng lūöi köny taneuyòng taneui anāi.

47Hö-ö pöri yik Lēvī nö kaheuktu nö in cha nö i miyöngö yöngre tö kikōnyö. 48Pòn ngö ṙô ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, 49Höng yip miyöngö Lēvī tö un kaheuktu tö meh, uh më-eṅ rēhĕn kētö nup ṙôken cha nö i yip kūön Israĕl; 50Vīten yip kūön Lēvī pöri më-eṅ nö hayōm öp inrūkui minkahngö kanô-en, hayōm chehen e inrē nö ṙòkhöre, tö nup töng aṅ in e inrē nö ṙòkhöre; keun öp inrūkui min cha-a, tö nup chehen e inrē nö ṙòkhöre, meukṙen e cha-a min inrē, ane inrē iyöngtöre nö havīlö ngam inrūkui. 51Yē ngam inrūkui nö kiröönngöre, ngaich yip Lēvī min nö teuklö e: ane inrē yē ngam inrūkui nö vītu, ngaich asöklö e min yip Lēvī: ngaich yip yamihtöre min aṅ tahëng nö haröhtöre, kumpahaivah min. 52Ngaich yip kūön Israĕl min nö vītö rūkuire, kö köhĕng tak tarik, ip elyöngöre, kö köhĕng tak tarik inrē ip pantēra ò, sā ṙôngö cha. 53Yip Lēvī pöri min vītö chūökre nö havīlö ngam inrūkui minkahngö kanô-en, hòn öt lanīnu min nö i kui yip ṙôngö kūön Israĕl: ngaich yip Lēvī min nö hayōm ngam inrūkui ngam minkahngö kanô-en. 54Ngaich ngatī yik kūön Israĕl; sā ṙô ngam Mā Tēv nö tölṙô Môsös ngatī cha-a.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index