Search form

KINṘEŪKÖ 10

Mās Römpět Fanöö

1Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, nö ngö ṙô, 2Vī rupīö man römpĕt nët; törömö: ngaich fanöö meh min anū-ö öm havëtö yip ṙôngö tarik, fanöö meh inrē im kinröönngö öm chuh i nup elyöngö. 3Yē cha min nö föökö kūö u, ngaich ṙòkhöre yip ṙôngö cha nö hamūlöre nö in meh i kūö ngam rūkui manūlö. 4Ngaich yē cha pöri nöng hĕng heuh ṙô nö föö, ngaich yip mākūö, tö yip yöngṙen tököṅnyu i Israĕl, nö hamūlöre min nö in meh. 5Ngaich yē yīö föö vine-eny pinhë-eṅkūö, ngaich nup elyöngö lā chuhöt min nö kiröönngö röönre. 6Ngaich yē yīö föö vine-eny pinhë-eṅkūö im innët heuh, ngaich nup elyöngö lā lòhngö nö kiröönngö röönre min: föö vine-eny pinhë-enkūö cha-a min ip kinröönngö cha. 7Yē öp manūlö pöri nö hamūltuvö, föö yī-ö min, hö-ö pöri min yī-ö föö vine-eny pinhë-eṅkūö. 8Ngaich yik kūönṙô kikōnyö kūön Āròn, nö föö nup römpĕt min, chöngö nun min anū-ö nö in yīö örheūheu i tumkölchap yīö. 9Ngaich yē yīö chuh i kinyūngö ip panam yīö öi lā-al yip lā-alre yip mahakihten yīö, ngaich yī-ö min fēkaṙen i kūö ngam Tēv yīö ngam Mā Tēv, ngaich hayöökaṙen min yī-ö ṙā-ang in yip lā-al yīö. 10Ip sakāmö inrē hē yīö ṙāmölōn, ane inrē nup töhēṙu tökiröng nyinā-aṅ in yīö, i nup raneh tö kūö nup chingëṅt yīö inrē, föö nup römpĕt yī-ö i nup töföngö tökētu, i nup tökētu tö yīö inrē kūö inlāmö; inköpkölōn anū-ö nö i kūö ngam Mā Tēv yīö: Chū-ö Chin Tēv yīö öich Mā Tēv.

Ṙāngö Nuk Inrūkuire Yik Kūön Israĕl

11Ngaich im innët samyeūheu, im innëtö chingëṅt, im tönët anāi sakāmö ngam chingëṅt, ngam taṙul nö kē-ĕyö nö ṙā-ang i kui ngam inrūkui minkahngö kanô-en. 12Ngaich yik kūön Israĕl nö kiröönngö röönre nö sā ngam kinröönngö cha nö ṙā-ang el inchōn i Sināi; ngaich ngam taṙul nö ngöh nö i kui ngam el inchōn i Pēran. 13Ngaich cha-a nö im raneh kinröönngö cha sā chöngö ngam Mā Tēv nö löktö eltī Môsös. 14Urĕh ngam pantēra elyöngö yik kūön Yūtā sā öp ṙôngö cha; Nāsön ök yöngṙen yik ṙôngö in ò ök kikōnyö kūön Amminatap. 15Neteni-ĕl ök kikōnyö kūön i miyöngö kūön Isakār. 16Eliāp ök kikōnyö kūön Hilòn yöngṙen yik ṙôngö aṅ i miyöngö kūön Sepulön.

17Ngaich ngam inrūkui nö teuklöngö; ngaich yik kikōnyö kūön Kĕrsön tö yik kikōnyö kūön Mērārī, yik kameun ök inrūkui, ngaich nö lā urĕh nö kiröönngöre. 18Ngaich ngam pantēra öp elyöngö Rūpön nö kirööniröön nö i yip ṙôngö cha: Ēlīsör ök yöngṙen yik ṙôngö ò ök kikōnyö kūön Sĕtē-ör. 19Selūmi-ĕl ök kikōnyö kūön Sūrisattai yöngṙen yik ṙôngö aṅ i miyöngö kūön Sumōn. 20Ngaich yik Kōhat nö urĕh, keun ök töhet chūök: ngaich yik tahëng nö asöklö ök inrūkui tök yanīhih cha.

21Ngaich yik Kōhat nö urĕh, keun ök töhet chūök: ngaich yik tahëng nö asöklö ök inrūkui tök yanīhih cha. 22Ngaich ök pantēra ök elyöngö yik kūön Ifrĕm nö urĕh nö i yik ṙôngö cha: ngaich Ēlisamā ök kikōnyö kūön Amihöt nö yöngṙen yik ṙôngö ò. 23Kamēlī-ĕl ök kikōnyö kūön Pitahsör yöngṙen yik ṙôngö aṅ i miyöngö yik kūön Manasē. 24Epiten ök kikōnyö kūön Kitīōnī yöngṙen yik ṙôngö aṅ i miyöngö yik kūön Penyamin.

25Ngaich ngam pantēra ök elyöngö yik kūön Tën ök lamā unôich tö nuk elyöngö nö ṙòkhöre, kiröönngö röönre nö i yik ṙôngö cha: ngaich Ēhī-ĕsör ök kikōnyö kūön Amisattai nö yöngṙen yik ṙôngö ò. 26Pāki-ĕl ök kikōnyö kūön Òkren yöngṙen yik ṙôngö aṅ i miyöngö yik kūön Asēr. 27Ahirā ök kikōnyö kūön Inön yöngṙen yik ṙôngö aṅ i miyöngö kūön Naftalī. 28Ngatī nuk kinröönngö yik kūön Israĕl nö i ṙôngö cha; ngaich cha-a nö kiröönngö röönre.

29Ngaich ngö ṙô Môsös tö Hōpar ök kikōnyö kūön Rakūĕl, aṅ Mītiā, kikōnyö yöng pīhö Môsös, Kiröönngöre in im chūök ṙô ngam Mā Tēv, nö ngö ṙô, Kētö e chin min in yīö: tā-a in ih man, ngaich hakôlò meh min īhö: pò ngam Mā Tēv nö löökö ṙô nö in Israĕl. 30Ngaich ngö ṙô anga-aṅ tö ò. Hö-ö chin hòṅ in; höng chuh ip panamre pöri chū-ö i yip mak alahare inrē. 31Ngaich ngö ṙô anga-aṅ, Vë-ekūö meh chin, uh man ṙāngen ih; tön höng më-eṅ man tö akahalōn tö inlahen ih iyöng el inchōn, ngaich më-eṅ min in ih sā ṙënngen në mat ih. 32Ngaich min, yē meh in ih, hôṅ, ngatī min angū-ö, nup tölöök tī ngam Mā Tēv min nö in ih, anū-ö min tī ih in meh.

Kinröönngö Yik Tarik

33Kiröönngöre cha-a ngaich nö ṙā-ang im ṙôngö ngam Mā Tēv nö lūöi sumkam röön; urēhĕkūö cha ngam kasòng chöngö ngam Mā Tēv nö lūöi sumkam röön, nö chöh chūök haneūheu cha. 34Ngaich ngam taṙul ngam Mā Tēv nö i kui cha tö sakāmö, yē cha nö kiröönngöre nö ṙā-ang im elyöngö. 35Ngaich hē ngam kasòng chöngö nö urĕh nö kiröönngöre, ngaich Môsös nö ngö ṙô, Ō Mā Tēv, chōholre, hökngen yip lā-al Meh nö pirāti; hökngen cha inrē yip tösumrīk tö Meh nö falngöre nö i kūö meh. 36Ngaich hē e nö sökhakṙen, ngö ṙô anga-aṅ, Ō Mā Tēv, havantöre Man, in yip tösöm köny aṅ in yip tököṅnyu Israĕl.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index