Search form

KINṘEŪKÖ 11

Tapērā Minë Nyö Ök Chūökö

1Ngaich yik tarik nö uyë-a ṙô nö elnang ngam Mā Tēv: ngaich hē ngam Mā Tēv nö hāngö e; hūlökūö ngaich ngam lanīnö Ò; ngaich ngam tameūyö ngam Mā Tēv nö ök ngö tī tö cha, ngaich ṙāpngökūö söl manā-angkūö ök elyöngö cha. 2Ngaich yik tarik nö peuinyhökūö Môsös; ngaich Môsös nö vë-ekūö ngam Mā Tēv, ngaich ṙātöre kūö ngam tameūyö. 3Ngaich kaheūkö minë-eny ök chūök nö Tapērā, pò ök tameūyö ngam Mā Tēv nö ökti kūö nö in cha.

Sat Anāi Yik Minṙöinylen Katöllö Môsös

4Ngaich yik tömaṙôngö tarik nö yikngö nuk tökuchik nyā-aṅkūö: ngaich yik kūön Israĕl inrē nö peuiny nö hēk, nö ngö ṙô, Achīö ap min kamëtö kāḵ hī tö alaha. 5Köpölōn in tö nuk kāḵ i Aikup nuk kahā hī nöng öt ṙāyu: tö nuk kukuper, nuk piyāṅs, nuk lasön inrē: 6Ngaich pöri töngamuh në nômö hī nöng nyôngö; höng rö-övö takô: hö-övö in maheūṅku höng ngih manna.

7Ngaich ök manna nöng sā kulöl taniā, sā mineūkö tilīöm inrē. 8Hamūlö e yik tarik nö kiröönköre, ngaich tilönö e hēk sōngö e inrē, sūmö e inrē nö el tanīöyö, ngaich vī-i e nö kēk: ngaich ök nyīnā-aṅ e nöng sā nyinā-aṅ tufömngöre tavī-i. 9Ngaich hē ngam tacham nö suktöre nö ik elyöngö tö hatööm, ngaich suktöre ngam manna nö i kui e.

10Ngaich Môsös nö hang ṙô yik tarik nö peuiny nö keuheūtngöre chūök i mupīhö, kö i kūö inkūp inrūkui re tarik: ngaich ngam lanīnö ngam Mā Tēv nö kiröngen nö hūlökūö; kuyāhalōn inrē Môsös. 11Ngaich Môsös nö ngö ṙô tö ngam Mā Tēv, Kūöyòh Ömeh chōichötī i ngòh kūönre? Kūöyòh öich inrē öt inṙētuvö i kūö Meh, Öm hakeunlö lumngan vē tarik nö in chu? 12Pirūkö chu aich vē tarik nö ṙòkhöre? Chū-ö öich kamyôḵnyen cha, lökten Meh ngö ṙô tö chu, Tayūkö cha man, öm sā ngòh kikōnyö yöng maharuk nö tayuk ngam pamôḵ nyīö, im panam chūök ṙô meh kilēḵngôre i yik yöng chu? 13Isuh öich min kahëtu tö alaha in vē tarik? Tön peuinyhökūö chu yin, nö ngö ṙô, Kētö alaha in ih hòṅ ih kā. 14Ötkô chin höng hĕng tak keun vē tarik nö ṙòkhöre, pò cha nö yahah lumngan. 15Ngaich yē meh ngati tī tö chu, vë-ekūö Meh chin, kumpaha chu hĕngröt tī, yē chu inṙētu i kūö Meh; ane inrē uich höktu mat meuk öt kanôlòre.

16Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Hamūl yip tösat anāi tarik in chu aṅ i yip mākūö Israĕl, yip mikahkūö Meh nö Mākūö yip tarik, yöngṙen cha inrē; ngaich kēten cha ip rūkui manūlö, hòṅ cha nö hol meh nö sökhaka. 17Ngaich Chū-ö min yônti öich vë-ekūö meh umuh: ngaich Chū-ö min kēngö öp ma alaha ap mi in meh, ngaich kēten ò nö in cha; ngaich cha-a min nö keun lumngan yip tarik nö hol kūö meh, hòṅ meh öt höng hĕngkūö keūnö e. 18Ngaich ngö ṙô më-eṅ tö yip tarik, Ahetlöre yin höng öp huṙöich, hòṅ yīö kā alaha: pò yīö peuiny i elnang ngam Mā Tēv, öi ngö ṙô, Chiāp min kamëtö kāḵ ih tö alaha? Pò e nö tölēnen nö in ih i Aikup: lökten an ngam Mā Tēv, nö kē-ĕkūö yīö min tö alaha, ngaich kā min yī-ö. 19Rö-ö yin min höng hĕng sumkam kūö kā, ötrēhĕn höng nët, ötrēhĕn höng taneui, ötrēhĕn höng söm, ötrēhĕn höng nët anāi sakāmö; 20Hĕng chumngëṅtöhöre pöri, hanöngsaha e nö talīnköny nö elmeh yīö, hanöngsaha yīö tôkökūö tö e: pò yīö sōḵ-o ngam Mā Tēv, ngam mi in yīö, ngaich peuiny i kūö ò, öi ngö ṙô, Kūöyòh öi kunyī-inyre ṙā-ang Aikup? 21Ngaich ngö ṙô Môsös, Tafūölòng köiny yin vē tarik kumröön vē mi in chu; ngaich ngö ṙô Më-eṅ, Kētö alaha Chin min in cha, hòṅ cha nö hĕng chumngëṅtö höre kūö nö kā. 22Ṙatnyö likeun nup töṙeūla öi min nö kāḵ cha, nö kô-òngkūö? Hēk hamūlö nup min kāḵ el ngam mai nö kāḵ cha nö kô-òngkūö? 23Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Cheūḵngöre rôta kël Ang ngam Mā Tēv? Meuk man yih min ngaich yē ngam ṙô chu nö teungtökūö nö in meh hēk yĕn rö-ö.

24Kunyī-inyre ngaich Môsös, ngaich vënyö nuk ṙô ngam Mā Tēv nö in yik tarik: ngaich anga-aṅ inrē nö hamūltö yik tösat anāi tarik aṅ in yik mākūö yik tarik, ngaich asöklen cha nö havīlö ngam rūkui. 25Ngaich yônti ngam Mā Tēv nö el taṙul, ngaich vë-ekūö ò, ngaich kēngö aṅ ik ma-alaha ök mi in ò ngaich, ngaich kēten ò nö in yik tösat anāi mā: ngaich hē ngam ma-alaha nö i kui cha, ngaich mumkahten cha-a, höng angū-ö pöri tölngö cha.

26Nët tak pöri nak tarik töng ngöh nö ik elyöngö hĕng tak ök tö Ĕltāt minënyi Mĕtāt minënyi ök tahëng: i kui cha inrē ngam ma-alaha; aṅ in yik tökūichlöng nan cha-a, öt yihtöre pöri nö ik rūkui: ngaich cha-a nö ik elyöngö nö mikahten. 27Ngaich faltöre hĕng tak ök ṙāl tarik ngaich vë-eny nang Môsös, nö ngö ṙô, Mikahten nap nā Ĕltāt nā Mĕtāt nö ip elyöngö. 28Ngaich ök kikōnyö kūön Nön ang Yôsuā, ṙanët Môsös, töhĕng tak aṅ i yik tarik katöllö ò, ngö ṙô nö sapṙô, Mā chu Môsös, tahngen cha. 29Ngaich ngö ṙô Môsös tö ò, Kunyahalōn öm tö pôkūö chu? Lōn ngam Tēv an öre nö ṙòkhöre vē tarik ngam Mā Tēv nö pròfĕt, hòṅ ngam Mā Tēv nö ṙātö ngam ma-alaha nö i kui cha! 30Ngaich Môsös nö chuh ik elyöngö, anga-aṅ tö yik mākūö Israĕl inrē.

Tīntö Kūil Ngam Tēv

31Ngaich ök kuföt ṙamā-ang im Mā Tēv nö kumtö kuīl nö ṙā-ang el mai ngaich hökiṙen nö suktöre nö i kui ök elyöngö, rô-òl kūö töhĕng sumkam nö lā hih, ngaich rô-òl kūö töhĕng sumkam nö lā im tahëng, havīlö ngam elyöngö, ngaich nët sumkôngö rô-òl fôngö nö i kui ngam tumlat. 32Ngaich yik tarik nö choholre nö hĕng sumkam, hĕng mitööm, hĕng sumkam inrē im tahëng sakāmö, nö hamūl nuk kuīl: höng söm hōmör (1000 Kilō) hamūl ngòh tökūöṅnen hamūl: ngaich cha-a nö pirātngöre nö havīlö ök elyöngö. 33Ṙòngmö i hôi kanap cha ngam alaha öl nö uṙā-a ngaich ngam lanīnö ngam Mā Tēv nö hūlökūö nö i yik tarik, ane inrē ngam Mā Tēv aṅtī tö yöng tölëlngökūö invah nö chökṙen yik tarik. 34Ngaich kaheūkö minënyi ök chūökö nö Kiprōttāvah: pôn in e cha-a nö lāpngö yik tarik tökalēḵĕlōn tö yinikhanga. 35Ṙā-ang Kiprōttāvah më tarik nö chuh Hasēröt: ngaich iyöng Hasēròt cha-a.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index