Search form

KINṘEŪKÖ 12

Öthakòlöng Ṙô Ang Mirīöm

1Ngaich Miriöm, Āròn inrē nö chōichô tö Môsös kūö ök kikānö aṅ Kus ök pīhö ò: pôn pīhö tö kikānö anga-aṅ aṅ Kus. 2Ngaich ngö ṙô cha-a, Höng Môsös ang kan tövë-evkūö tö ngam Mā Tēv? Röh ang inrē nö vë-ekūö hī? Ngaich hāngö e ngam Mā Tēv. 3Tölngö yanāichö pöri ngam tarik Môsös, nö i vē taṙòkhöre tarik i kūö ngih panam. 4Höng lūknyôre ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, Āròn, Miriöm, nö ngö ṙô, Yī-ö tölūöi tak kunyī-inyre yin im rūkui manūlö. Ngaich cha-a nö lūöi tak nö kunyī-inyre. 5Ngaich yônti ngam Mā Tēv nö el taṙul, sökhaka ngaich nö ik inkūp ök rūkui, ngaich havëten Āròn, Miriöm inrē: nëtre taka cha-a ngaich nö yihtöre. 6Ngaich ngö ṙô anga-aṅ, Hang në ṙô chu: Yĕn hĕng tak Pròfĕt in yīö, ngaich Chū-ö Mā Tēv min mikahtökūö ò tö re i inmeuktöre, vë-ekūö ò Chū-ö min i heūvö. 7Öt ngatī ngam tarik Chu Môsös; anga-aṅ an tökô-en i tökeuheūttöre el patī Chu. 8Kôta ṙô Chin min vë-ekūö ò, meūkö, öt ṙô tö tönyatngö; ngaich anga-aṅ min nö meuk ngam Mā Tēv: kūöyòh an öt pa-ekūö an chōichô i ngòh tarik Chu, in Môsös?

9Ngaich ngam lanīnö ngam Mā Tēv nö hūlökūö nö in cha; kiröönngöre ngaich anga-aṅ. 10Kē-ĕngre ngaich ök taṙul nö ṙā-ang kui ngam rūkui; meūkö ngaich Miriöm nö yeūnyu, isoh sā nup töpatūya tacham: ngëichken Miriöm ngaich ang Āròn ngaich meūkan nö yeūnyuvö. 11Ngaich Āròn nö ngö ṙô tö Môsös, Mah, më-eṅ mā chu, vë-ekūö meh chin, uh an hakeunlöng tö tökööl, tön ngaich an höng kulō-ovṙen, ngaich kūö e āyö köölö fālen. 12Vë-ekūö meh chin, uh an yēḵ nösā kupah, pòn ngaich ök alaha ò nö ròngti nö keuheūtngöre hē maneutnyö ò nö ṙā-ang el chūök kanūönö yöngre. 13Ngaich Môsös nö vë-ekūö ngam Mā Tēv, nö ngö ṙô, Hayāichtôre chin vë-ekūö Meh Ō Tēv, halööklen ò. 14Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Röh ang öre nö sirōngkūö nö sat sumkam yĕn höng kösngö elmat ò ap kikōnyö yöng ò? Hökngen ò nö sat sumkam nö öpikūö nö lā uk ngam elyöngö ngaich keuheūt hë min angū-ö, ngaich kēhötvö min anga-aṅ nö hēk. 15Sat sumkam ngaich Miriām nö öpikūö nö lā uk ngam elyöngö: ngaich yik tarik nö öt kiröönngöre hanöng saha Miriöm nö kēhötvö nö hēk. 16Ngaich unôich yik tarik nö kiröönngöre nö ṙā-ang Hasēròt, ngaich iyöngtöre nö el inchōn Pēran.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index