Search form

KINṘEŪKÖ 13

Mahayun Ngam Panam

(Invan 1.19-33)

1Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, nö ngö ṙô, 2Tīnngö tarik man, hòṅ cha nö ulāikö matre töp panam Kanā-aṅ, öp kahëtö Chu in yip kūön Israĕl: kö hĕng tak tahīnngö më-eṅ tö aṅ i miyöngö yik yöng cha, nö kö mā-aṅ aṅ in cha. 3Ngaich ang Môsös nö tīnngen cha nö ṙā-ang el inchōn i Pēran sā chöngö ngam Mā Tēv: ṙòkhöre cha-a nö mākūö yik kūön Israĕl. 4Në nun minënyö cha: Samuā kikōnyö kūön Sakūr, aṅ i miyöngö Rūpön. 5Sāfat kikōnyö kūön Hōrī, aṅ i miyöngö Sūmon. 6Kalĕp kikōnyö kūön Yĕfuneh, aṅ i miyöngö Yūtā. 7Ikal kikōnyö kūön Yôsĕf, aṅ i miyöngö Issakār. 8Ōsiā kikōnyö kūön Nön aṅ i miyöngö Ifrĕm. 9Paltī kikōnyö kūön Rafū, aṅ i miyöngö Penyamin. 10Katti-ĕl kikōnyö kūön Sōtī, aṅ i miyöngö Sepulön. 11Kātī kikōnyö kūön Sūsī, aṅ i miyöngö Yôsĕf, ngam miyöngö Manasē. 12Amī-ĕl kikōnyö kūön Kamalli, aṅ i miyöngö Tën. 13Satūr kikōnyö kūön Maiköl, aṅ i miyöngö Asēr. 14Nahpī kikōnyö kūön Vopsī, aṅ i miyöngö Naftalī. 15Kū-ĕl kikōnyö kūön Makī, aṅ i miyöngö Kāt. 16Anū-ö nun në minë-nyö yik tarik tahīnngö Môsös nö ulāikömatre tök panam. Ngaich Môsös nö kaheūkö Ōsiā kikōnyö kūön Nön nö Yôsuā.

17Ngaich Môsös nö tīnngen cha nö ulāikö mat re töp panam Kanā-an, ngaich ngö ṙô tö cha, Kuṙòh kiröönngöre yin lök el ngih talöökö lamöktö lā lòhngö, ngaich peūlöre i kui minë rôngö: 18Ngëichkö ngam panam tö sitih öng; ngëichkö yip tarik inrē mi-iyöng in e, yē cha nö tökalēḵ hēḵ yĕn tötkalēk, yē cha nö öt pōyen hēk yĕn pōyen; 19Ngëichkö inlahen ap panam tö-iyöngö tö cha, yē e nö tökôlò hēk yĕn tötkôlò; nup elpinnāmen cha inrē chūök cha nö iyöng, yĕn elyöngö, hēk yĕn el tökeung chūökö. 20Öp inlahen ap panam inrē, yē e nö tötëḵ hēk yĕn tö iyāich, yĕn chōnu in e, hēk yĕn rö-ö. Uh yī-ö pinhë-eṅvkūö inrē, kumtö nup ṙòng chōn aṅ ngam panam inrē. Hē nup ṙòng angkūr mu-urĕhnyi nganāvö an angū-ö hē e.

21Kiröönngöre cha-a ngaich, ngaich ulāikö matre töp panam löktökūö el inchōnngö Sin söl Rēhop, tölngö ip lökhöt i Hamāt. 22Ngaich cha-a nö kiröönngöre nö löktö lòhngö, ngaich sölta nö i Hepṙòn; ngaich umuh yik Ahīman, Sēsai; Talmai inrē, yik kūön Anāk. (Tövīlöng öp Hepròn nö sat samyeūheu urĕh tö Sōān öp i Aikup.) 23Ngaich cha-a nö sölta nö el achāṙö Ĕsköl, ngaich cha-a nö ṙal ök pak töhĕng tum aṅ rōi tö angkūr, ngaich kaneūnu cha-a nö nëtö kūö nö keun, kumtö anār inrē cha-a, anychīr inrē. 24Kaheūkö ök minë-eny e angū-ö chūökö nö achāṙö Ĕsköl, kūö ök töhĕng tum ök ṙahal tö yik kūön Israĕl umuh.

25Havan cha-a ngaich nö ṙāngö unlāikö matre töm panam, unôichrit töfën anāi sakāmö. 26Kiröönngöre cha-a nö ngaich, ngaich yih nö in Môsös, in Āròn, in yik ṙôngö kūön Israĕl inrē nö ṙòkhöre, el inchōnngö Pēran, nö i Kātēs; kumtö nup ṙô cha-a nö in cha, nö in yik ṙôngö yik tarik nö ṙòkhöre, hameuktö uk ṙòng chōn ngam panam inrē nö in cha. 27Ngaich vë-eny nang ò cha-a nö ngö ṙô, Tachta in ip panam öp chūök tinīnngö ih tö meh, kô-en öp nö töhëmö aṅkūö tö aṅteh hönī inrē; ngih ön yih ṙòng aṅ in e. 28Tökalēḵ pöri yip tarik mi-iyöng ip panam, kalonglöng inrē nup elpinnāmen, nö kiröng: ane inrē īhö meuk yip kūön Anāk nö umuh. 29Iyöng im lā lòhngö panam yip Amelek: iyöng i kui rôngö Hitāit, Yēpus, Amôr inrē: iyöng lā kūö mai inrē yik aṅ Kanā-an, teutngö chūök inrē nö i kui Yôtön. 30Ngaich Kalēp nö tahngö ṙô yik tarik nö i kūö Môsös, nö ngö ṙô, Tā-a töi ngaich kē-ĕ e ilööṙen kiröönngöre: tön kô-òren in mihôiṅ tö e.

31Ngaich pöri yik tarik yik hol ò nö kiröönngöre nö ngö ṙô, Ötkô in kiröönngöre la-al yip tarik; pò cha nö kalēḵ tö hī. 32Ngaich cha-a nö chōichö ṙô nö eūkö ngam panam nö i yik kūön Israĕl ngam chahöh cha nö ulāikenre, nö ngö ṙô, Ap panam, öp tölökö ël tö ih öi ulāikö, matre tö e, panam ap kamāngö aṅkūöre; ngaich yip tarik inrē maheuṅk ih in e nö tömarôlòng nö tarik. 33Meuk yip Nefil in inrē, (yip kikōnyö kūön Anāk, yip hakūöntö yip Nefil:) ngaich īhö tö matre höng sā mufākö, ngatī ṙēti öi i kūö cha.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index