Search form

KINṘEŪKÖ 14

Linā-al Kūö Tö Tarik

1Ngaich ṙòkhöre yik ṙôngö yik tarik nö pōitô nö haramöre; peuiny inrē yik tarik ik hatööm angū-ö. 2Ngaich ṙòkhöre yik kūön Israĕl nö hiṙeūtkôre nö lā-alkūö Môsös lā-alkūö Āròn inrē; ṙòkhöre ṙô yik tarik nö ngöṙô tö cha i lōn ngam Tēv öre misī öi kapah ip panam Aikup! hēk i lōn ngam Tēv öre misī öi kapah el inchōnngö! 3Angū-ö önguh lökten ngam Mā Tēv nö kēten hī i ngih panam, öi pôḵ sanët? Pôḵ fanël yin min vē pīhö hī tö vē kun kūön hī inrē; röh öi öre ĕhten havan i Aikup?

4Ngaich ngö ṙô cha-a tö höö, Tā-a töi vīlö yöngṙenre, tā-a inrē töi havan i Aikup. 5Ngaich ang Môsös, tö Āròn inrē nö afukngöre nö fāthakkūö nö i kūö yik tömūl ṙôngö yik kūön Israĕl. 6Ngaich Yôsuā ök kikōnyö kūön Nön tö Kalĕp inrē ök kikōnyö kūön Yĕfuneh nak mi-in cha nö ulāikö matre töm panam, nö tikaichngö inyutre. 7Ngö ṙô cha-a nö vë-ekūö cha yik ṙôngö kūön Israĕl, Tölngö tölöök ap panam ap lahök ël hī ulāikö matre ngëichngö e. 8Yē ngam Mā Tēv nö kuchīklōn nö in hī, ngaich kēten hī min Anga-aṅ nö i ngih panam, kētö e inrē nö in hī; ap panam töhëmö aṅkūö tö aṅteh hönī inrē. 9Höng un ahôṙiṙen ngam Mā Tēv, ui rēhĕn pahë-ekūö tö yip tarik aṅ ngam panam; tön höng nyā-aṅkūö hī yip; öt lanakluvö yip nö in re, ngaich in hī ngam Mā Tēv: ui pa-ekūö tö cha. 10Ngaich pöri nö ṙòkhöre yik ṙôngö yik tarik nö hōḵten cha nö kulëhe tö ihong, ngaich meūkö ök kanôlò ngam Mā Tēv tö yik kūön Israĕl nö ṙòkhöre nö el ök rūkui manūlö:

Vë-elkui Yik Tarik Ang Môsös

11Ngaich ngam Mā Tēv nö ngö ṙô tö Môsös, Irô-òten aich min vē tarik nö öt kūöngenre tö Chu? Irô-òten aich min inrē nö öt ṙātö ellōnre nö in Chu, nö ngaich nö pōyen nuk minkahngö tī Chu in cha? 12Aṅtī tö invah Chin min tölëlngökūö chökṙen cha, ṙā-aiṙen inrē cha-a nö amīnu, vīlen meh Chin ane inrē tömötlö kulēḵ tö cha.

13Ngaich Môsös nö ngö ṙô tö ngam Mā Tēv, Hāngö e yip min aṅ Aikup; pò Meh holtö minhôiṅyöre kēngen vē tarik nö ṙā-ang in cha; 14Ngaich cha-a min nö vë-eny e nö i vē aṅ ngih panam: hāngö Man tö cha Më-eṅ Mā Tēv Öm ellōn vē tarik, pò Meh Më-eṅ Mā Tēv Öm kôta mineūkö, i kui cha inrē ngam taṙul Meh nö sökhaka, urēhĕkūö cha inrē Më-eṅ kiröönngöre el ngam taṙul tö sakāmö, ane inrē tameūyö tö el hatööm. 15Yē Meh min töngamuh fëlngen vē tarik nö sā nyāha töng hĕng tak tarik, ngaich yip pumnāmö tarik yip hamang ineū-eu Meh nö ngö ṙô min, 16Kūö ngam Mā Tēv nö ötkô nö kētö vē tarik nö im panam ngam ṙô Ò nö kilēḵngôre nö in cha, lökten an nö fëlngen cha nö el inchōn. 17Vë-ekūö meh chin töngmuh, hökngen ngam minhôiṅyö ngam Mā Tēv yēḵ nö kiröng sā ṙô meh ngaich, öm ngö ṙô, 18Tötveūtö lanīnö an ngam Mā Tēv, töpōyen in inrē tö miṙēlōn, aṙē-ĕl tökööl tanôichngen inrē, ane pöri inrē öt ṙā-al tököölöfālen: chöhkö tökööl yip yöng nö i yip kūön cha, ip linūöyö ane inrē ip finënö tumkölchap cha. 19Vë-ekūö Meh chin, aṙē-ĕl tökööl vē tarik sā ṙôkö ngam miṙēlōn Meh, sā Meh ngaich aṙēlö vē tarik, löktö kūö Aikup söl ing töngamuh.

20Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv, Sā ṙô meh Chin ngaich aṙē-ĕl: 21Im kanô-en pöri, sā Chu Öich tö-aṅ, sā në panam inrē nö ṙòkhöre nö tööḵlö min tö kanôlò ngam Mā Tēv; 22Kūö yip tarik pöri nö ṙòkhöre yip töngaich nö meuk kanôlò Chu, nuk aṅ in chu inrē minkahngö, nuk tī Chu i Aikup el inchōn inrē, söntenre pöri nö kalāha Chu söm heuh nö ngaich, öt hang ṙô Chu inrē; 23Kô-òngrit yip min nö öt meuk ngam panam ngam kinlēḵngô Chu i yip yöng cha, ötrēhĕn min cha-a nö meūkö e yip tötkūöngen tö Chu: 24Höng Kalĕp ngòh tarik Chu, pò ò nö tahëngö aṅ in tö ma-alaha, ngaich keuheūtlöre nö tömrit Chu, anga-aṅ min tökētu tö Chu nö im panam ngam chahūhuh ò nö ngaich, ngaich yip kūön ò min nö hayōmö e. 25(Hē e yik aṅ Amelek aṅ Kanā-an inrē mi-iyöng el achāṙö:) huṙöich yin havanritre,chuh el ngam inchōn inrē lök im talöökö tö kū-ö tö ngam mai Ītöm.

Chökṙen Yik Tarik Ngam Mā Tēv Yik Lamā-alkuö Ò.

26Ngaich ngam Mā Tēv nö ngö ṙô nö vë-ekūö Môsös, Āròn inrē, 27Irô-òtö manööyö Öich min i ngih tötlöök ṙôngö tarik, vē mihiṙeūtkôre nö lā-alkūö Chu? Hang ṙô yip kūön Israĕl Chin nö hiṙeūtkôre, nö lā-alkūö Chu. 28Ngö ṙô man tö cha, Ngö ṙô an ngam Mā Tēv, Sā Chu Öich tö-aṅ, sā ṙô yīö tö elnang Chu, ngatī tī Chū-ö min tö yīö: 29Fuk el ngih el inchōn nup min kupah alaha yīö; ṙòkhöre inrē yip tökaheuklöng in yīö, sā ap ṙôken yīö ṙòkhöre, löktökūö tönët anāi samyeūheu ṙēti söl tulöng yip mihiṙeūtkôre nö lā-alkūö Chu. 30Hö-ö yin yih min ing panam, ngam löknyötī Chu hachônglö këlre tö Chu min vīten yīö iyöng in e, höng Kalĕp ön min ngòh kikōnyö kūön Yēfuneh, Yôsuā inrē ngòh kikōnyö kūön Nön. 31Vē kun kūöṅnö pöri kūön yīö, vē pôḵ fanël tö ṙô yīö, haruklöng yin min tö Chu, ngaich cha-a min nö akahakūö töm panam ngam sahōḵo yīö. 32Nup kupah pöri min alaha yīö, yī-ö nö fuk el ngih inchōn. 33Ngaich yip kūön yīö min nö fën anāi samyeūheu nöng mahavöt el ngih inchōn, keun nup öt ṙinātö ellōn yīö inrē, hanöng saha nup kupah alaha yīö nö keuheūt nö el inchōn. 34Sā tūmö nup sakāmö yīö ulāikö matre töm panam, nuk sakāmö töfën anāi, hĕng samyeūheu i töhĕng sakāmö, yī-ö min keun nuk tököölre, öi fën anāi samyeūheu, ngaich akahalōn yī-ö min tö Chu havanrit ngam kinlēḵngôre. 35Chū-ö Chin Mā Tēv töṙô-òv, kô-en Chin min ngatī tī in ngih tötlöök ṙôngö tarik nö ṙòkhöre, vē mahamūlöre nö lā-al Chu: el ngih inchōn yin min nö keuheūt, in e inrē min nö kapah.

36Ngaich yik tarik yik tahīnngö Môsös nö ulāikö matre töm panam, yik mahavan, ngaich vīten yik ṙôngö tarik nö ṙòkhöre nö hiṙeūtkôre nö lā-alkūö ò, nö eūkö töchōich nö im panam, 37Cha-a yik tarik tökapah nö i kūö ngam Mā Tēv, tökūö ök tölëngökūö invah. 38Ōtren pöri nö aṅ ang Yôsuā ök kikōnyö kūön Nön, Kalĕp inrē ök kikōnyö kūön Yēfuneh nak mī-i yik tarik kumröönngöre nö ulāikö matre töm panam.

Raneh Kinë-eṅ Ngam Panam (Invan 1.41-46)

39Ngaich Môsös nö vë-eny në ṙô nö in yik kūön Israĕl nö ṙòkhöre: ngaich ṙòkhöre yik tarik nö kiröngö miṙīvlōn. 40Chōholre cha-a ngaich nö ka-eūilökūö tö peuheū, ngaich yônlö nö i kui ap rôngö, nö ngö rô, Yĕh meuk, ihih īni, ngaich in hōḵ chuh ip chūök ṙô ngam Mā Tēv nö kilēḵngôre: pò ih ngaich köölöfālen. 41Ngaich ngö ṙô ang Môsös, Sitih öi töngamuh köölöfālen im chöngö ngam Mā Tēv, yĕh meūkö e nö ötkôlò tī min? 42Uh yin kiröönngöre, tön öt in yīö An ngam Mā Tēv; hòṅ yīö öt fëliyö i kūö yip lā-al re. 43Tön umuh yip aṅ Amelek i kūö yīö tö yip aṅ Kana-aṅ inrē, ngaich yī-ö min pôḵ fël: pò yīö havanritre ṙā-ang i tinömörit ngam Mā Tēv, lökten ngam Mā Tēv nö öt hol yīö. 44Mileūchen pöri cha-ā nö yônlö nö i kui ngam rôngö: öt kiröönngöre pöri ngam kasòng chöngö ngam Mā Tēv, tö Môsös inrē nö ṙā-ang el ngam elyöngö. 45Peūtöre ngaich yik aṅ Amelek tö yik aṅ Kanā-an inrē yik mi-iyöng kui ngam rôngö, fëlö cha ngaich, öt kô-òtī tö cha, uroh nö tölngö Hôrmah.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index