Search form

KINṘEŪKÖ 14:30

30Hö-ö yin yih min ing panam, ngam löknyötī Chu hachônglö këlre tö Chu min vīten yīö iyöng in e, höng Kalĕp ön min ngòh kikōnyö kūön Yēfuneh, Yôsuā inrē ngòh kikōnyö kūön Nön.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index