Search form

KINṘEŪKÖ 15

Chöngö Im Finöngö Tökētu

1Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, nö ngö ṙô, 2Vë-ekūö yip kūön Israĕl, ngö ṙô tö cha, Yē yīö sölhöt ip panam elyöngö yīö, öp kahëtö Chu in yīö, 3Ngaich min öi kētö tökētu löktö i kūö tameūyö i ngam Mā Tēv, töföngö tökētu, hēk öp töchūöku kinlēḵngô, hēk öp kanahanglōn tökētu, hēk ip tölēnlö tökiröng nyinā-aṅ, vinīlö tahūsa im Mā Tēv, aṅ i nup kiteūmö töhĕng mihëṅṙö töṙeūla, hēk aṅ i kiteūmö töṙōl mihëṅṙö töṙeūla: 4Ngaich anga-aṅ min nö kētö tökētu nö i ngam Mā Tēv, öp nyā-aṅ tökēṭu, hĕnghata i tösöm i töhĕng tö efa (3 Kilokrām) tavī-i, öp töfën tit ṙôken i töhĕng hin (2 Lītöör), kahëtö ò nö i ngam Mā Tēv. 5Vāin inrē tö-ôkö tökētu, fën tit ṙôken i töhĕng hin (2 Lītöör), halēnö u min më-eṅ hol töföngö tökētu hēk inrē öp töng kētu, i töhĕng nòng kōiny sīṅp. 6Hēk öp töhĕng nòng kun kōiny sīṅp, halēn öp nyā-aṅ më-eṅ tökētu nët i tösöm öp töhĕng efā (3 Kilokrām) töpahīöy atra kalūöichö tö tavī-i öp tölūöi tit i töhĕng hin: 7Ane inrē ip tö-ôkö tökētu ngaich më-eṅ kētö öp tölūöi tit vāin i töhĕng hin (2 Lītöör), nö tötahūsa nö i ngam Mā Tēv. 8Yē meh halēn öp köiny nuā nö töföngö tökētu, hēk tökētu, nö kinheūṅtngen öp töchūöku kinlēḵngô, hēk nup tökētu inlāmö nö i ngam Mā Tēv: 9Ngaich anga-aṅ min nö kētö hol ngam kōiny nuā tö nyā-aṅ tökētu, lūöi tit i tösöm i töhĕng efā (3 Kilō) töpahīöya atra kalūöichö tö tavī-i ròngti i töhĕng hin (2 Litör). 10Ngaich më-eṅ min ketö tö-ôkö tökētu vāin ròngti i töhĕng hin (2 Lītöör), ip tökētu nö löktökūö tameūyö, tötahūsa nö i ngam Mā Tēv.

11Ngatī inlahen tī i töhĕng nòng kōiny nuā, hēk i töhĕng nòng kōiny kūön sīṅp, hēk i töhĕng nòng kōiny sīṅp, hēk i nup tökūöṅnö kūön. 12Sā tum nòng nup halēnken yīö min, ngaich kö ngatī tī yī-ö min i töhĕng, sā tum nòng u. 13Ṙòkhöre yip tökayôḵnyu nö i patī min nö ngatī tī sā inlahen ngih, i kinëtö öp tökētu nö lökten i kūö tameūyö, öp tötahūsa nö i ngam Mā Tēv. 14Ngaich hē öp aṅ tahĕng nö iyöng in yīö hēk inrē öp töng mī-in yīö i tumkölchap yīö, ngaich hòṅ kētö tökētu nö löktö i kūö tameūyö, öp tötahūsa nö i ngam Mā Tēv; nö sā tī yīö, ngaich kô-òren anga-aṅ. 15Hĕng öp chöngö in yīö, ip manūlö, ane inrē ip aṅ tahëng mī-iyöng in yīö, hĕng öp chöngö nöng örheūheu i tumkölchap yīö: sā yīö yī-ö, ngatī min ngòh aṅ tahëng nö i kūö ngam Mā Tēv. 16Hĕng öp chöngö min nö in yīö, tö yip aṅ tahëng inrē yip mī-iyöng in yīö.

17Ngaich ngam Mā Ṭēv nö vë-ekūö Môsös, nö ngö ṙô. 18Vë-ekūö yip kūön Israĕl, ngö ṙô tö cha, Yē yīö yih ip panam öp chūök yīö kētu tö Chu, 19Ngaich nö ngö min angū-ö, hē yīö nyā rôtī aṅ ngam panam, ngaich kētö tökētu min yī-ö töhatāilöngö i ngam Mā Tēv. 20Aṅ ip tökaṙôta atra kēk tökētu min töyīö nö tö hatāilöng nö tökētu: sā tī yīö ṙung hatāilö tökētu el chūök pinṙōngö ṙòng, ngatī yī-ö min hatāilö e. 21Aṅ ip raneh tökaṙôta atra nö kētu min tö yīö i ngam Mā Tēv, töhatāilöng nö tökētu, i tumkölchap yīö.

22Ngaich yē yīö min lōḵngen öt haköpkö në chöngö inrē nö ṙòkhöre, në ṙô ngam Mā Tēv nö in Môsös, 23Në hachöngten ngam Mā Tēv nö in yīö nö löktö eltī Môsös, löktökūö im sakāmö hē ngam Mā Tēv nö kētu chöngö, unôichngöre inrē i tumkölchap yīö; 24Ngaich angū-ö min, yē e nö öt vaīchö kinëka alaha, nö öt akahalōn yip tömaṙôngö, ngaich hĕng nòng öp kun kōiny nuā töföngö tökētu, tī yip tömaṙôngö nö ṙòkhöre, nö tötahūsa nö i ngam tö-ôkö inrē, sā ngam chöngö, hĕng nòng inrē öp kōiny pököre, tökētu kūö tökööl. 25Ngaich min öp kūönṙô nö vī inlām tökööl yip tömaṙôngö kūön Israĕl nö ṙòkhöre, ngaich aṙēlöngö min cha-a; pò e nö lanôḵngen, ngaich cha-a inrē nö kētö inlöökre, nö im Mā Tēv nö lökten i kūö tameūyö, ane inrē öp tökētu nö i kūö ngam Mā Tēv kūö tökööl cha kūö lanôḵngen cha: 26Ngaich ṙòkhöre min yip ṙôngö kūön Israĕl nö aṙēlöngö tö yip aṅ tahëng inrē mi-iyöng in cha; pò e nö öt töhutölhangṙen tö tī yip tarik nö ṙòkhöre.

27Yĕn hĕng tak öp tarik tö amahaiṙen nö köölöfālen, ngaich min anga-aṅ nö kētö kan pököre aṅ im raneh samyeūheu, nö tökētu kūö tökööl. 28Ngaich min ngam kūönṙô nö vī inlām tökööl ngam tarik tölōḵngen, hē ò nö öt hutölhangṙen nö köölöfālen nö i kūö ngam Mā Tēv, ngaich vī inlām tökööl ò anga-aṅ; ngaich aṙēlöng min anga-aṅ. 29Hēngö chöngö yin min tö ò ngam töt hutölhangṙen, tö ò inrē ngam tökayôḵnyu nö i patī yip kūön Israĕl, tö ngam aṅ tahëng inrē, ngam mī-iyöng in cha. 30Ngam tarik pöri tamölngenre pòrô nö töfötnyu nö i patī hēk inrē pòrô nö aṅ tahëng anga-aṅ mahachōichngö minë-eny ngam Mā Tēv; ngaich anga-aṅ min tarik nö rökiṙen nö i yip tarik ò. 31Pò ò nö ha-āichngen ṙô ngam Mā Tēv, filalngö ngam chöngö ò inrē; röökiṙen an min anga-aṅ tarik nö ahāti, i kui ò min öp tökööl ò.

Tarik Tumṙōl Ngam Töhet Sakāmö

32Hē yik kūön Israĕl nö ṙòngmö elinchōn, kôtökūö cha-a ngaich tök tarik nö hamūl ngòh hē el töhet sakāmö. 33Ngaich cha-a yik tökôtökūö töp maha mūl ngòh nö kēten ò nö in Môsös in Āròn inrē, i yip ṙôngö tarik inrē nö ṙòkhöre. 34Kalonghöt ò cha-a ngaich, pòn öl nö vënyu öp lānyngen ò min. 35Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Hòṅ kumpaha ön ngòh tarik: ṙòktöre tī yip min ṙôngö tarik nö kulëhan tö ihong nö la uk ngam elyöngö. 36Ngaich ṙòkhöre yik ṙôngö tarik nö kēnyen ò nö lā uk ök elyöngö, ngaich kulëhan nö aṅtī tö ihong, kapah ngaich anga-aṅ; sā tinöölô Môsös tö ngam Mā Tēv.

Chöngö I Tinūṙö Taseūḵ Hilā

37Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös,nö ngö ṙô, 38Vë-ekūö yip kūön Israĕl, tölṙô cha nö vī tanū taseū hilāre i tumkölchap cha, vītö ngam tölingūṅ mat tökuvāha cha-a inrē tanū taseū ngam hilā. 39Ngaich tanū min angū-ö, hòṅ yīö ngëichkö e, ngaich fēḵĕlre tö nup chöngö ngam Mā Tēv nö ṙòkhöre, ngaich la-evṙen tö u; hòṅ yīö öt tömrit kulōnre minë mat yīö inrē, nö öt tömrit nup töha-eh töchōich tahömken yīö. 40Hòṅ yīö köpölōn la-evṙen inrē tö nup chöngö chu nö ṙòkhöre, ngaich het yī-ö i ngam Mā Tēv re. 41Chū-ö Chin Mā Tēv, Tēv yīö kamënyen yīö ṙā-ang ap panam Aikup, Öich Tēv yīö: Chū-ö Chin Mā Tēv: Tēv yīö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index